प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्
अग्निपुराणम्
 1. अध्यायः १
 2. अध्यायः २
 3. अध्यायः ३
 4. अध्यायः ४
 5. अध्यायः ५
 6. अध्यायः ६
 7. अध्यायः ७
 8. अध्यायः ८
 9. अध्यायः ९
 10. अध्यायः १०
 11. अध्यायः ११
 12. अध्यायः १२
 13. अध्यायः १३
 14. अध्यायः १४
 15. अध्यायः १५
 16. अध्यायः १६
 17. अध्यायः १७
 18. अध्यायः १८
 19. अध्यायः १९
 20. अध्यायः २०
 21. अध्यायः २१
 22. अध्यायः २२
 23. अध्यायः २३
 24. अध्यायः २४
 25. अध्यायः २५
 26. अध्यायः २६
 27. अध्यायः २७
 28. अध्यायः २८
 29. अध्यायः २९
 30. अध्यायः ३०
 31. अध्यायः ३१
 32. अध्यायः ३२
 33. अध्यायः ३३
 34. अध्यायः ३४
 35. अध्यायः ३५
 36. अध्यायः ३६
 37. अध्यायः ३७
 38. अध्यायः ३८
 39. अध्यायः ३९
 40. अध्यायः ४०
 41. अध्यायः ४१
 42. अध्यायः ४२
 43. अध्यायः ४३
 44. अध्यायः ४४
 45. अध्यायः ४५
 46. अध्यायः ४६
 47. अध्यायः ४७
 48. अध्यायः ४८
 49. अध्यायः ४९
 50. अध्यायः ५०
 51. अध्यायः ५१
 52. अध्यायः ५२
 53. अध्यायः ५३
 54. अध्यायः ५४
 55. अध्यायः ५५
 56. अध्यायः ५६
 57. अध्यायः ५७
 58. अध्यायः ५८
 59. अध्यायः ५९
 60. अध्यायः ६०
 61. अध्यायः ६१
 62. अध्यायः ६२
 63. अध्यायः ६३
 64. अध्यायः ६४
 65. अध्यायः ६५
 66. अध्यायः ६६
 67. अध्यायः ६७
 68. अध्यायः ६८
 69. अध्यायः ६९
 70. अध्यायः ७०
 71. अध्यायः ७१
 72. अध्यायः ७२
 73. अध्यायः ७३
 74. अध्यायः ७४
 75. अध्यायः ७५
 76. अध्यायः ७६
 77. अध्यायः ७७
 78. अध्यायः ७८
 79. अध्यायः ७९
 80. अध्यायः ८०
 81. अध्यायः ८१
 82. अध्यायः ८२
 83. अध्यायः ८३
 84. अध्यायः ८४
 85. अध्यायः ८५
 86. अध्यायः ८६
 87. अध्यायः ८७
 88. अध्यायः ८८
 89. अध्यायः ८९
 90. अध्यायः ९०
 91. अध्यायः ९१
 92. अध्यायः ९२
 93. अध्यायः ९३
 94. अध्यायः ९४
 95. अध्यायः ९५
 96. अध्यायः ९६
 97. अध्यायः ९७
 98. अध्यायः ९८
 99. अध्यायः ९९
 100. अध्यायः १००
 101. अध्यायः १०१
 102. अध्यायः १०२
 103. अध्यायः १०३
 104. अध्यायः १०४
 105. अध्यायः १०५
 106. अध्यायः १०६
 107. अध्यायः १०७
 108. अध्यायः १०८
 109. अध्यायः १०९
 110. अध्यायः ११०
 111. अध्यायः १११
 112. अध्यायः ११२
 113. अध्यायः ११३
 114. अध्यायः ११४
 115. अध्यायः ११५
 116. अध्यायः ११६
 117. अध्यायः ११७
 118. अध्यायः ११८
 119. अध्यायः ११९
 120. अध्यायः १२०
 121. अध्यायः १२१
 122. अध्यायः १२२
 123. अध्यायः १२३
 124. अध्यायः १२४
 125. अध्यायः १२५
 126. अध्यायः १२६
 127. अध्यायः १२७
 128. अध्यायः १२८
 129. अध्यायः १२९
 130. अध्यायः १३०
 131. अध्यायः १३१
 132. अध्यायः १३२
 133. अध्यायः १३३
