तैत्तिरीयोपनिषद्


सर्वाशाध्वान्तनिर्मुक्तं सर्वाशाभास्करं परम्। चिदाकाशावतंसं तं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्॥

शान्तिपाठः

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः।शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः।शं नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे।नमस्ते वायो।त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि।ऋतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि।तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु।अवतु माम्। अवतु वक्तारम्॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥


शिक्षावल्ली अनुवाकः १

यस्माज्जतं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते। येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः॥ १

यैरिमे गिरिभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः। व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं॥ २

तैत्तिरीयकसारस्य मयाचार्यप्रसाददः। विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते॥ ३

इति शिक्षावल्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥

उपवर्गाः

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः उपवर्गाः विद्यन्ते

"उपनिषदः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं११२ पृष्ठानि आहत्य ११२ पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:उपनिषदः&oldid=270445" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्