ब्राह्मण १ पञ्चाग्निविद्याब्राह्मणं वा श्वेतकेतुब्राह्मणम्

ब्राह्मण २ ज्येष्ठश्रेष्ठब्राह्मणं वा प्राणविद्याब्राह्मणम्

ब्राह्मण ३ श्रीमन्थकर्मब्राह्मणम्

ब्राह्मण ४ पुत्रमन्थकर्मब्राह्मणम्