अभिज्ञानशाकुन्तलं नाम नाटकम्
कालिदासः
१९१६
अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सटीका).pdf