ब्राह्मण १ गवामयनपुरुषप्रजापतीनां कलासाम्याभिधानम्

ब्राह्मण २

ब्राह्मण ३ प्रायश्चित्तसत्रम्

ब्राह्मण ४

ब्राह्मण ५ श्रीकामाणां सत्रिणामेककल्पो गवामयनः क्रतुः