लघुसिद्धान्तकौमुदी/द्वन्द्वसमासः

← बहुव्रीहिसमासः लघुसिद्धान्तकौमुदी
द्वन्द्वसमासः
वरदराजः
समासान्तप्रकरणम् →


अथ द्वन्द्वः

चार्थे द्वन्द्वः॥ लसक_९८८ = पा_२,२.२९॥
अनेकं सुबन्तं चार्थे वर्तमानं वा समस्यते स द्वन्द्वः। समुच्चयान्वाचयेत रेतरयोगसमाहाराश्चार्थाः। तत्र "ईश्वरं गुरुं च भजस्व&८२१७॑ इति परस्परनिरपेक्षस्यानेक स्यैकस्मिन्नन्वयः समुच्चयः। "भिक्षामट गां चानय&८२१७॑ इत्यन्यतरस्यानुषङ्गिकत्वेन अन्वयो ऽन्वाचयः। अनयोरसामर्थ्यात्समासो न। "धवखदिरौ छिन्धि&८२१७॑ इति मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः। "संज्ञापरिभाषम्&८२१७॑ इति समूहः समाहारः॥

राजदन्तादिषु परम्॥ लसक_९८९ = पा_२,२.३१॥
एषु पूर्वप्रयोगार्हं परं स्यात्। दन्तानां राजानो राजदन्ताः। (धर्मादिष्वनियमः)। अर्थधर्मौ। धर्मार्थावित्यादि॥

द्वन्द्वे घि॥ लसक_९९० = पा_२,२.३२॥
द्वन्द्वे घिसंज्ञं पूर्वं स्यात्। हरिश्च हरश्च हरिहरौ॥

अजाद्यदन्तम्॥ लसक_९९१ = पा_२,२.३३॥
द्वन्द्वे पूर्वं स्यात्। ईशकृष्णौ॥

अल्पाच्तरम्॥ लसक_९९२ = पा_२,२.३४॥
शिवकेशवौ॥

पिता मात्रा॥ लसक_९९३ = पा_१,२.७०॥
मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते। माता च पिता च पितरौ, मातापितरौ वा॥

द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्॥ लसक_९९४ = पा_२,४.२॥
एषां द्वन्द्व एकवत्। पाणिपादम्। मार्दङ्गिकवैणविकम्। रथिकाश्वारोहम्॥

द्वन्द्वाच्चुदषहान्तात्समाहारे॥ लसक_९९५ = पा_५,४.१०६॥
चवर्गान्ताद्दषहान्ताच्च द्वन्द्वाट्टच् स्यात्समाहारे। वाक् च त्वक् च वाक्त्वचम्। त्वक्स्रजम्। शमीदृषदम्। वाक्त्विषम्। छत्रोपानहम्। समाहारे किम् ? प्रावृट्शरदौ॥

इति द्वन्द्वः॥ ५॥

 1. संज्ञाप्रकरणम्
 2. अच्सन्धिप्रकरणम्
 3. हल्सन्धिप्रकरणम्
 4. विसर्गसन्धिप्रकरणम्
 5. अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणम्
 6. अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्
 7. अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्
 8. हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणम्
 9. हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्
 10. हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्
 11. अव्ययप्रकरणम्
 12. भ्वादिप्रकरणम्
 13. अदादिप्रकरणम्
 14. जुहोत्यादिप्रकरणम्
 15. दिवादिप्रकरणम्
 16. स्वादिप्रकरणम्
 17. तुदादिप्रकरणम्
 18. रुधादिप्रकरणम्
 19. तनादिप्रकरणम्
 20. क्र्यादिप्रकरणम्
 21. चुरादिप्रकरणम्
 22. ण्यन्तप्रक्रिया
 23. सन्नन्तप्रक्रिया
 24. यङन्तप्रक्रिया
 25. यङ्लुगन्तप्रक्रिया
 26. नामधातवः
 27. कण्ड्वादिः
 28. आत्मनेपदप्रकिया
 29. परस्मैपदप्रकिया
 30. भावकर्मप्रकिया
 31. कर्मकर्तृप्रकिया
 32. लकारार्थप्रकिया
 33. कृत्यप्रक्रिया
 34. पूर्वकृदन्तप्रकरणम्
 35. उणादिप्रकरणम्
 36. उत्तरकृदन्तप्रकरणम्
 37. विभक्त्यर्थाः (कारकप्रकरणम्)
 38. केवलसमासः
 39. अव्ययीभावसमासः
 40. तत्पुरुषसमासः
 41. बहुव्रीहिसमासः
 42. द्वन्द्वसमासः
 43. समासान्तप्रकरणम्
 44. तद्धिते साधारणप्रत्ययप्रकरणम्
 45. अपत्याधिकारप्रकरणम्
 46. रक्ताद्यर्थकप्रकरणम्
 47. चातुरार्थिकप्रकरणम्
 48. शैषिकप्रकरणम्
 49. विकारार्थप्रकरणम्
 50. ठगधिकारप्रकरणम्
 51. प्राग्घितीयप्रकरणम्
 52. छयतोरधिकारप्रकरणम्
 53. ठञधिकारप्रकरणम्
 54. त्वतलाधिकारप्रकरणम्
 55. भवनाद्यर्थकप्रकरणम्
 56. मत्वर्थीयप्रकरणम्
 57. प्राग्दिशीयप्रकरणम्
 58. प्रागिवीयप्रकरणम्
 59. स्वार्थिकप्रकरणम्
 60. स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्