सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.2 द्वितीयप्रपाठकः/1.1.2.6 षष्ठी दशतिः

अपादु शिप्रयन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः |
इन्द्रोरिन्द्रो यवाशिरः || १४५ ||

१अ
१छ्

इमा उ त्वा पुरुवसोऽभि प्र नोनवुर्गिरः |
गावो वत्सं न धेनवः || १४६ ||

२अ
२छ्

अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यं |
इत्था चन्द्रमसो गृहे || १४७ ||

३अ
३छ्

यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः |
तत्र पूषाभुवत्सचा || १४८ ||

४अ
४छ्

गौर्धयति मरुतां श्रवस्युर्माता मघोनाम्
युक्ता वह्नी रथानां || १४९ ||

५अ
५छ्

उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते |
उप नो हरिभिः सुतं || १५० ||

६अ
६छ्

इष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्रं वृधन्तो अध्वरे |
अच्छावभृथमोजसा || १५१ ||

७अ
७छ्

अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह |
अहं सूर्य इवाजनि || १५२ ||

८अ
८छ्

रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः |
क्षुमन्तो याभिर्मदेम || १५३ ||

९अ
९छ्

सोमः पूषा च चेततुर्विश्वासां सुक्षितीनां |
देवत्रा रथ्योर्हिता || १५४ ||

१०अ
१०छ्