सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.6 षष्ठप्रपाठकः/1.1.6.7 सप्तमी दशतिः

अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु वर्धते |
आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्विचक्षणः || ५५४ ||

१अ
१छ्

अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद्देवेषु हरयः |
वि चिदश्नाना इषयो अरातयोऽर्यो नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः || ५५५ ||

२अ
२छ्

एष प्र कोशे मधुमां अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः |
अभ्य्ऱी३तस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अर्षन्ति पयसा च घेनवः || ५५६ ||

३अ
३छ्

प्रवद्भार्गवम् Pravadbhargavam

प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र मिनाति सङ्गिरं |
मर्य इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा || ५५७ ||

४अ
४छ्

धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः |
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिर्वृथा पाजांसि कृणुषे नदीष्वा || ५५८ ||

५अ
५छ्

वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नां प्रतरीतोषसां दिवः |
प्राणा सिन्धूनां कलशां अचिक्रददिन्द्रस्य हार्द्याविशन्मनीषिभिः || ५५९ ||

६अ
६छ्

त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुह्रिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि |
चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत || ५६० ||

७अ
७छ्

इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह |
मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः || ५६१ ||

८अ
८छ्

असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत् |
पुनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदत् ||५६२ ||

९अ
९छ्

प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनवः |
बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिस्रुतमुस्रिया निर्णिजं धिरे || ५६३ ||

१०अ
१०छ्

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मघ्वाभ्यञ्जते |
सिन्धोरुऽच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते || ५६४ ||

११अ
११छ्

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः |
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्वहन्तः सं तदाशत || ५६५ ||

१२अ
१२छ्