प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
ऋग्वेदः
[[लेखकः :|]]
ऋग्वेदमूर्तिर्गंगा स्याद्यमुना च यजुर्ध्रुवम् ।। नर्मदा साममूर्तिस्तु स्यादथर्वा सरस्वती ।। स्क.पु. ४.२.९२.६
Rigveda (padapatha) manuscript in Devanagari, early 19th century

अधस्तात्‌ मण्डलानि सूक्तानि सन्ति -

योग: -1,017 + 11 खिल = 1,028


सस्वरपाठःसम्पाद्यताम्

विस्वरपाठःसम्पाद्यताम्

ऋग्वेदः एकल सञ्चिका

अधस्तात्‌ मण्डलानि सूक्तानि सन्ति -ऋग्वेदस्य पदपाठस्य स्रोतः

सम्पाद्यताम्

टिप्पणी

ऋग्वेदस्य मण्डलविभाजनस्य औचित्यम् - ऐतरेय आरण्यकम् २.२.१

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=ऋग्वेदः&oldid=213820" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः