ब्राह्मण १ पूर्णाहुतिहोमः

ब्राह्मण २ दक्षिणाब्राह्मणम्

ब्राह्मण ३ पुनराधानम्

ब्राह्मण ४ अग्निहोत्रम्