 134. अध्यायः १३४
 135. अध्यायः १३५
 136. अध्यायः १३६
 137. अध्यायः १३७
 138. अध्यायः १३८
 139. अध्यायः १३९
 140. अध्यायः १४०
 141. अध्यायः १४१
 142. अध्यायः १४२
 143. अध्यायः १४३
 144. अध्यायः १४४
 145. अध्यायः १४५
 146. अध्यायः १४६
 147. अध्यायः १४७
 148. अध्यायः १४८
 149. अध्यायः १४९
 150. अध्यायः १५०
 151. अध्यायः १५१
 152. अध्यायः १५२
 153. अध्यायः १५३
 154. अध्यायः १५४
 155. अध्यायः १५५
 156. अध्यायः १५६
 157. अध्यायः १५७
 158. अध्यायः १५८
 159. अध्यायः १५९
 160. अध्यायः १६०
 161. अध्यायः १६१
 162. अध्यायः १६२
 163. अध्यायः १६३
 164. अध्यायः १६४
 165. अध्यायः १६५
 166. अध्यायः १६६
 167. अध्यायः १६७
 168. अध्यायः १६८
 169. अध्यायः १६९
 170. अध्यायः १७०
 171. अध्यायः १७१
 172. अध्यायः १७२
 173. अध्यायः १७३
 174. अध्यायः १७४
 175. अध्यायः १७५
 176. अध्यायः १७६
 177. अध्यायः १७७
 178. अध्यायः १७८
 179. अध्यायः १७९
 180. अध्यायः १८०
 181. अध्यायः १८१
 182. अध्यायः १८२
 183. अध्यायः १८३
 184. अध्यायः १८४
 185. अध्यायः १८५
 186. अध्यायः १८६
 187. अध्यायः १८७
 188. अध्यायः १८८
 189. अध्यायः १८९
 190. अध्यायः १९०
 191. अध्यायः १९१
 192. अध्यायः १९२
 193. अध्यायः १९३
 194. अध्यायः १९४
 195. अध्यायः १९५
 196. अध्यायः १९६
 197. अध्यायः १९७
 198. अध्यायः १९८
 199. अध्यायः १९९
 200. अध्यायः २००
 201. अध्यायः २०१
 202. अध्यायः २०२
 203. अध्यायः २०३
 204. अध्यायः २०४
 205. अध्यायः २०५
 206. अध्यायः २०६
 207. अध्यायः २०७
 208. अध्यायः २०८
 209. अध्यायः २०९
 210. अध्यायः २१०
 211. अध्यायः २११
 212. अध्यायः २१२
 213. अध्यायः २१३
 214. अध्यायः २१४
 215. अध्यायः २१५
 216. अध्यायः २१६
 217. अध्यायः २१७
 218. अध्यायः २१८
 219. अध्यायः २१९
 220. अध्यायः २२०
 221. अध्यायः २२१
 222. अध्यायः २२२
 223. अध्यायः २२३
 224. अध्यायः २२४
 225. अध्यायः २२५
 226. अध्यायः २२६
 227. अध्यायः २२७
 228. अध्यायः २२८
 229. अध्यायः २२९
 230. अध्यायः २३०
 231. अध्यायः २३१
 232. अध्यायः २३२
 233. अध्यायः २३३
 234. अध्यायः २३४
 235. अध्यायः २३५
 236. अध्यायः २३६
 237. अध्यायः २३७
 238. अध्यायः २३८
 239. अध्यायः २३९
 240. अध्यायः २४०
 241. अध्यायः २४१
 242. अध्यायः २४२
 243. अध्यायः २४३
 244. अध्यायः २४४
 245. अध्यायः २४५
 246. अध्यायः २४६
 247. अध्यायः २४७
 248. अध्यायः २४८
 249. अध्यायः २४९
 250. अध्यायः २५०
 251. अध्यायः २५१
 252. अध्यायः २५२
 253. अध्यायः २५३
 254. अध्यायः २५४
 255. अध्यायः २५५
 256. अध्यायः २५६
 257. अध्यायः २५७
 258. अध्यायः २५८
