सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.2 द्वितीयप्रपाठकः/1.1.2.9 नवमी दशतिः

ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते |
वन्वानासः सुवीर्यं || १७५ ||

१अ
१छ्

न कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि |
मन्त्रश्रुत्यं चरामसि || १७६ ||

२अ
२छ्

दोषो आगाद्बृहद्गाय द्युमद्गामन्नाथर्वण |
स्तुहि देवं सवितारं || १७७ ||

३अ
३छ्

एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः |
स्तुषे वामश्विना बृहत् ||१७८ ||

४अ
४छ्

इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः |
जघान नवतीर्नव || १७९ ||

५अ
५छ्

इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः |
महां अभिष्टिरोजसा || १८० ||

६अ
६छ्

आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धमा गहि |
महान्महीभिरूतिभिः || १८१ ||

७अ
७छ्

ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत् |
इन्द्रश्चर्मेव रोदसी || १८२ ||

८अ
८छ्

अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिं |
वचस्तच्चिन्न ओहसे || १८३ ||

९अ
९छ्

वात आ वातु बेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे |
प्र न अयूंषि तारिषत् ||१८४ ||

१०अ
१०छ्