सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.3 तृतीयप्रपाठकः/1.1.3.1 प्रथमा दशतिः

उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः |
अव ब्रह्मद्विषो जहि || १९४ ||

गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे |
इन्द्र त्वादातमिद्यशः || १९५ ||

सदा व इन्द्रश्चर्कृषदा उपो नु स सपर्यन् |
न देवो वृतः शूर इन्द्रः || १९६ ||

आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः |
न त्वामिन्द्राति रिच्यते || १९७ ||

इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किणः |
इन्द्रं वाणीरनूषत || १९८ ||

इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणमृभुं रयिं |
वाजी ददातु वाजिनं || १९९ ||

इन्द्रो अङ्ग महद्भयमभी षदप चुच्यवत् |
स हि स्थिरो विचर्षणिः || २०० ||

इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः |
गावो वत्सं न धेनवः || २०१ ||

इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये |
हुवेम वाजसातये || २०२ ||

पौषम्

न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन् |
न क्येवं यथा त्वं || २०३ ||