प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

"नाट्यशास्त्रम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

३९ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ३९ पृष्ठानि सन्ति