ब्राह्मण १

ब्राह्मण २

ब्राह्मण ३

ब्राह्मण ४ प्राजापत्यात्मकसमष्टिरूपं सहस्ररूपोपासनम्

ब्राह्मण ५ व्यष्टिरूपाग्निविषयकमुपासनम्