ब्राह्मण १ चित्याग्निविषयकविचारः

ब्राह्मण २ चित्याग्नेः सप्तपुरुषप्रमाणताया विधानम्

ब्राह्मण ३ प्राकृतस्य सप्तविधस्याग्नेर्वैकृतेष्वन्त्यस्यैकशतविधस्याग्नेश्च वेदिमानम्

ब्राह्मण ४

ब्राह्मण ५ चयनमीमांसा

ब्राह्मण ६ संवत्सररूपप्रजापतेरेकशतविधत्वस्य सोपपत्तिकं सम्पादनम्