← अध्यायः ७५ ब्रह्मपुराणम्
अध्यायः ७६
वेदव्यासः
अध्यायः ७७ →
 1. अध्यायः १
 2. अध्यायः २
 3. अध्यायः ३
 4. अध्यायः ४
 5. अध्यायः ५
 6. अध्यायः ६
 7. अध्यायः ७
 8. अध्यायः ८
 9. अध्यायः ९
 10. अध्यायः १०
 11. अध्यायः ११
 12. अध्यायः १२
 13. अध्यायः १३
 14. अध्यायः १४
 15. अध्यायः १५
 16. अध्यायः १६
 17. अध्यायः १७
 18. अध्यायः १८
 19. अध्यायः १९
 20. अध्यायः २०
 21. अध्यायः २१
 22. अध्यायः २२
 23. अध्यायः २३
 24. अध्यायः २४
 25. अध्यायः २५
 26. अध्यायः २६
 27. अध्यायः २७
 28. अध्यायः २८
 29. अध्यायः २९
 30. अध्यायः ३०
 31. अध्यायः ३१
 32. अध्यायः ३२
 33. अध्यायः ३३
 34. अध्यायः ३४
 35. अध्यायः ३५
 36. अध्यायः ३६
 37. अध्यायः ३७
 38. अध्यायः ३८
 39. अध्यायः ३९
 40. अध्यायः ४०
 41. अध्यायः ४१
 42. अध्यायः ४२
 43. अध्यायः ४३
 44. अध्यायः ४४
 45. अध्यायः ४५
 46. अध्यायः ४६
 47. अध्यायः ४७
 48. अध्यायः ४८
 49. अध्यायः ४९
 50. अध्यायः ५०
 51. अध्यायः ५१
 52. अध्यायः ५२
 53. अध्यायः ५३
 54. अध्यायः ५४
 55. अध्यायः ५५
 56. अध्यायः ५६
 57. अध्यायः ५७
 58. अध्यायः ५८
 59. अध्यायः ५९
 60. अध्यायः ६०
 61. अध्यायः ६१
 62. अध्यायः ६२
 63. अध्यायः ६३
 64. अध्यायः ६४
 65. अध्यायः ६५
 66. अध्यायः ६६
 67. अध्यायः ६७
 68. अध्यायः ६८
 69. अध्यायः ६९
 70. अध्यायः ७०
 71. अध्यायः ७१
 72. अध्यायः ७२
 73. अध्यायः ७३
 74. अध्यायः ७४
 75. अध्यायः ७५
 76. अध्यायः ७६
 77. अध्यायः ७७
 78. अध्यायः ७८
 79. अध्यायः ७९
 80. अध्यायः ८०
 81. अध्यायः ८१
 82. अध्यायः ८२
 83. अध्यायः ८३
 84. अध्यायः ८४
 85. अध्यायः ८५
 86. अध्यायः ८६
 87. अध्यायः ८७
 88. अध्यायः ८८
 89. अध्यायः ८९
 90. अध्यायः ९०
 91. अध्यायः ९१
 92. अध्यायः ९२
 93. अध्यायः ९३
 94. अध्यायः ९४
 95. अध्यायः ९५
 96. अध्यायः ९६
 97. अध्यायः ९७
 98. अध्यायः ९८
 99. अध्यायः ९९
 100. अध्यायः १००
 101. अध्यायः १०१
 102. अध्यायः १०२
 103. अध्यायः १०३
 104. अध्यायः १०४
 105. अध्यायः १०५
 106. अध्यायः १०६
 107. अध्यायः १०७
 108. अध्यायः १०८
 109. अध्यायः १०९
 110. अध्यायः ११०
 111. अध्यायः १११
 112. अध्यायः ११२
 113. अध्यायः ११३
 114. अध्यायः ११४
 115. अध्यायः ११५
 116. अध्यायः ११६
 117. अध्यायः ११७
 118. अध्यायः ११८
 119. अध्यायः ११९
 120. अध्यायः १२०
 121. अध्यायः १२१
 122. अध्यायः १२२
 123. अध्यायः १२३
 124. अध्यायः १२४
 125. अध्यायः १२५
 126. अध्यायः १२६
 127. अध्यायः १२७
