प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
कूर्मपुराणम्
 1. पूर्वभागः
 2. उत्तरभागः
 1. प्रथमोऽध्यायः
 2. द्वितीयोऽध्यायः
 3. तृतीयोऽध्यायः
 4. चतुर्थोऽध्यायः
 5. पञ्चमोऽध्यायः
 6. षष्ठोऽध्यायः
 7. सप्तमोऽध्यायः
 8. अष्टमोऽध्यायः
 9. नवमोऽध्यायः
 10. दशमोऽध्यायः
 11. एकादशोऽध्यायः
 12. द्वादशोऽध्यायः
 1. त्रयोदशोऽध्यायः
 2. चतुर्दशोऽध्यायः
 3. पञ्चदशोऽध्यायः
 4. षोडशोऽध्यायः
 5. सप्तदशोऽध्यायः
 6. अष्टादशोऽध्यायः
 7. एकोनविंशतितमोऽध्यायः
 8. विंशतितमोऽध्यायः
 9. एकविंशतितमोऽध्यायः
 10. द्वाविंशतितमोऽध्यायः
 11. त्रयोविंशतितमोऽध्यायः
 12. चतुर्विंशतितमोऽध्यायः
 1. पञ्चविंशतितमोऽध्यायः
 2. षड्विंशतितमोऽध्यायः
 3. सप्तविंशतितमोऽध्यायः
 4. अष्टाविंशतितमोऽध्यायः
 5. नवविंशतितमोऽध्यायः
 6. त्रिंशत्तमोऽध्यायः
 7. एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः
 8. द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः
 9. त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः
 10. चतुस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः
 11. पञ्चत्रिंशत्तमोऽध्यायः
 12. षड्त्रिंशत्तमोऽध्यायः
 1. सप्तत्रिंशत्तमोऽध्यायः
 2. अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः
 3. नवत्रिंशात्तमोऽध्यायः
 4. चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 5. एकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 6. द्विचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 7. त्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 8. चतुश्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 9. पञ्चचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः
 10. षड्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः