मत्स्यपुराणम्
अध्यायः १
अध्यायः २
अध्यायः ३
अध्यायः ४
अध्यायः ५
अध्यायः ६
अध्यायः ७
अध्यायः ८
अध्यायः ९
अध्यायः १०
अध्यायः ११
अध्यायः १२
अध्यायः १३
अध्यायः १४
अध्यायः १५
अध्यायः १६
अध्यायः १७
अध्यायः १८
अध्यायः १९
अध्यायः २०
अध्यायः २१
अध्यायः २२
अध्यायः २३
अध्यायः २४
अध्यायः २५
अध्यायः २६
अध्यायः २७
अध्यायः २८
अध्यायः २९
अध्यायः ३०
अध्यायः ३१
अध्यायः ३२
अध्यायः ३३
अध्यायः ३४
अध्यायः ३५
अध्यायः ३६
अध्यायः ३७
अध्यायः ३८
अध्यायः ३९
अध्यायः ४०
अध्यायः ४१
अध्यायः ४२
अध्यायः ४३
अध्यायः ४४
अध्यायः ४५
अध्यायः ४६
अध्यायः ४७
अध्यायः ४८
अध्यायः ४९
अध्यायः ५०
अध्यायः ५१
अध्यायः ५२
अध्यायः ५३
अध्यायः ५४
अध्यायः ५५
अध्यायः ५६
अध्यायः ५७
अध्यायः ५८
अध्यायः ५९
अध्यायः ६०
अध्यायः ६१
अध्यायः ६२
अध्यायः ६३
अध्यायः ६४
अध्यायः ६५
अध्यायः ६६
अध्यायः ६७
अध्यायः ६८
अध्यायः ६९
अध्यायः ७०
अध्यायः ७१
अध्यायः ७२
अध्यायः ७३
अध्यायः ७४
अध्यायः ७५
अध्यायः ७६
अध्यायः ७७
अध्यायः ७८
अध्यायः ७९
अध्यायः ८०
अध्यायः ८१
अध्यायः ८२
अध्यायः ८३
अध्यायः ८४
अध्यायः ८५
अध्यायः ८६
अध्यायः ८७
अध्यायः ८८
अध्यायः ८९
अध्यायः ९०
अध्यायः ९१
अध्यायः ९२
अध्यायः ९३
अध्यायः ९४
अध्यायः ९५
अध्यायः ९६
अध्यायः ९७
अध्यायः ९८
अध्यायः ९९
अध्यायः १००
अध्यायः १०१
अध्यायः १०२
अध्यायः १०३
अध्यायः १०४
अध्यायः १०५
अध्यायः १०६
अध्यायः १०७
अध्यायः १०८
अध्यायः १०९
अध्यायः ११०
अध्यायः १११
अध्यायः ११२
अध्यायः ११३
अध्यायः ११४
अध्यायः ११५
अध्यायः ११६
अध्यायः ११७
अध्यायः ११८
अध्यायः ११९
अध्यायः १२०
अध्यायः १२१
अध्यायः १२२
अध्यायः १२३
अध्यायः १२४
अध्यायः १२५
अध्यायः १२६
अध्यायः १२७
अध्यायः १२८
अध्यायः १२९
अध्यायः १३०
अध्यायः १३१
अध्यायः १३२
अध्यायः १३३
अध्यायः १३४
अध्यायः १३५
अध्यायः १३६
अध्यायः १३७
अध्यायः १३८
अध्यायः १३९
अध्यायः १४०
अध्यायः १४१
अध्यायः १४२
अध्यायः १४३
अध्यायः १४४
अध्यायः १४५
अध्यायः १४६
अध्यायः १४७
अध्यायः १४८
अध्यायः १४९
अध्यायः १५०
अध्यायः १५१
अध्यायः १५२
अध्यायः १५३
अध्यायः १५४
अध्यायः १५५
अध्यायः १५६
अध्यायः १५७
अध्यायः १५८
अध्यायः १५९
अध्यायः १६०
अध्यायः १६१
अध्यायः १६२
अध्यायः १६३
अध्यायः १६४
अध्यायः १६५
अध्यायः १६६
अध्यायः १६७
अध्यायः १६८
अध्यायः १६९
अध्यायः १७०
अध्यायः १७१
अध्यायः १७२
अध्यायः १७३
अध्यायः १७४
अध्यायः १७५
अध्यायः १७६
अध्यायः १७७
अध्यायः १७८
अध्यायः १७९
अध्यायः १८०
अध्यायः १८१
अध्यायः १८२
अध्यायः १८३
अध्यायः १८४
अध्यायः १८५
अध्यायः १८६
अध्यायः १८७
अध्यायः १८८
अध्यायः १८९
अध्यायः १९०
अध्यायः १९१
अध्यायः १९२
अध्यायः १९३
अध्यायः १९४
अध्यायः १९५
अध्यायः १९६
अध्यायः १९७
अध्यायः १९८
अध्यायः १९९
अध्यायः २००
अध्यायः २०१
अध्यायः २०२
अध्यायः २०३
अध्यायः २०४
अध्यायः २०५
अध्यायः २०६
अध्यायः २०७
अध्यायः २०८
अध्यायः २०९
अध्यायः २१०
अध्यायः २११
अध्यायः २१२
अध्यायः २१३
अध्यायः २१४
अध्यायः २१५
अध्यायः २१६
अध्यायः २१७
अध्यायः २१८
अध्यायः २१९
अध्यायः २२०
अध्यायः २२१
अध्यायः २२२
अध्यायः २२३
अध्यायः २२४
अध्यायः २२५
अध्यायः २२६
अध्यायः २२७
अध्यायः २२८
अध्यायः २२९
अध्यायः २३०
अध्यायः २३१
अध्यायः २३२
अध्यायः २३३
अध्यायः २३४
अध्यायः २३५
अध्यायः २३६
अध्यायः २३७
अध्यायः २३८
अध्यायः २३९
अध्यायः २४०
अध्यायः २४१
अध्यायः २४२
अध्यायः २४३
अध्यायः २४४
अध्यायः २४५
अध्यायः २४६
अध्यायः २४७
अध्यायः २४८
अध्यायः २४९
अध्यायः २५०
अध्यायः २५१
अध्यायः २५२
अध्यायः २५३
अध्यायः २५४
अध्यायः २५५
अध्यायः २५६
अध्यायः २५७
अध्यायः २५८
अध्यायः २५९
अध्यायः २६०
अध्यायः २६१
अध्यायः २६२
अध्यायः २६३
अध्यायः २६४
अध्यायः २६५
अध्यायः २६६
अध्यायः २६७
अध्यायः २६८
अध्यायः २६९
अध्यायः २७०
अध्यायः २७१
अध्यायः २७२
अध्यायः २७३
अध्यायः २७४
अध्यायः २७५
अध्यायः २७६
अध्यायः २७७
अध्यायः २७८
अध्यायः २७९
अध्यायः २८०
अध्यायः २८१
अध्यायः २८२
अध्यायः २८३
अध्यायः २८४
अध्यायः २८५
अध्यायः २८६
अध्यायः २८७
अध्यायः २८८
अध्यायः २८९
अध्यायः २९०
अध्यायः २९१ श्राद्धमाहात्म्ये कौशिकसूनुकथानकम्।

