सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.6 षष्ठप्रपाठकः/1.1.6.5 पञ्चमी दशतिः

प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेना |
भद्रान्कृण्वन्निन्द्रहवान्त्सखिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते || ५३३ ||

प्र ते धारा मधुमतीरसृग्रन्वारं यत्पूतो अत्येष्यव्यं |
पवमान पवसे धाम गोनां जनयन्त्सूर्यमपिन्वो अर्कैः || ५३४ ||

प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोमं हिनोत महते धनाय |
स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलशं देव इन्दुः || ५३५ ||

प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिषन्नयासीत् |
इन्द्रं गच्छन्नायुधा संशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः || ५३६ ||

आष्कारणिधनम्


तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्ज्येष्ठस्य धर्मं द्युक्षोरनीके |
आदीमायन्वरमा वावशाना जुष्टं पतिं कलशे गाव इन्दुं || ५३७ ||

साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः |
हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी || ५३८ ||

अधि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः स्पर्धन्ते धियः सूरे न विशः |
अपो वृणानः पवते कवीयन्व्रजं न पशुवर्धनाय मन्म || ५३९ ||

इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय |
हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिं वरिवस्कृण्वन्वृजनस्य राजा || ५४० ||

अया पवा पवस्वैना वसूनि मांश्चत्व इन्द्रो सरसि प्र धन्व |
ब्रघ्नश्चिद्यस्य वातो न जूतिं पुरुमेधाश्चित्तकवे नरं धात् ||५४१ ||

महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान् |
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः || ५४२ ||

असर्जि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमा मनीष |
दश स्वसारो अधि सानो अव्ये मृजन्ति वह्निं सदनेष्वच्छ || ५४३ ||

अपामिवेदूर्मयस्तर्त्तुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ |
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युशतीरुशन्तं || ५४४ ||