प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

उपवर्गाः

३ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः ३ उपवर्गाः सन्ति

"ऋग्वेदः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

१५ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि १५ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:ऋग्वेदः&oldid=114103" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः