॥ श्रीः ॥

॥ भर्तृहरिसुभाषितम् ॥

( शतकत्रयात्मकम् सव्याख्यानम् )

भर्तृहरिसुभाशितम्.pdf

चेन्नपुर्याम्

वाविळ्ळरामस्वामिशास्त्रुलु आण्ड् सन्स्

इत्येतैः प्रकटितम्

१९२९

All Rights Reserved


विषयसूची(मूलग्रन्थे नास्ति)

{{{1}}}

सूचीपत्रम्