सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.3 तृतीयप्रपाठकः/1.1.3.4 चतुर्थी दशतिः

अतीहि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपेरय |
अस्य रातौ सुतं पिब || २२३ ||

१अ
१छ्

कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते |
तदिध्यस्य वर्धनं || २२४ ||

२अ
२छ्

उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत |
न गायत्रं गीयमानं || २२५ ||

३अ
३छ्

इन्द्र उक्थेभिर्मन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः |
हरिवान्त्सुतानां सखा || २२६ ||

४अ
४छ्

आ याह्युप नः सुतं वाजेभिर्मा हृणीयथाः |
महां इव युवजानिः || २२७ ||

५अ
५छ्

कदा वसो स्तोत्रं हर्यत आ अव श्मशा रुधद्वाः |
दीर्घं सुतं वाताप्याय || २२८ ||

६अ
६छ्

ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममृतूं रनु |
तवेदं सख्यमस्तृतं || २२९ ||

७अ
७छ्

वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः |
त्वं नो जिन्व सोमपाः || २३० ||

८अ
८छ्

एन्द्र पृक्षु कासु चिन्नृम्णं तनूषु धेहि नः |
सत्राजिदुग्र प्ॐस्यं || २३१ ||

९अ
९छ्

एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः |
एवा ते राध्यं मनः || २३२ ||

१०अ
१०छ्