प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.3 तृतीयप्रपाठकः/1.1.3.1 प्रथमा दशतिः

उत्त्वा मन्दन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः |
अव ब्रह्मद्विषो जहि || १९४ ||

१अ
१छ्

गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे |
इन्द्र त्वादातमिद्यशः || १९५ ||

२अ
२छ्

सदा व इन्द्रश्चर्कृषदा उपो नु स सपर्यन् |
न देवो वृतः शूर इन्द्रः || १९६ ||

३अ
३छ्

आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः |
न त्वामिन्द्राति रिच्यते || १९७ ||

४अ
४छ्

इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किणः |
इन्द्रं वाणीरनूषत || १९८ ||

५अ
५छ्

इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणमृभुं रयिं |
वाजी ददातु वाजिनं || १९९ ||

६अ
६छ्

इन्द्रो अङ्ग महद्भयमभी षदप चुच्यवत् |
स हि स्थिरो विचर्षणिः || २०० ||

७अ
७छ्

इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः |
गावो वत्सं न धेनवः || २०१ ||

८अ
८छ्

इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये |
हुवेम वाजसातये || २०२ ||

९अ
९छ्

न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन् |
न क्येवं यथा त्वं || २०३ ||

१०अ
१०छ्