सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.3 तृतीयप्रपाठकः/1.1.3.8 अष्टमी दशतिः

सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिर्नोऽविता |
वृषा ह्युग्र शृण्विषे परावति वृषो अर्वावति श्रुतः || २६३ ||

१अ
१छ्

यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन् |
अतस्त्वा गीर्भिर्द्युगदिन्द्र केशिभिः सुतावां आ विवासति || २६४ ||

२अ
२छ्

अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसं |
इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा || २६५ ||

३अ
३छ्

इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तये |
छर्दिर्यच्छ मघवद्भ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः || २६६ ||

४अ
४छ्

श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत |
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः || २६७ ||

५अ
५छ्

न सीमदेव आप तदिषं दीर्घायो मर्त्यः |
एतग्वा चिद्या एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते || २६८ ||

६अ
६छ्

आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समत्सु भूषत |
उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्परमज्या ऋचीषम || २६९ ||

७अ
७छ्

तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमं |
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्वा गोषु वृण्वते || २७० ||

८अ
८छ्

क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः |
अलर्षि युध्म खजकृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः || २७१ ||

९अ
९छ्

वयमेनमिदा ह्योपीपेमेह वज्रिणं |
तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते || २७२ ||

१०अ
१०छ्