महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-191

← द्रोणपर्व-190 महाभारतम्
सप्तमपर्व
महाभारतम्-07-द्रोणपर्व-191
वेदव्यासः
द्रोणपर्व-192 →

कृष्णेन युधिष्ठिरम्प्रति द्रोणजये तस्य शस्त्रन्यासस्य तत्रचाश्वत्थामवधश्रवणस्य हेतुत्वकथनम्।। 1 ।। भीमेनाश्वत्थामनाम्नि गजे निहते युधिष्ठिरेण कृष्णचोदनया द्रोणम्प्रति तद्विवक्षया अश्वत्थामा हत इति कथनम्।। 2 ।।

 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
सञ्जय उवाच। 5-191-1x
पाञ्चालानां ततो द्रोणोऽप्यकरोत्कदनं महत्।
यथा क्रुद्धो रणे शक्रो दानवानां क्षयं पुरा।।
5-191-1a
5-191-1b
द्रोणास्त्रेण महाराज वध्यमानाः परे युधि।
नात्रसन्त रणे द्रोणत्सत्ववन्तो महारथाः।।
5-191-2a
5-191-2b
युध्यमाना महाराज पाञ्चालाः सृञ्जयास्तथा।
द्रोणमेवाभ्ययुर्युद्धे योधयन्तो महारथाः।।
5-191-3a
5-191-3b
तेषां तु च्छाद्यमानानां पाञ्चालानां समन्ततः।
अभवद्भैरवो नादो वध्यतां शरवृष्टिभिः।।
5-191-4a
5-191-4b
वध्यमानेषु सङ्ग्रामे पाञ्चालेषु महात्मना।
उदीर्यमाणे द्रोणास्त्रे पाण्‍डवान्भयमाविशत्।।
5-191-5a
5-191-5b
दृष्ट्वाऽश्वनरयोधानां विपुलं च क्षयं युधि।
पाण्‍डवेया महाराज नाशशंसुर्जयं तदा।।
5-191-6a
5-191-6b
कच्चिद्द्रोणो न नः सर्वान्क्षपयेत्परमास्त्रवित्।
समिद्धः शिशिरापाये दहन्कक्षमिवानलः।।
5-191-7a
5-191-7b
न चैनं संयुगे कश्चित्समर्थः प्रतिवीक्षितुम्।
न चैनमर्जुनो जातु प्रतियुध्येत धर्मवित्।।
5-191-8a
5-191-8b
त्रस्तान्कुन्तीसुतान्दृष्ट्वा द्रोणसायकपीडितान्।
मतिमाञ्श्रेयसे युक्तः केशवोऽर्जुनमब्रवीत्।।
5-191-9a
5-191-9b
नैष युद्धेन सङ्ग्रामे जेतुं शक्यः कथञ्चन।
सधनुर्धन्विनां श्रेष्ठो देवैरपि सवासवैः।।
5-191-10a
5-191-10b
न्यस्तशस्त्रस्तु सङ्गारमे शक्यो हन्तुं भवेन्नृभिः।
आस्थीयतां जये योगो धर्ममुत्सृज्य पाण्डवाः।
यथा न संयुगे सर्वान्निहन्याद्रुक्मवाहनः।।
5-191-11a
5-191-11b
5-191-11c
अश्वत्थाम्नि हते नैष युध्येदिति मतिर्मम।
तं हतं संयुगे कश्चिदस्मै शंसतु मानवः।।
5-191-12a
5-191-12b
एतन्नारोचयद्राजन्कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः।
अन्ये त्वरोचयन्सर्वे कृच्छ्रेण तु युधिष्ठिरः।।
5-191-13a
5-191-13b
ततो भीमो महाबाहुरनीकेषु महागजम्।
जघान गदया राजन्नश्वत्थामानमित्युत।
परप्रमथनं घोरं मालवस्येन्द्रवर्मणः।।
5-191-14a
5-191-14b
5-191-14c
भीमसेनस्तु सव्रीडमुपेत्य द्रोणमाहवे।
अश्वत्थामा हत इति शब्दमुच्चैश्चकार ह।।
5-191-15a
5-191-15b
अश्वत्थामेति हि गजः ख्यातो नाम्ना हतोऽभवत्।
कृत्वा मनसि तं भीमो मिथ्या व्याहृतवांस्तदा।।
5-191-16a
5-191-16b
भीमसेनवचः श्रुत्वा द्रोणस्तत्परमाप्रियम्।
मनसा सन्नागात्रोऽभूद्यथा सैकतमम्भसि।।
5-191-17a
5-191-17b
शङ्कमानः स तन्मिथ्या वीर्यज्ञः स्वसुतस्य वै।