 128. अध्यायः १२८
 129. अध्यायः १२९
 130. अध्यायः १३०
 131. अध्यायः १३१
 132. अध्यायः १३२
 133. अध्यायः १३३
 134. अध्यायः १३४
 135. अध्यायः १३५
 136. अध्यायः १३६
 137. अध्यायः १३७
 138. अध्यायः १३८
 139. अध्यायः १३९
 140. अध्यायः १४०
 141. अध्यायः १४१
 142. अध्यायः १४२
 143. अध्यायः १४३
 144. अध्यायः १४४
 145. अध्यायः १४५
 146. अध्यायः १४६
 147. अध्यायः १४७
 148. अध्यायः १४८
 149. अध्यायः १४९
 150. अध्यायः १५०
 151. अध्यायः १५१
 152. अध्यायः १५२
 153. अध्यायः १५३
 154. अध्यायः १५४
 155. अध्यायः १५५
 156. अध्यायः १५६
 157. अध्यायः १५७
 158. अध्यायः १५८
 159. अध्यायः १५९
 160. अध्यायः १६०
 161. अध्यायः १६१
 162. अध्यायः १६२
 163. अध्यायः १६३
 164. अध्यायः १६४
 165. अध्यायः १६५
 166. अध्यायः १६६
 167. अध्यायः १६७
 168. अध्यायः १६८
 169. अध्यायः १६९
 170. अध्यायः १७०
 171. अध्यायः १७१
 172. अध्यायः १७२
 173. अध्यायः १७३
 174. अध्यायः १७४
 175. अध्यायः १७५
 176. अध्यायः १७६
 177. अध्यायः १७७
 178. अध्यायः १७८
 179. अध्यायः १७९
 180. अध्यायः १८०
 181. अध्यायः १८१
 182. अध्यायः १८२
 183. अध्यायः १८३
 184. अध्यायः १८४
 185. अध्यायः १८५
 186. अध्यायः १८६
 187. अध्यायः १८७
 188. अध्यायः १८८
 189. अध्यायः १८९
 190. अध्यायः १९०
 191. अध्यायः १९१
 192. अध्यायः १९२
 193. अध्यायः १९३
 194. अध्यायः १९४
 195. अध्यायः १९५
 196. अध्यायः १९६
 197. अध्यायः १९७
 198. अध्यायः १९८
 199. अध्यायः १९९
 200. अध्यायः २००
 201. अध्यायः २०१
 202. अध्यायः २०२
 203. अध्यायः २०३
 204. अध्यायः २०४
 205. अध्यायः २०५
 206. अध्यायः २०६
 207. अध्यायः २०७
 208. अध्यायः २०८
 209. अध्यायः २०९
 210. अध्यायः २१०
 211. अध्यायः २११
 212. अध्यायः २१२
 213. अध्यायः २१३
 214. अध्यायः २१४
 215. अध्यायः २१५
 216. अध्यायः २१६
 217. अध्यायः २१७
 218. अध्यायः २१८
 219. अध्यायः २१९
 220. अध्यायः २२०
 221. अध्यायः २२१
 222. अध्यायः २२२
 223. अध्यायः २२३
 224. अध्यायः २२४
 225. अध्यायः २२५
 226. अध्यायः २२६
 227. अध्यायः २२७
 228. अध्यायः २२८
 229. अध्यायः २२९
 230. अध्यायः २३०
 231. अध्यायः २३१
 232. अध्यायः २३२
 233. अध्यायः २३३
 234. अध्यायः २३४
 235. अध्यायः २३५
 236. अध्यायः २३६
 237. अध्यायः २३७
 238. अध्यायः २३८
 239. अध्यायः २३९
 240. अध्यायः २४०
 241. अध्यायः २४१
 242. अध्यायः २४२
 243. अध्यायः २४३
 244. अध्यायः २४४
 245. अध्यायः २४५
 246. अध्यायः २४६


अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः
स्वर्गादौ पंचदशाकृत्या गङ्गाया गमनम्
नारद उवाच
महेश्वरजटाजूटाद्गङ्गमादाय गौतमः।
आगत्य ब्रह्मणः पुण्ये ततः किमकरोद्गिरौ।। ७६.१

ब्रह्मोवाच
आदाय गौतमो गङ्गां शुचिः प्रयतमानसः।
पूजितो देवगन्धर्वैस्तथा गिरिनिवासिभिः।। ७६.२ ।।

गिरेर्मूध्नि जटां स्थाप्य स्मरन्देवं त्रिलोचनम्।
उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा गङ्गां स द्विजासत्तमः।। ७६.३ ।।

गौतम उवाच
त्रिलोचनजटोद्भूते सर्वकामप्रदायिनि।
क्षमस्व मातः शान्ताऽसि सुखं याहि हितं कुरु।। ७६.४ ।।

ब्रह्मोवाच
एवमुक्ता गौतमेन गङ्गा प्रोवाच गौतमम्।
दिव्यरूपधरा देवी दिव्यस्रगनुलेपना।। ७६.५ ।।

गङ्गोवाच
गच्छेयं देवसदनमथवाऽपि कमण्डलुम्।
रसातलं वा गच्छेयं जातस्त्वं सत्यवागसि।। ७६.६ ।।

गौतम उवाच
त्रयाणामुपकारार्थं लोकानां याचिता मया।
शंभुना च तथा दत्ता देवि तन्नान्यथा भवेत्।। ७६.७ ।।

ब्रह्मोवाच
तद्गौतमवचः श्रुत्वा गङ्गा मेने द्विजेरितम्।
त्रेधाऽऽत्मानं विभज्याथ स्वर्गमर्त्यरसातले।। ७६.८ ।।

स्वर्गे चतुर्धा व्यगमत्सप्तधा मर्त्यमण्डले।
रसातले चतुर्धैव सैवं पञ्चदशाकृतिः।। ७६.९ ।।

सर्वत्र सर्वभूतैव सर्वपापविनाशिनी।
सर्वकामप्रदा नित्यं सैव वेदे प्रगीयते।। ७६.१० ।।

मर्त्यामर्त्यगतामेव पश्यन्ति न तलं गताम्।
नैव स्वर्गगतां मर्त्याः पश्यन्त्यज्ञानबुद्धयः।। ७६.११ ।।

यावत्सागरगा देवी तावद्देवमयी स्मृता।
उत्सृष्टा गौतमेनैव प्रायात्पूर्वार्णवं प्रति।। ७६.१२ ।।

ततो देवर्षिभिर्जुष्टां मातरं जगतः शुभाम्।
गौतमो मुनिशार्दूलः प्रदक्षिणमथाकरोत्।। ७६.१३ ।।

त्रिलोचनं सुरेशानं प्रथमं पूज्य गौतमः।
उभयोस्तीरयोः स्नानं करोमीति दधे मतिम्।। ७६.१४ ।।

स्मृतमात्रस्तदा तत्राऽऽविरासीत्करुणार्णवः।
तत्र स्नानं कथं सिध्येदित्येवं शर्वमब्रवीत्।। ७६.१५ ।।

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा भक्तिनम्रस्त्रिलोचनम।। ७६.१६ ।।

गौतम उवाच
देवदेव महेशान तीर्थस्नानविधिं मम।
ब्रूहि सम्यङ्महेशान लोकानां हितकाम्यया।। ७६.१७ ।।

महर्षे श्रृणु सर्वं च विधिं गोदावरीभवम्।
पूर्वं नान्दीमुखं कृत्वा देहशुद्धिं विधाय च।। ७६.१८ ।।

ब्राह्मणान्भोजयित्वा च तेषामाज्ञां प्रगृह्य च।
ब्रह्मचर्येण गच्छन्ति पतितालापवर्जिताः।। ७६.१९ ।।

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्।
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते।। ७६.२० ।।

भावदुर्ष्टिं परित्यज्य स्वधर्मपरिनिष्ठितः।
श्रान्तसंवाहनं कुर्वन्दद्यादन्नं यथोचितम्।। ७६.२१ ।।

अकिंचनेभ्यः साधुभ्यो दद्याद्वस्त्राणि कम्बलान्।
श्रृण्वन्हरिकथां दिव्यां तथा गङ्गासमुद्भवाम्।।
अनेन विधिना गच्छन्सम्यक्तीर्थफलं लभेत्।। ७६.२२ ।।

इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये षट्सप्ततितमोऽध्यायः।। ७६ ।।

गौतमीमाहात्म्ये सप्तमोऽध्यायः।। ७ ।।