 259. अध्यायः २५९
 260. अध्यायः २६०
 261. अध्यायः २६१
 262. अध्यायः २६२
 263. अध्यायः २६३
 264. अध्यायः २६४
 265. अध्यायः २६५
 266. अध्यायः २६६
 267. अध्यायः २६७
 268. अध्यायः २६८
 269. अध्यायः २६९
 270. अध्यायः २७०
 271. अध्यायः २७१
 272. अध्यायः २७२
 273. अध्यायः २७३
 274. अध्यायः २७४
 275. अध्यायः २७५
 276. अध्यायः २७६
 277. अध्यायः २७७
 278. अध्यायः २७८
 279. अध्यायः २७९
 280. अध्यायः २८०
 281. अध्यायः २८१
 282. अध्यायः २८२
 283. अध्यायः २८३
 284. अध्यायः २८४
 285. अध्यायः २८५
 286. अध्यायः २८६
 287. अध्यायः २८७
 288. अध्यायः २८८
 289. अध्यायः २८९
 290. अध्यायः २९०
 291. अध्यायः २९१
 292. अध्यायः २९२
 293. अध्यायः २९३
 294. अध्यायः २९४
 295. अध्यायः २९५
 296. अध्यायः २९६
 297. अध्यायः २९७
 298. अध्यायः २९८
 299. अध्यायः २९९
 300. अध्यायः ३००
 301. अध्यायः ३०१
 302. अध्यायः ३०२
 303. अध्यायः ३०३
 304. अध्यायः ३०४
 305. अध्यायः ३०५
 306. अध्यायः ३०६
 307. अध्यायः ३०७
 308. अध्यायः ३०८
 309. अध्यायः ३०९
 310. अध्यायः ३१०
 311. अध्यायः ३११
 312. अध्यायः ३१२
 313. अध्यायः ३१३
 314. अध्यायः ३१४
 315. अध्यायः ३१५
 316. अध्यायः ३१६
 317. अध्यायः ३१७
 318. अध्यायः ३१८
 319. अध्यायः ३१९
 320. अध्यायः ३२०
 321. अध्यायः ३२१
 322. अध्यायः ३२२
 323. अध्यायः ३२३
 324. अध्यायः ३२४
 325. अध्यायः ३२५
 326. अध्यायः ३२६
 327. अध्यायः ३२७
 328. अध्यायः ३२८
 329. अध्यायः ३२९
 330. अध्यायः ३३०
 331. अध्यायः ३३१
 332. अध्यायः ३३२
 333. अध्यायः ३३३
 334. अध्यायः ३३४
 335. अध्यायः ३३५
 336. अध्यायः ३३६
 337. अध्यायः ३३७
 338. अध्यायः ३३८
 339. अध्यायः ३३९
 340. अध्यायः ३४०
 341. अध्यायः ३४१
 342. अध्यायः ३४२
 343. अध्यायः ३४३
 344. अध्यायः ३४४
 345. अध्यायः ३४५
 346. अध्यायः ३४६
 347. अध्यायः ३४७
 348. अध्यायः ३४८
 349. अध्यायः ३४९
 350. अध्यायः ३५०
 351. अध्यायः ३५१
 352. अध्यायः ३५२
 353. अध्यायः ३५३
 354. अध्यायः ३५४
 355. अध्यायः ३५५
 356. अध्यायः ३५६
 357. अध्यायः ३५७
 358. अध्यायः ३५८
 359. अध्यायः ३५९
 360. अध्यायः ३६०
 361. अध्यायः ३६१
 362. अध्यायः ३६२
 363. अध्यायः ३६३
 364. अध्यायः ३६४
 365. अध्यायः ३६५
 366. अध्यायः ३६६
 367. अध्यायः ३६७
 368. अध्यायः ३६८
 369. अध्यायः ३६९
 370. अध्यायः ३७०
 371. अध्यायः ३७१
 372. अध्यायः ३७२
 373. अध्यायः ३७३
 374. अध्यायः ३७४
 375. अध्यायः ३७५
 376. अध्यायः ३७६
 377. अध्यायः ३७७
 378. अध्यायः ३७८
 379. अध्यायः ३७९
 380. अध्यायः ३८०
 381. अध्यायः ३८१
 382. अध्यायः ३८२
 383. अध्यायः ३८३