हतः स इति च श्रुत्वा नैव धैर्यादकम्पत।।
5-191-18a
5-191-18b
स लब्ध्वा चेतनां द्रोणः क्षणेनैव समाश्वसत्।
अनुचिन्त्यात्मनः पुत्रमविषह्यमरातिभिः।।
5-191-19a
5-191-19b
स पार्षतमभिद्रुत्य जिघांसुर्मृत्युमात्मनः।
अवाकिरत्सहस्रेण तीक्ष्णानां कङ्कपत्रिणाम्।।
5-191-20a
5-191-20b
तं विंशतिसहस्राणि पाञ्चालानां नरर्षभाः।
यथा चरन्तं सङ्ग्रामे सर्वतोऽवाकिरञ्छरैः।।
5-191-21a
5-191-21b
शरैस्तैराचितं द्रोणं नापश्याम महारथम्।
भास्करं जलदै रुद्धं वर्षास्विव विशाम्पते।।
5-191-22a
5-191-22b
विधूय तान्बाणगणान्पाञ्चालानां महारथः।
प्रादुश्चक्रे ततो द्रोणो ब्राह्ममस्त्रं परन्तपः।।
5-191-23a
5-191-23b
वधाय तेषां शूराणां पाञ्चालानाममर्षितः।
ततो व्यरोचत द्रोणो विनिघ्नन्सर्वसैनिकान्।।
5-191-24a
5-191-24b
शिरांस्यापातयच्चापि पाञ्चालानां महामृधे।
तथैव परिघाकारान्बाहून्कनकभूषणान्।।
5-191-25a
5-191-25b
ते वध्यमानाः समरे भारद्वाजेन पार्थिवाः।
मेदिन्यामन्वकीर्यन्त वातनुन्ना इव द्रुमाः।।
5-191-26a
5-191-26b
कुञ्जराणां च पततां हयौघानां च भारत।
अगम्यरूपा पृथिवी मांसशोणितकर्दमा।।
5-191-27a
5-191-27b
हत्वा विंशतिसाहस्रान्पाञ्चालानां रथव्रजान्।
अतिष्ठदाहवे द्रोणो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्।।
5-191-28a
5-191-28b
तथैव च पुनः क्रुद्धो भारद्वाजः प्रतापवान्।
वसुदानस्य भल्लेन शिरः कायादपाहरत्।।
5-191-29a
5-191-29b
पुनः पञ्चशतान्मात्स्यान्षट्‌सहस्रांश्च सृञ्जयान्।
हस्तिनामयुतं हत्वा जघानाश्वायुतं पुनः।।
5-191-30a
5-191-30b
क्षत्रियाणामभावाय दृष्ट्वा द्रोणमवस्थितम्।
ऋषयोऽभ्यागतास्तूर्णं हव्यवाहपुरोगमाः।।
5-191-31a
5-191-31b
विश्वामित्रो जमदग्निर्भरद्वाजोऽथ गौतमः।
वसिष्ठः कश्यपोऽत्रिश्च ब्रह्मलोकं निनीषवः।।
5-191-32a
5-191-32b
सिकताः पृश्नयो गर्गा वालखिल्या मरीचिपाः।
भृगवोऽङ्गिरसश्चैव सूक्ष्माश्चान्ये महर्षयः।।
5-191-33a
5-191-33b
त एनमब्रुवन्सर्वे द्रोणमाहरवशोभिनम्।
अधर्मतः कृतं युद्धं समयो निधनस्य ते।।
5-191-34a
5-191-34b
न्यस्यायुधं रणे द्रोण समीक्षास्मानवस्थितान्।
नातः क्रूरतरं कर्म पुनः कर्तुमिहार्हसि।।
5-191-35a
5-191-35b
वेदवेदाङ्गविदुषः सत्यधर्मरतस्य ते।
ब्राह्मणस्य विशेषेण तवैतन्नोपपद्यते।।
5-191-36a
5-191-36b
त्यजायुधममोधेषो तिष्ठ वर्त्मनि शाश्वते।
परिपूर्णश्च कालस्ते वस्तुं लोकेऽद्य मानुषे।।
5-191-37a
5-191-37b
ब्रह्मास्त्रेण त्वया दग्धा अनस्त्रज्ञा नरा भुवि।
यदेतदीदृशं विप्र कृतं कर्म न साधु तत्।।
5-191-38a
5-191-38b
न्यस्यायुधं रणे विप्र द्रोण मा त्वं चिरं कृथाः।
मा पापिष्ठतरं कर्म करिष्यसि पुनर्द्विज।।
5-191-39a
5-191-39b
इति तेषां वचः श्रुत्वा भीमसेनवचः स्मरन्।
धृष्टद्युम्नं च सम्प्रेक्ष्य रणे स विमनाऽभवत्।।
5-191-40a
