प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.2 द्वितीयप्रपाठकः/1.1.2.7 सप्तमी दशतिः

पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत |
विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षणीनां || १५५ ||

१अ
१छ्

प्र व इन्द्राय मादनं हर्यश्वाय गायत |
सखायः सोमपाव्ने || १५६ ||

२अ
२छ्

वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः |
कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते || १५७ ||

३अ
३छ्

इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः |
अर्कमर्चन्तु कारवः || १५८ ||

४अ
४छ्

अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषि |
एहीमस्य द्रवा पिब || १५९ ||

५अ
५छ्

सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे |
जुहूमसि द्यविद्यवि || १६० ||

६अ
६छ्

अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये |
तृम्पा व्यश्नुही मदं || १६१ ||

७अ
७छ्

य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः |
पिबेदस्य त्वमीशिषे || १६२ ||

८अ
८छ्

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे |
सखाय इन्द्रमूतये || १६३ ||

९अ
९छ्

आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत |
सखायः स्तोमवाहसः || १६४ ||

१०अ
१०छ्