आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावलिः ।

ग्रन्थाङ्कः ३९

भट्टगोपीनाथदीक्षितविरचिता

संस्काररत्नमाला ।

पूर्वार्धम् ।

(गृह्यसूत्रस्य द्वितीयः प्रश्नः)


पुस्तकमेतत्

वे. शा. रा. 'काशीनाथ शास्त्री आगाशे’
इत्येतैः, वे. शा. रा. 'बाबाशास्त्री
फडके' इत्येतैश्च संशोधितम् ।

तच्च

हरि नारायण आपटे
इत्यनेन
पुण्याख्यपत्तने
आनन्दाश्रममुद्रणालये
आयसाक्षरैर्मुद्रयित्वा
प्रकाशितम् ।

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनानुसारेण स्वायत्तीकृताः )

सूचीपत्रम्