सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.3 तृतीयप्रपाठकः/1.1.3.7 सप्तमी दशतिः

शग्ध्यू३षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः |
भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि || २५३ ||

१अ
१छ्

या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वां असुरेभ्यः |
स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तबर्हिषः || २५४ ||

२अ
२छ्

प्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो |
वरूथ्ये३ वरुणे छन्द्यं वचः स्तोत्रं राजसु गायत || २५५ ||

३अ
३छ्

अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः |
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्रुद्रा गृणन्त पूर्व्यं || २५६ ||

४अ
४छ्

प्र व इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्मार्चत |
वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा || २५७ ||

५अ
५छ्

बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमं |
येन ज्योतिरजनयन्नृतावृधो देवं देवाय जागृवि || २५८ ||

६अ
६छ्

इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा |
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि || २५९ ||

७अ
७छ्

मा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सधमाद्ये |
त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परा वृणक् ||२६० ||

८अ
८छ्

वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबर्हिषः |
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते || २६१ ||

९अ
९छ्

यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च कृष्टिषु |
यद्वा पञ्च क्षितीनां द्युम्नमा भर सत्रा विश्वानि प्ॐस्या || २६२ ||

१०अ
१०छ्