सत्रस्य ऋद्धिः


१.१ अष्टौ वैरूपाणि

१.२ ह्रस्वावैरूपम्

१.३ पञ्चनिधनं वैरूपम्

१.४ षण्णिधनं वैरूपम्

१.५ सप्तनिधनं वैरूपम्

१.६ अष्टानिधनं वैरूपम्

१.७ द्वादशनिधनं वैरूपम्

१.८ पुष्यम् वैरूपम्

२.१ अन्तरिक्षे द्वे

२.२

३.१ अरिष्टे द्वे

३.२

४.१ अहरीते द्वे

४.२

५.१ वरुणस्य देवस्थानम्

६.१ बृहद्देवस्थानम् प्रजापतिः

७.१ ऐरयदैरिणे द्वे

८.१ वरुणो गायत्रीन्द्र-

७.१ आङ्गिरसे द्वे

९.१ आङ्गिरसे द्वे

९.२ बार्हस्पत्यम्

१०.१ भारद्वाजम्

११.१ आथर्वणम्

१२.१ नारद्वसवम्

१३.१ बृहती वामदेव्ये द्वे

१३.२

१४.१ भरद्वाजस्य बृहत्साम

१५.१ वसिष्टजमदग्न्योरर्कौ द्वावगस्त्य-जमदग्न्योर्वा

१५.२ जमदग्निस्त्रिष्टुबिन्द्रः

१६.१ स्वाशिरामर्कः

१७.१ दीर्घतमसोऽर्कः

१८.१ मरुतामर्कौ द्वौ

१८.२ मरुतां संस्तोभः

१९.१ अग्नेरर्कः

२०.१ प्रजापतेरर्कः

२१.१ इन्द्रस्यार्कौ द्वौ

२१.२

२२.१ अर्कशिरः

२२.१ अर्कग्रीवाश्च

२३.१ वरुणगोतमयोरर्कः

२३.१ स्तोभपदे

२४.१ अर्कपुष्पे द्वे

२४.२

२५.१ ज्येष्ठसाम आज्यदोहम्

२५.२ ईनिधनमाज्यदोहम्

२५.३ ऋत-निधनमाज्यदोहम्

२६.१ रुद्रस्य त्रय ऋषभाः, तत्रेदं प्रथमं

२७.१ वैराजऋषभमिदं द्वितीयम्

२८.१ शाक्वरऋषभमिति तृतीयम्

२९.१ अतीषंगानि त्रीणि

३०.१ वासवः

३१.१ पार्जन्यो वैश्वदेवो वा

३२.१ प्राजापत्याश्चत्वारः पदस्तोभाः

३२.२ षडिडस्पदस्तोभः

३२.३ चतुरिडस्पदस्तोभः

३२.४ द्विरिडपदस्तोभः

३३.१ दशसंसर्पाणि, महासर्पाणि, सर्पसामानि वा, सर्पम्

३३.२ पृथिव्याश्च सर्पम्(प्रसर्पम्)

३३.३ वायोश्च सर्पम् (उत्सर्पम्)

३४.१ अन्तरिक्षस्य सर्पम्

३४.२ आदित्यम्, आदित्यस्य च सर्पम्

३५.१ दिवश्च सर्पम्

३६.१ अपां सर्पसाम

३६.२ समुद्रस्य सर्पसाम

३७.१ मांडवे द्वे, सꣳसर्पे द्वे वा

३७.२

३८.१ त्रिषंधिम्

३९.१ यज्ञसारथिप्रजापतिर्बृहती सूर्यः

४०.१ वृषाप्रजापति

४१.१ एकवृष प्रजापतिः

४२.१ विद्रथप्रजापतिः

४३.१ अभ्रातृव्यम् (भ्रातृव्यम् वा) प्रजापतिः

४४.१ रैवते द्वे

४४.२

४५-४७.१ शाक्वरवर्णम्

४८.१ नित्यवत्सा

४९.१ वसिष्ठस्य च रथन्तरम्

५०.१ जमदग्नेश्च सप्तहम्

५१.१ पञ्चपविमन्ति (महासामानि)

५१.२

५१.३ पञ्च पविमन्ति महासामानि (तत्र प्रथममिदम्)

५१.४ पञ्च पविमन्ति महासामानि। (तत्र द्वितीयमिदम्)

५१.५ पञ्च पविमन्ति महासामानि( तत्र तृतीयमिदम्)

५१.६ पञ्च पविमन्ति महासामानि (तत्र चतुर्थमिदम्)

५२.१ पञ्च पविमन्ति महासामानि (तत्र पञ्चममिदं)। शर्वस्य प्रथमोत्तमे (तत्रोत्तममिदं)