अथैकविंशाधिकशततमोऽध्यायः


ज्योतिःशास्त्रं

अग्निरुवाच

ज्योतिःशास्त्रं प्रवक्ष्यामि शुभाशुभविवेकदं ।१२१.००१
चातुर्लक्षस्य सारं यत्तज्ज्ञात्वा सर्वविद्भवेत् ॥१२१.००१

षडष्टके(३) विवाहो न न च द्विद्वादशे स्त्रियाः ।१२१.००२
न त्रिकोणे ह्यथ प्रीतिः(४) शेषे च समसप्तके ॥१२१.००२

- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
३ षट्काष्टके इति ख.. , ग.. , घ.. , ङ.. , ज.. च
४ न त्रिकोणेषु प्रीतिः स्यादिति ज..
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -

द्विद्वादशे त्रिकोणे च मैत्रीक्षेत्रपयोर्यदि ।१२१.००३
भवेदेकाधिपत्यञ्च ताराप्रीतिरथापि वा ॥१२१.००३

तथापि कार्यः संयोगो न तु षट्काष्टके पुनः ।१२१.००४
जीवे भृगौ चास्तमिते म्रियते च पुमान् स्त्रिया ॥१२१.००४

गुरुक्षेत्रगते सूर्ये सूर्यक्षेत्रगते गुरौ ।१२१.००५
विवाहं न प्रशंसन्ति कन्यावैधव्यकृद्भवेत् ॥१२१.००५

अतिचारे त्रिपक्षं स्याद्वक्रे मासचतुष्टयं ।१२१.००६
व्रतोद्वाहौ न कुर्वीत गुरोर्वक्रातिचारयोः ॥१२१.००६

चैत्रे पौषे न रिक्तासु हरौ सुप्ते कुजे रवौ ।१२१.००७
चन्द्रक्षये चाशुभं स्यात्सन्ध्याकालः शुभावहः ॥१२१.००७

रोहिणी चोत्तरा मूलं स्वाती हस्तोऽथ रेवती ।१२१.००८
तुले न मिथुने शस्तो विवाहः परिकीर्तितः ॥१२१.००८

विवाहे कर्णबेधे च व्रते पुंसवने तथा ।१२१.००९
प्राशने चाद्यचूडायां बिद्धर्क्षञ्च विवर्जयेत्(१) ॥१२१.००९

श्रवणे मूलपुष्ये च सूर्यमङ्गलजीवके ।१२१.०१०
कुम्भे सिंहे च मिथुने कर्म पुंसवनं स्मृतं ॥१२१.०१०

हस्ते मूले मृगे पौष्णे बुधे शुक्रे च निष्कृतिः ।१२१.०११
अर्केन्दुजीवभृगुजे मूले ताम्बूलभक्षणं ॥१२१.०११

अन्नस्य प्राशनं शुक्रे जीवे मृगे च मौनके(२) ।१२१.०१२
हस्तादिपञ्चके पुष्पे कृत्तिकादित्रये तथा ॥१२१.०१२

- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
टिप्पणी
१ विद्धमृक्षं विवर्जयेतिति ख.. , ग.. , घ.. , ङ.. , छ.. , ज.. च
२ जीवे मकरमीनके इति झ..
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -

अश्विन्यामथ रेवत्यां नवान्नफलभक्षणं ।१२१.०१३
पुष्पा हस्ता तथा ज्येष्ठा रोहिणी श्रवणाश्विनौ ॥१२१.०१३

