सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.6 षष्ठप्रपाठकः/1.1.6.8 अष्टमी दशतिः

इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः |
श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वर्विदः || ५६६ ||

१अ
१छ्

प्र धन्वा सोम जागृविरिन्द्रायेन्दो परि स्रव |
द्युमन्तं शुष्ममा भर स्वर्विदं || ५६७ ||

२अ
२छ्

सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत |
शिशुं न यज्ञैः परि भूषत श्रिये || ५६८ ||

३अ
३छ्

तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत |
शिशुं न हव्यैः स्वदयन्त गूर्तिभिः || ५६९ ||

४अ
४छ्

प्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिं |
विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता || ५७० ||

५अ
५छ्

पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा |
आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः || ५७१ ||

६अ
६छ्

सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यं वारं वि धावति |
अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत् ||५७२ ||

७अ
७छ्

प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते |
भृतिं न भरा मतिभिर्जुजोषते || ५७३ ||

८अ
८छ्

गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव |
शुचिं च वर्णमधि गोषु धार्य || ५७४ ||

९अ
९छ्

अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत |
गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि || ५७५ ||

१०अ
१०छ्

पवते हर्यतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या |
अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः || ५७६ ||

११अ
११छ्

परि कोशं मधुश्चुतं सोमः पुनानो अर्षति |
अभि वाणीरृषीणां सप्ता नूषत || ५७७ ||

१२अ
१२छ्