ब्राह्मणम् १ अजातशत्रुब्राह्मणं वा पर्यङ्कविद्याब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् २ सर्वान्नब्राह्मणं वा शिशुब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ३ मूर्तामूर्तब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ४ मैत्रेयीब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ५ मधुब्राह्मणम्