स्वातिसौम्ये च भैषज्यं कुर्यादन्यत्र वर्जयेत् ।१२१.०१४
पूर्वात्रयं(१) मघा याम्यं पावनं(२) श्रवणत्रयं ॥१२१.०१४

भौमादित्यशनेर्वारे स्नातव्यं रोगमुक्तितः ।१२१.०१५
पार्थिवे चाष्टह्रींकारं मध्ये नाम च दिक्षु च ॥१२१.०१५

ह्रीं पुटं पार्थिवे दिक्षु ह्रीं विदिक्षु लिखेद्वसून् ।१२१.०१६
गोरोचनाकुङ्कुमेन भूर्जे वस्त्रे गले धृतं ॥१२१.०१६

शत्रवो वशमायान्ति मन्त्रेणानेन निश्चितं ।१२१.०१७
श्रीं ह्रीं सम्पुटं नाम श्रीं ह्रीं पत्राष्टके क्रमात् ॥१२१.०१७

गोरोचनाकुङ्कुमेन भुर्जेऽथ सुभगावृते ।१२१.०१८
गोमध्यवागमः पत्रे हरिद्राया रसेन च ॥१२१.०१८

शिलापट्टेऽरीन् स्तम्भयति भूमावधोमुखीकृटं ।१२१.०१९
ओं हूं सः(३) सम्पुटन्नाम ओं हूं सः(४) पत्राष्टके क्रमात् ॥१२१.०१९

गोरोचनाकुङ्कुमेन भूर्जे मृत्युनिवारणं ।१२१.०२०
एकपञ्चनवप्रीत्यै(५) द्विषत्द्वादशयोगकाः ॥१२१.०२०

त्रिसप्तैकादशे लाभो वेदाष्टद्वादशे रिपुः ।१२१.०२१
तनुर्धनञ्च सहजः सुहृत्सुतो रिपुस्तथा ॥१२१.०२१

जाया निधनधर्मौ च कर्मायव्ययकं क्रमात् ।१२१.०२२
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
टिप्पणी
१ पूर्वात्रिकमिति ज..
२ पावकमिति ङ..
३ ओं ह्रं स इति छ..
४ ओं जूं स इति ख.. । ओं ह्रं स इति छ..
५ एकपञ्चनवशान्त्यै इति ज..
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
स्फुटं मेषादिलग्नेषु नवताराबलं वदेत् ॥१२१.०२२

जन्म सम्पद्विपत्क्षेमं प्रत्यरिः साधकः क्रमात् ।१२१.०२३
निधनं मित्रप्रममित्रं ताराबलं विदुः ॥१२१.०२३

धारे ज्ञगुरुशुक्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ।१२१.०२४
माघादिमसाषट्के तु क्षीरमाद्यं प्रशस्यते ॥१२१.०२४

कर्णबेधो बुधे जीवे पुष्ये श्रवणचित्रयोः ।१२१.०२५
पञ्चमेऽब्दे चाध्ययनं षष्ठीं प्रतिपदन्त्यजेत् ॥१२१.०२५

रिक्तां पञ्चदशीं भौमं प्रार्च्य वाणीं हरिं श्रियं ।१२१.०२६
माघादिमासषत्के तु(१) मखलाबन्धनं शुभं ॥१२१.०२६

चूडाकरणकाद्यञ्च श्रवणादौ न शस्यते ।१२१.०२७
अस्तं याते गुरो शुक्रे क्षीणे च शशलाञ्छने ॥१२१.०२७

उपनीतस्य विप्रस्य मृत्युं जाड्यं विनिर्दिशेत् ।१२१.०२८
क्षौरर्क्षे शुभवारे च समावर्तनमिष्यते ॥१२१.०२८

शुभक्षेत्रे विलग्नेषु शुभयुक्तेक्षितेषु च ।१२१.०२९
अश्विनीमघाचित्रासु स्वातीयाम्योत्तरासु च ॥१२१.०२९

पुनर्वसौ तथा पुष्ये धनुर्वेदः प्रशस्यते ।१२१.०३०
भरण्यार्द्रा मघाश्लेषा वह्निभगर्क्षयोस्तथा ॥१२१.०३०

