सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.5 पञ्चमप्रपाठकः/1.1.5.10 दशमी दशतिः

प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनः |
सुता विदथे अक्रमुः || ४७७ ||

१अ
१छ्

प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः |
वनानि महिषा इव || ४७८ ||

२अ
२छ्

पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने |
विश्वा अप द्विषो जहि || ४७९ ||

३अ
३छ्

वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे |
पवमान स्वर्दृशं || ४८० ||

४अ
४छ्

इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः |
सृजदश्वं रथीरिव || ४८१ ||

५अ
५छ्

असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया |
शुक्रासो वीरयाशवः || ४८२ ||

६अ
६छ्

पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः |
वायुमा रोह धर्मणा || ४८३ ||

७अ
७छ्

पवमानो अजीजनद्दिवश्चित्रं न तन्यतुं |
ज्योतिर्वैश्वानरं बृहत् ||४८४ ||

८अ
८छ्

परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा |
मधो अर्षन्ति धारया || ४८५ ||

९अ
९छ्

परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः |
कारुं बिभ्रत्पुरुस्पृहं || ४८६ ||

१०अ
१०छ्