उपवर्गाः

१७ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः १७ उपवर्गाः सन्ति

"अलङ्कारग्रन्थाः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानं माध्यमम्

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो उल्लिखिताः सञ्चिकाः विद्यन्ते