ऋषय ऊचुः।
कथं कौशिकदायादाः प्राप्तास्ते योगमुत्तमम्।
पञ्चभिर्जन्मसम्बन्धैः कथं कर्म्मक्षयोऽभवत्।। २०.१ ।।

कौशिको नाम धर्म्मात्मा कुरुक्षेत्रे महान्‌ ऋषिः।
नामतः कर्म्मतस्तस्य सूतान्‌ सप्त निबोधत।। २०.२ ।।

स्वसृपः क्रोधनो हिंस्रः पिशुनः कविरेव च।
वारदुष्टः पितृवर्तीच गर्गशिष्यास्तदा भवत्।। २०.३ ।।

पितर्य्युपरते तेषामभूद्‌ दुर्भिक्षमुल्बणम्।
अनावृष्टिश्च महती सर्वलोकभयङ्करी।। २०.४ ।।

गर्गादेशाद्वने दोग्‌ध्रीं रक्षन्तस्ते तपोधनाः।
खादामः कपिलामेता वयं क्षुत्‌पीड़िता भृशम्। २०.५ ।।

इति चिन्तयतां पापं लघुः प्राह तदानुजः।
यद्यवश्यमियं बध्या श्राद्धरूपेण योज्यताम्।। २०.६ ।।

श्राद्धे नियोज्यमानेयं पापात् त्रास्यति नोध्रुवम्।
एवं कुर्वित्यनुज्ञातः पितृवर्ती तदानुजैः।। २०.७ ।।

चक्रे समाहितः श्राद्धमुपयुज्य च तां पुनः।
द्वौ देवे भ्रातरौ कृत्वा पित्रे त्रीनप्यनुक्रमात्।। २०.८ ।।

तथैकमतिथिं कृत्वा श्राद्धदः स्वयमेव तु।
चकार मन्त्रवच्छ्राद्धं स्मरन् पितृपरायणः।। २०.९ ।।

विना गवा वत्सकोऽपि गुरवे विनिवेदितः।
व्याघ्रेण निहता धेनुर्वत्सोऽयं प्रतिगृह्यताम्।। २०.१० ।।

एवं साभक्षिताधेनुः सप्तभिस्तैस्तपोधनैः।
वैदिकं बलमाश्रित्य क्रूरे कर्म्मणि निर्भयाः।। २०.११ ।।
ततः कालावकृष्टास्ते व्याधा दासपुरेऽभवन्।
जातिस्मरत्वं प्राप्तास्ते पितृभावेन भाविताः।। २०.१२ ।।

यत् कृतं क्रूरकर्म्मापि श्राद्धरूपेण तैस्तदा।
तेन ते भवने जाता व्याधानां क्रूरकर्मिणाम्।। २०.१३ ।।

पितॄणाञ्चैव माहात्म्याज्जाता जातिस्मरास्तु ते।
ते तु वैराग्ययोगेन आस्थायानशनं पुनः।। २०.१४ ।।