5-191-40b
सन्दिह्यमानो व्यथितः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्।
अहतं वा हतं वेति पप्रच्छ सुतमात्मनः।।
5-191-41a
5-191-41b
स्थिरा बुद्धिर्हि द्रोणस्य न पार्थो वक्ष्यतेऽनृतम्।
त्रयाणामपि लोकानामैश्वर्यार्थे कथञ्चन।।
5-191-42a
5-191-42b
तस्मात्तं परिपप्रच्छ नान्यं कञ्छिद्द्विजर्षभः।
तस्मिंस्तस्य हि सत्याशा बाल्यात्प्रभृति पाण्डवे।।
5-191-43a
5-191-43b
ततो निष्पाण्डवामुर्वीं करिष्यन्तं युधाम्पतिम्।
द्रोणं ज्ञात्वा धर्मराजं गोविन्दो व्यथितोऽब्रवीत्।।
5-191-44a
5-191-44b
यद्यर्धदिवसं द्रोणो युध्यते मन्युमास्थितः।
सत्यं ब्रवीमि ते सेना विनाशं समुपैष्यति।।
5-191-45a
5-191-45b
स भवांस्त्रातु नो द्रोणात्सत्याज्ज्यायोऽनृतं वचः।
अनृतं जीवितस्यार्थे वदन्न स्पृश्यतेऽनृतैः।।
5-191-46a
5-191-46b
तयोः संवदतोरेवं भीमसेनोऽब्रवीदिदम्।। 5-191-47a
श्रुत्वैवं तु महाराज वधोपायं महात्मनः।
गाहमानस्य ते सेनां मालवस्येन्द्रवर्मणः।।
5-191-48a
5-191-48b
अश्वत्थामेति विख्यातो गजः शक्रगजोपमः।
निहतो युधि विक्रम्य ततोऽहं द्रोणमब्रुवम्।।
5-191-49a
5-191-49b
अश्वत्थामा हतो ब्रह्मन्निवर्तस्वाहवादिति।
नूनं नाश्रद्दधद्वाक्यमेष मे पुरुषर्षभः।।
5-191-50a
5-191-50b
स त्वं गोविन्दवाक्यानि मानयस्व जयैषिणः।
द्रोणाय निहतं शंस राजञ्शारद्वतीसुतम्।।
5-191-51a
5-191-51b
त्वयोक्ते नैव युध्येत जातु राजन्द्विजर्षभः।
सत्यवागिति लोकेऽस्मिन्भवान्ख्यातो जनाधिप।।
5-191-52a
5-191-52b
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृष्णवाक्यप्रचोदितः।
भावित्वाच्च महाराज वक्तुं समुपचक्रमे।।
5-191-53a
5-191-53b
तमतथ्यभये मग्नो जये सक्तो युधिष्ठिरः।
`अश्वत्थामा हति शब्दमुच्चैश्चकार ह'।
अव्यक्तमब्रवीद्राजन्हतः कुञ्जर इत्युत।।
5-191-54a
5-191-54b
5-191-54c
तस्य पूर्वं रथः पृथ्व्याश्चतुरङ्गुलमुच्छ्रितः।
बभूवैवं च तेनोक्ते तस्य वाहाः स्पृशन्महीम्।।
5-191-55a
5-191-55b
युधिष्ठिरात्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा द्रोणो महारथः।
पुत्रव्यसनसन्तप्तो निराशो जीवितेऽभवत्।।
5-191-56a
5-191-56b
आगस्कृतमिवात्मानं पाण्डवानां महात्मनाम्।
ऋषिवाक्येन मन्वानः श्रुत्वा च निहतं सुतम्।।
5-191-57a
5-191-57b
विचेताः परमोद्विग्नो धृष्टद्युम्नमवेक्ष्य च।
योद्धुं नाशक्नुवद्राजन्यथापूर्वमरिन्दमः।।
5-191-58a
5-191-58b
।। इति श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणवधपर्वणि
पञ्चदशदिवसयुद्धे एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 191 ।।

संपादित करें

5-191-51 जयैषिण इत्यस्य गोविन्दवाक्यानीत्यत्रैकदेशे गोविन्देऽन्वयः।। 5-191-191 एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 191 ।।

द्रोणपर्व-190 पुटाग्रे अल्लिखितम्। द्रोणपर्व-192