जिजीविषुर्न कुर्वीत वस्त्रप्रावरणं नरः ।१२१.०३१
गुरौ शुक्रे बुधे वस्त्रं विवाहादौ न भादिकं ॥१२१.०३१

रेवत्यश्विधनिष्ठासु हस्तादिषु च पञ्चसु ।१२१.०३२
शङ्खविद्रुमरत्नानां परिधानं प्रशस्यते ॥१२१.०३२

- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
टिप्पणी
१ माघादिमासषट्केषु इति झ .
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
याम्यसर्पधनिष्ठासु(१) त्रिषु पूर्वेषु वारुणे(२) ।१२१.०३३
क्रीतं हानिकरं द्रव्यं विक्रीतं लाभकृद्भवेत् ॥१२१.०३३

अश्विनीस्वातिचित्रासु रेवत्यां वारुणे हरौ ।१२१.०३४
क्रीतं लाभकरं द्रवयं विक्रीतं हानिकृद्भवेत् ॥१२१.०३४

भरणी त्रीणि पूर्वाणि आर्द्राश्लेषा मघानिलाः ।१२१.०३५
वह्निज्येष्टाविशाखासु स्वामिनो नोपतिष्ठते ॥१२१.०३५

द्रव्यं दत्तं प्रयुक्तं वा यत्र निक्षिप्यते धनं ।१२१.०३६
उत्तरे श्रवणे शाक्रे कुर्याद्राजाभिषेचनं ॥१२१.०३६

चैत्रं ज्येष्ठं तथा भाद्रमाश्विनं पौषमेव च ।१२१.०३७
माघं चैव परित्यज्य शेषमासे गृहं शुभं ॥१२१.०३७

अश्विनी रोहिणी मूलमुत्तरात्रयमैन्दवं ।१२१.०३८
स्वाती हस्तानुराधा च गृहारम्भे प्रशस्यते ॥१२१.०३८

आदित्यभौमवर्जन्तु वापीप्रासादके तथा ।१२१.०३९
सिंहराशिगते जीवे गुर्वादित्ये मलिम्लुचे ॥१२१.०३९

बाले वृद्धेऽस्तगे शुक्रे गृहकर्म विवर्जयेत् ।१२१.०४०
अग्निदाहो भयं रोगो राजपीडा धनक्षतिः ॥१२१.०४०

सङ्ग्रहे तृणकाष्ठानां कृते श्रवणपञ्चके ।१२१.०४१
गृहप्रवेशनं कुर्याद्धनिष्ठोत्तरवारुणे ॥१२१.०४१

नौकाया घटने द्वित्रिपञ्चसप्तत्रयोदशी ।१२१.०४२
नृपदर्शी धनिष्ठासु हस्तापौष्णाश्विनीषु च ॥१२१.०४२

पूर्वात्रयन्धनिष्ठार्द्रा वह्निः सौम्यविशाखयोः ।१२१.०४३
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
टिप्पणी
१ याम्यसर्पविशाखासु इति घ.. , ज.. च
२ पूर्वेषु चानले इति ग.. , घ.. , ङ.. च
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -

अश्लेषा चाश्विनी चैव यात्रासिद्धिस्तु सम्पदा(१) ॥१२१.०४३

त्रिषूत्तरेषु रोहिण्यां सिनीबाली चतुर्दशी ।१२१.०४४
श्रवणा चैव हस्ता च चित्रा च वैष्णवी तथा ॥१२१.०४४

गोष्ठयात्रां न कुर्वीत प्रवेशं नैव कारयेत् ।१२१.०४५
अनिलोत्तररोहिण्यां मृगमूलपुनर्वसौ ॥१२१.०४५

पुष्यश्रवणहस्तेषु कृषिकर्म समाचरेत्(२) ।१२१.०४६
पुनर्वसूत्तरास्वातीभगमूलेन्द्रवारुणे(३) ॥१२१.०४६

गुरोः शुक्रस्य वारे वा वारे च(४) सोमभास्वतोः ।१२१.०४७
वृषलग्ने च कर्तव्यङ्कन्यायां मिथुने तथा ॥१२१.०४७

