सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.4 चतुर्थप्रपाठकः/1.1.4.6 षष्ठी दशतिः

गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमर्किणः |
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे || ३४२ ||

१अ
१छ्

इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः |
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिं || ३४३ ||

२अ
२छ्

इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदं |
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने || ३४४ ||

३अ
३छ्

यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः |
राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर || ३४५ ||

४अ
४छ्

श्रुदी हवं तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति |
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महां असि || ३४६ ||

५अ
५छ्

असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि |
आ त्वा पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्मिभिः || ३४७ ||

६अ
६छ्

एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिं |
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो || ३४८ ||

७अ
७छ्

आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः |
अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः || ३४९ ||

८अ
८छ्

एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना |
शुद्धैरुक्थैर्वावृध्वांसं शुद्धैराशीर्वान्ममत्तु || ३५० ||

९अ
९छ्

यो रयिं वो रयिन्तमो यो द्युम्नैर्द्युम्नवत्तमः |
सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः || ३५१ ||

१०अ
१०छ्