श्रीश्रीपद्यावली
  श्रीश्रीरूपगोस्वामी प्रभुवरै: संगृहिता

पद्यावली विरचिता रसिकैर्मुकुन्द

सम्बन्धवन्धुरपदा प्रमोदोर्मिसिन्धुः।

रम्या समस्ततमसां दमनीक्रमेण

संगृह्यते कृतिकदम्वककौतुकाय।।१।।

      ग्रंथप्रारम्भेमङ्गलाचरणम्
         कस्यचित्

नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने।

राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने।।२।।

श्रीसारङ्गस्य

"अन्यग्रन्थाः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं४ पृष्ठानि आहत्य ४ पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:अन्यग्रन्थाः&oldid=300233" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्