प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/आरण्यकगेयः/सत्रस्य ऋद्धिः

< सामवेदः‎ | कौथुमीया‎ | संहिता‎ | आरण्यकगेयः(सत्रस्य ऋद्धिः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

सत्रस्य ऋद्धिः

सत्रस्य ऋद्धिः साम