जातिस्मराः सप्तजाता मृगाः कालञ्जरे गिरौ।
नीलकण्ठस्य पुरतः पितृभावानुभाविताः।। २०.१५ ।।

तत्रापि ज्ञानवैराग्यात् प्राणानुत्सृज्य धर्म्मतः।
लोकैरवेक्ष्यमाणास्ते तीर्थान्तेऽनशनेन तु।। २०.१६ ।।

मानसे चक्रवाकास्ते सञ्जाताः सप्तयोगिनः।
नामतः कर्मतः सर्व्वान् श्रृणुध्वं द्विजसत्तमाः।। २०.१७ ।।

सुमनाः कुमुदः शुद्धश्छिद्रदर्शी सुनेत्रकः।
सुनेत्रश्चांशुमांश्चैव सप्तैते योगपारगाः।। २०.१८ ।।

योगभ्रष्टास्त्रय स्तेषां वभ्रमुश्चाल्पचेतनाः।
द्रृष्ट्वा विभ्राजमानं तमुद्याने स्त्रीभिरन्वितम्।। २०.१९ ।।

क्रीड़न्तं विविधैर्भावै र्महाबलपराक्रमम्।
पाञ्चालान्वयसम्भूतं प्रभूतबलवाहनम्।। २०.२० ।।

राज्यकामोभवच्चैक स्तेषां मध्ये जलौकसाम्।
पितृवर्ती च यो विप्रः श्राद्धकृत्‌ पितृवत्सलः।। २०.२१ ।।

अपरौ मन्त्रिणौ द्रृष्ट्वा प्रभूतबलवाहनौ।
मन्त्रित्वे च क्रतुश्चेच्छामस्मिन्मर्त्ये द्विजोत्तमाः।। २०.२२ ।।

तन्मध्ये ये तु निष्कामास्ते बभूवुर्द्विजोत्तमाः।
विभ्राजमानस्त्वेकोऽभूत् ब्रह्मदत्त इति स्मृतः।। १०.२३ ।।
मन्त्रिपुत्रौ तथा चोभौ कण्डहरीकसुबालकौ।
ब्रह्मदत्तोऽभिषिक्तः सन् पुरोहितविपश्चिता।। २०.२४ ।।

पाञ्चालराजो विक्रान्तः सर्वशास्त्रविशारदः।
योगवित् सर्वजन्तूनां रुतवेत्ताऽभवत्तदा।। २०.२५ ।।

तस्य राज्ञोऽभवद् भार्य्या देवलस्यात्मजा शुभा।
सन्नतिर्नामविख्याता कपिलायाभवत्‌ पुरा।। २०.२६ ।।

पितृकार्यो नियुक्तत्वादभवद्‌ ब्रह्मवादिनी।
तया चकार सहितः सराज्यं राजनन्दनः।। २०.२७ ।।

कदाचिदुद्यानगः तया सह स पार्थिवः।
ददर्श कीटमिथुनमनङ्ग कलहाकुलम्।। २०.२८ ।।

पिपीलकामनुनयन् परितः कीटकामुकः।
पञ्चबाणाभितप्ताङ्गः स गद्गदमुवाच ह।। २०.२९ ।।

न त्वयासद्रृशी लोके कामिनी विद्यते क्वचित्।
मध्यक्षामातिजघना बृहद्वक्षोऽभिगामिनी।। २०.३०।।

सुवर्णवर्णा सुश्रोणी मञ्जूक्ता चारुहासिनी।
सुलक्षनेत्ररसना गुड़शर्करवत्सला।। २०.३१ ।।

भोक्ष्यसे मयि भुंक्ते त्वं स्नासि स्नाते तथा मयि।
प्रोषिते सति दीनत्वं क्रुद्धेऽपि भयचञ्चला।। २०.३२ ।।

किमर्थं वद कल्याणि! सरोषवदनास्थिता।
सा तमाह सकोपा तु किमालपसि मां शठ।। ३०.३३ ।।

त्वया मोदकचूर्णन्तु मां विहाय विनेष्यता।
प्रदत्तं समतिक्रान्ते दिनेऽन्यस्याः समन्मथ!।। २०.३४ ।।

त्वत्साद्रृशान् मया दत्तमन्यस्यै वरवर्णिनि!।
तदेकमपराधं मे क्षन्तुमर्हसि भामिनि!।। ३०.३५ ।।
नैतदेवं करिष्यामि पुनः क्वापीह सुव्रते!।
स्पृशामि पादौ सत्येन प्रसीद प्रणतस्य मे।। २०.३६ ।।

सूत उवाच।
इति तद्वचनं श्रुत्वा सा प्रसन्नाऽभवत्ततः।
आत्मानमर्पयामास मोहनाय पिपीलिका।। २०.३७ ।।

ब्रह्मदत्तोऽप्यशेषन्तं ज्ञात्वा विस्मयमागमत्।
सर्वसत्वरुतज्ञत्वात् प्रसादाच्चक्रपाणिनः।। २०.३८ ।।