द्विपञ्च(५) दशमी सप्त तृतीया च त्रयोदशी ।१२१.०४८
रेवतीरोहिणीन्द्राग्निहस्तमैत्रोत्तरेषु(६) च ॥१२१.०४८

मन्दारवर्जं वीजानि वापयेत्सम्पदर्थ्यपि(७) ।१२१.०४९
रेवतीहस्तमूलेषु श्रवणे भगमैत्रयोः ॥१२१.०४९

पितृदैवे तथा सौम्ये धान्यच्छेदं मृगोदये ।१२१.०५०
हस्तचित्रादितिस्वातौ रेवत्यां श्रवणत्रये ॥१२१.०५०

स्थिरे लग्ने(८) गुरोर्वारे अथ(९) भार्गवसौम्ययोः ।१२१.०५१
याम्यादितिमघाज्येष्ठासूतरेषु प्रवेशयेत् ॥१२१.०५१

- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
टिप्पणी
१ यात्रासिद्धिषु सम्पद इति ग.. , ज.. च
२ समारभेदिति घ.. , ङ.. च
३ भगमूले च वारुणे इति ख.. , छ.. च
४ वारे वा इति ज..
५ त्रिपञ्चेति ज..
६ हस्तमैत्रोत्तरासु इति ज..
७ वापयेत्संयतोऽपि चेति ख.. , छ.. , ज.. च
८ चरे लग्ने इति झ..
९ गुरोर्वारेथवा इति घ.. , ज.. च
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
ओं धनदाय(१) सर्वधनेशाय देहि मे धनं स्वाहा(२) ।
ओं नवे वर्षे इलादेवि लोकसंवर्धनि कामरूपिणि देहि मे धनं स्वाहा ॥

पत्रस्थं लिखितं धान्यराशिस्थं धान्यवर्धनं ।१२१.०५२
त्रिपूर्वासु विशाखायां धनिष्ठावारुणेऽपि च ॥१२१.०५२

एतेषु षट्सु विज्ञेयं धान्यनिष्क्रमणं बुधैः ।१२१.०५३
देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठोदङ्मुखे रवौ ॥१२१.०५३

मिथुनस्थे रवौ दर्शाद्यादि स्याद्द्वादशी तिथिः ।१२१.०५४
सदा तत्रैव कर्तव्यं शयनं चक्रपाणिनः ॥१२१.०५४

सिंहतौलिङ्गते(३) चार्के दर्शाद्यद्वादशीद्वयं ।१२१.०५५
आदाविन्द्रसमुप्त्यानं प्रबोधश्च हरेः क्रमात् ॥१२१.०५५

तथा कन्यागते भानौ(४) दुर्गोप्त्याने तथाष्टमी ।१२१.०५६
त्रिपादेषु च ऋक्षेषु यदा भद्रा तिथिर्भवेत् ॥१२१.०५६

भौमादित्यशनैश्चारि विज्ञेयं तत्त्रिपुष्करं ।१२१.०५७
सर्वकर्मण्युपादेया विशुद्धिश्चन्द्रतरयोः(५) ॥१२१.०५७

जन्माश्रितस्त्रिषष्ठश्च सप्तमो दशमस्तथा ।१२१.०५८
एकादशः शशी येषान्तेषामेव शुभं वदेत् ॥१२१.०५८

शुक्लपक्षे द्वीतीयश्च पञ्चमो नवमः शुभः ।१२१.०५९
मित्रातिमित्रसाधकसपत्क्षेमादितारकाः ॥१२१.०५९

- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
टिप्पणी
१ ओं श्रीं धनदायेति ज..
२ ’’नवे वर्षे गुरोर्वारे अथ भार्गवसौम्ययोः" एष पाठोत्र छ.. पुस्तकेधिकोऽस्ति
३ सिंहतौलिगते इति ख..
४ कन्याराशिगते भानौ इति घ..
५ विशुद्धिश्चन्द्रसूर्ययोरिति ज..
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
जन्मना मृत्युमाप्नोति विपदा धनसङ्क्षयं ।१२१.०६०
प्रत्यरौ मरणं विद्यान्निधने याति पञ्चतां ॥१२१.०६०

