सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.6 षष्ठप्रपाठकः/1.1.6.3 तृतीया दशतिः


पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि |
आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः || ५११ ||

परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः |
दधन्वां यो नर्यो अप्स्वा३न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः || ५१२ ||

आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया |
जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे || ५१३ ||

प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा |
अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतं || ५१४ ||

सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनां |
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया || ५१५ ||

तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे |
पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधींरति तां इहि || ५१६ ||

मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि |
रयिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि || ५१७ ||

अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदं |
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः || ५१८ ||

पुनानः सोम जागृविरव्या वारैः परि प्रियः |
त्वं विप्रो अभवोऽङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्ष णः || ५१९ ||

इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः |
सहस्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायवः || ५२० ||

पवस्व वाजसातमोऽभि विश्वानि वार्या |
त्वं समुद्रः प्रथमे विधर्मं देवेभ्यं सोम मत्सरः || ५२१ ||

पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया |
मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयांसि च || ५२२ ||