५३.१ पञ्चनिधनं वामदेव्यम्

५४.१ इन्द्रस्य महावैराज्यं वसिष्ठस्य वा

५५.१ अग्नेश्च प्रियम्

५६.१ सर्प साम कल्माषं वा वामदेव्यम्

५७.१ स्वर्ग्यम्, सेतुषाम पुरुषगतरिवा, विशोकं वा

इति अर्कनाम प्रथमं पर्व समाप्तम्।


५८.१ वसिष्ठस्य प्राणापानौ द्वौ

५८.२

५८.३ इन्द्रस्यैन्यौ द्वौ

५८.४

५८.५ प्रजापतेर्व्रतपक्षौ द्वावहोराऊयोर्वा

५८.६

५८.७ इन्द्राण्या उल्बजरायुणी द्वे

५८.८

५९.१ बृहस्पतेर्बलभिदी द्वे, इन्द्रस्य वा उद्भिदा अनयोः पूर्वम्

५९.२ बृहस्पतेर्बलभित्

६०.१ भर्गयशसी द्वे

६१.१ द्वितीयञ्चैतद् यशःसाम

६२.१ यामे द्वे

६२.२

६३.१ घर्मतनू द्वे

६३.२

६४.१ प्रजापतेश्चक्षूꣳषि त्रीणि

६४.२

६४.३

६५.१ वार्षाहराणि त्रीणि

६५.२

६५.३

६६.१ द्यौते द्वे, द्यौगते वा

६६.२

६७.१ तास्येन्द्रे द्वे, तास्विन्द्रे तास्पन्द्रे वा

६७.२

६८.१ तौरश्रवसे द्वे

६८.२

६९.१ (धेनुपयसीद्वे), धेनुसाम

७०.१ पयस्साम

७१.१ स्वर्ज्योतिषी द्वे

७१.२

७२.१ यण्वम्

७३.१ अपत्यम्

७४.१ आयुर्नवस्तोभे द्वे

७४.२ नव स्तोभम्

७५.१ रायोवाजीय-बार्हद्गिरे द्वे, रायोवाजीयम्

७६.१ बार्हद्गिरम्

७७.१ संकृति पार्थुरश्मे द्वे, संकृति

७७.२ पार्थुरश्मम्

७८.१ श्येन-वृषके द्वे(श्येनम्)

७९.१ वृषकम्

८०.१ भद्रम्

८०.२ श्रेयस्साम

८१.१ तन्त्वोतुनी द्वे (तन्तुसाम)

८१.२ ओतु साम

८२.१ सहोमहसी द्वे, सहस्साम

८२.२ महस्साम

८३.१ वार्कजम्भे द्वे

८३.२

८४.१ इषविश्वज्योतिषी द्वे, (इषःसाम)

८४.२ विश्वज्योतिस्साम

८५.१ द्रविणविस्पर्द्धसी द्वे, (द्रविणम्)

८५.२ विस्पर्द्धस्साम

८६.१ याम-माधुच्छन्दसे द्वे, यामम्

८७.१ माधुच्छन्दसम्

८८.१ वसिष्ठ शफौ द्वौ

८८.२

८९.१ शुक्रचन्द्रे द्वे,शुक्रसाम

९०.१ चन्द्रसाम

९१.१ वायोः स्वरसामानि षट्

९१.२ द्वितीयं स्व साम

९१.३ तृतीयं स्वर साम

९१.४ चतुर्थं स्वर साम

९१.५ पञ्चमं स्वर साम

९२.१ षष्ठं स्वर साम

१ विष्णोस्त्रीणि स्वरीयाँसि पञ्चानुगानम्

९३.१

९३.२

९३.३ द्व्यनुगानम्

९३.४

९३.५ चतुरनुगानम्

इति द्वन्द्व-नाम द्वितीयं पर्व समाप्तम्

९४.१ शशस्य कर्षूशयस्य व्रतम् कर्षूसाम

९५.१ प्रजापतेः प्रतिष्ठा साम

१ व्याहृतिः

स्तोभः अगन्म ज्योतिः

९६.१ परमेष्ठिनः प्राजापत्यस्य व्रतम्

१ परमेष्ठिनः प्राजापत्यस्य व्रतम् (कृष्ण व्रतम्)

९७. सोम व्रतम्

९८.१ सोम व्रतम्

९९.१ भारद्वाजस्य व्रतम्

१००.१ भरद्वाजिनां व्रतम्

१०१.१ यम व्रते द्वे,(यम व्रतम्)

१०२.१ अङ्गिरसां व्रतम्

१०३.१ अश्विनो व्रते द्वे

१०३.२

१०४.१ गवां व्रते द्वे

१०५.१

१०६.१ कश्यपस्य 9सु)व्रते द्वे

१०६.२

१०७.१ अङ्गिरसां व्रते द्वे

१०८.१

१०९.१ अपां व्रतेद्वे

१०९.२

११०.१ अहोरात्रयोर्व्रते द्वे (अहर्व्रतम्)

१११.१ रात्रेर्व्रतम्

११२.१ विष्णोर्व्रतम्


साम ६३ घर्मतनू द्वे

साम ६९

साम ७०

साम ८९

साम ९०

परिशिष्टः

महानाम्न्यार्चिकः

पञ्च पुरीषपदानि