महाभारतम्-14-आश्वमेधिकपर्व-028

← आश्वमेधिकपर्व-027 महाभारतम्
चतुर्दशपर्व
महाभारतम्-14-आश्वमेधिकपर्व-028
वेदव्यासः
आश्वमेधिकपर्व-029 →

कृष्णने युधिष्ठिरंप्रति विद्याब्रह्मणोररण्यत्वरूपणपरब्राह्मणदंपतिसंवादानुवादः।। 1 ।।

 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
ब्राह्मण उवाच। 14-28-1x
संकल्पदंशमशकं शोकहर्षहिमातपम्।
मोहान्धकारतिमिरं लोभव्याधिसरीसृपम्।।
14-28-1a
14-28-1b
विषयैकात्ययाध्वानं कामक्रोधकिरातकम्।
तदतीत्य महादुर्गं प्रविष्टोस्मि महद्वनम्।।
14-28-2a
14-28-2b
ब्राह्मण्युवाच। 14-28-3x
क्व तद्वनं महाप्राज्ञ के वृक्षाः सरितश्च काः।
कियन्तः पर्वताश्चैव कियत्यध्यनि तद्वनम्।।
14-28-3a
14-28-3b
ब्राह्मण उवाच। 14-28-4x
नैतदस्ति पृथग्भावः किञ्चिनद्यत्ततः सुखम्।
नैतदस्त्यपृथग्भावः किञ्चिद्दुःखतरं ततः।।
14-28-4a
14-28-4b
तस्माद्ध्रस्वतरं नास्ति न ततोस्ति महत्तरम्।
नास्ति तस्माद्दुःखतरं नास्त्यन्यत्तत्समं सुखम्।।
14-28-5a
14-28-5b
न तत्राविश्यि शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति च द्विजाः।
न च बिभ्यति केभ्यश्चिन्नैभ्यो बिभ्यति केचन।।
14-28-6a
14-28-6b
तस्मिन्वने सप्त महाद्रुमाश्च
फलानि सप्तातिथयश्च सप्त।
सप्ताश्रमाः सप्त समाधयश्च
दीक्षाश्च सप्तैतदरण्यरूपम्।।
14-28-7a
14-28-7b
14-28-7c
14-28-7d
पञ्चवर्णानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च।
सृजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वन्म्।।
14-28-8a
14-28-8b
सुवर्णानि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च।
सृजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्।।
14-28-9a
14-28-9b
`शङ्कराणि त्रिवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च।
सृजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्'
14-28-10a
14-28-10b
सुरभीणि द्विवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च।
सृजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्।।
14-28-11a
14-28-11b
सुरभीण्येकवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च।
सृजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्।।
14-28-12a
14-28-12b
बहून्यव्यक्तवर्णानि पुष्पाणि च फलानि च।
विसृजन्तौ महावृक्षौ तद्वनं व्याप्य तिष्ठतः।।
14-28-13a
14-28-13b
एको वह्निः सुमना ब्राह्मणोत्र
पञ्चेन्द्रियाणि समिधश्चात्र सन्ति।
तेभ्यो वृक्षाःक सप्त फलन्ति दीक्षा
गुणाः फलान्यतिथयः फलाशाः।।
14-28-14a
14-28-14b
14-28-14c
14-28-14d
आतिथ्यं प्रतिगृह्णन्ति तत्र सप्त महर्षयः।
अर्चितेषु प्रलीनेषु तेष्वन्यद्रोचते वनम्।।
14-28-15a
14-28-15b
प्रज्ञावृक्षं मोक्षफलं शान्तिच्छायासमन्वितम्।
ज्ञानाश्रयं तृप्तितोयमन्तःक्षेत्रज्ञभास्करम्।।
14-28-16a
14-28-16b
येऽधिगच्छन्ति तत्सन्तस्तेषां नास्ति पुनर्भवः।
ऊर्ध्वं चाधश्च तिर्यक्च तस्य नान्तोऽधिगम्यते।।
14-28-17a
14-28-17b
सप्त स्त्रियस्तत्र चरन्ति सत्या-
स्त्ववाङ्मुखा भानुमत्यो जनित्र्यः।
ऊर्ध्वं रसानाददते प्रजाभ्यः
सर्वान्यथा नित्यमनित्यता च।।
14-28-18a
14-28-18b
14-28-18c
14-28-18d
तत्रैव प्रतितिष्ठन्ति पुनस्तत्रोदयन्ति च।
सप्त सप्तर्षयः सिद्धा वसिष्ठप्रमुखैः सह।।
14-28-19a
14-28-19b
यशो वर्चो भगश्चैव विजयः सिद्धतेजसः।
एतमेवानुवर्तन्ते सप्त ज्योतींषि भास्करम्।।
14-28-20a
14-28-20b
ऋषयः पर्वताश्चैव सन्ति तत्र समासतः।
नद्यश्च परितो वारि वहन्त्यो ब्रह्मिसम्भवम्।।
14-28-21a
14-28-21b
नदीनां सङ्गमश्चैव वैताने समुपहरे।
स्वात्मतृप्ता यतो यान्ति साक्षादेव पितामहम्।।
14-28-22a
14-28-22b
कृशाशाः सुव्रताः शान्तास्तपसा दग्धकिल्बिषाः।
आत्मन्यात्मानमावेश्य ब्राह्मणास्तमुपासते।।
14-28-23a
14-28-23b
शमिमप्यत्र शंसन्ति विद्यारण्यविदो जनाः।
तदरण्यमभिप्रेत्य यथातत्वमजायत।।
14-28-24a
14-28-24b
एतदेवेदृशं पुण्यमरण्यं ब्राह्मणा विदुः।
विदित्वा चानुतिष्ठन्ति क्षेत्रज्ञेनानुदर्शिना।।
14-28-25a
14-28-25b
।। इति श्रीमन्महाभारते आश्वमेधिकपर्वणि
अनुगीतापर्वणि अष्टाविंशोऽध्यायः।। 28 ।।

संपादित करें

14-28-7 सप्तर्षयः सप्त तथेन्धनानि इति क.थ.पाठः।।
14-28-9 चतुर्वर्णानि दिव्यानीति क.थ.पाठः।।
14-28-13 सृजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनमिति क.ट.थ.पाठः।।
14-28-19 तत्रोपयन्ति चेति झ.पाठः। तेच सप्तर्षयः सिद्धा इति क.थ.पाठः।।
14-28-20 भगश्चोजो विजयः सिद्धितेजसी इति क.थ.पाठः।।
14-28-24 ऋचमप्यत्र पश्यन्ति विद्यारण्येति क.थ.पाठः।। , शममप्यत्र शंसन्ति विद्यारण्यविदो जनाः। इति पाठः
14-28-25 विदित्वा नानुपश्यन्ति क्षेत्रज्ञा नानुदर्शनमिति क.थ.पाठः।।

आश्वमेधिकपर्व-027 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आश्वमेधिकपर्व-029