कृष्णाष्टमीदिनादूर्ध्वं यावच्छुक्लाष्टमीदिनं(१) ।१२१.०६१
तावत्कालं शशी क्षीणः पूर्णस्तत्रोपरि स्मृतः ॥१२१.०६१

वृषे च मिथुने भानौ जीवे चन्द्रेन्द्रदैवते(२) ।१२१.०६२
पौर्णमासी गुरोर्वारे महाज्यौष्ठी प्रकीर्तिता ॥१२१.०६२

ऐन्द्रे गुरुः शशी चैव प्राजापत्ये रविस्तथा ।१२१.०६३
पूर्णिमा ज्येष्ठमासस्य महाज्यौष्ठी प्रकीर्तिता ॥१२१.०६३

स्वात्यन्तरे यन्त्रनिष्ठे शक्रस्योत्थापयेद्ध्वजं ।१२१.०६४
हर्यृक्षपादे(३) चाश्विन्यां सप्ताहान्ते विसर्जयेत् ॥१२१.०६४

सर्वं हेमसमन्दानं सर्वे ब्रह्मसमा द्विजाः ।१२१.०६५
सर्वं गङ्गासमन्तोयं राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥१२१.०६५

ध्वाङ्क्षी महोदरी घोरा मन्दा मन्दाकिनी द्विजाः(४) ।१२१.०६६
राक्षसी च क्रमेणार्कात्सङ्क्रान्तिर्नामभिः स्मृता ॥१२१.०६६

बालवे कौलवे नागे तैतिले करणे यदि ।१२१.०६७
उत्तिष्ठन् सङ्क्रमत्यर्क्रस्तदा लोकः(५) सुखी भवेत् ॥१२१.०६७

गरे ववे वणिग्विष्टौ किन्तुघ्ने शकुनौ व्रजेत् ।१२१.०६८
राज्ञो दोषेण लोकोऽयम्पीड्यते सम्पदा समं ॥१२१.०६८

चतुष्पाद्विष्टिवाणिज्ये शयितः सङ्क्रमेद्रविः ।१२१.०६९
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
टिप्पणी
१ कृष्णाष्टमीदलादूर्ध्वं यावच्छुक्लाष्टमीदलमिति ड..
२ जीवे चन्द्रेन्द्रदैवतमिति ज..
३ इन्द्राद्यपाद इति ख.. , ग.. च । हर्याद्यपादे इति ड..
४ मन्दाकिनी तथेति ख.. , घ.. , छ.. च । मन्दाकिनीति चेति झ..
५ तथा लोक इति ख..
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -

दुर्भिक्षं राजसङ्ग्रामो दम्पत्योः संशयो भवेत् ॥१२१.०६९

आधाने जन्मनक्षत्रे व्याधौ क्लेशादिकं भवेत् ।१२१.०७०
कृत्तिकायान्नवदिनन्त्रिरात्रं रोहिणीषु च ॥१२१.०७०

मृगशिरःपञ्चरात्रं आर्द्रासु(१) प्राणनाशनं ।१२१.०७१
पुनर्वसौ च पुष्ये च सप्तरात्रं विधीयते ॥१२१.०७१

नवरात्रं तथाश्लेषा श्मशानान्तं मघासु च ।१२१.०७२
द्वौ मासौ पूर्वफाल्गुन्यामुत्तरासु त्रिपञ्चकम्(२) ॥१२१.०७२

हस्ते तु दृश्यते चित्रा अर्धमासन्तु पीडनम् ।१२१.०७३
मासद्वयन्तथा स्वातिर्विशाखा विंशतिर्दिनं ॥१२१.०७३

मैत्रे चैव दशाहानि ज्येष्ठास्वेवार्धमासकम् ।१२१.०७४
मूले न जायते मोक्षः पूर्वाषाढा त्रिपञ्चकम्(३) ॥१२१.०७४

उत्तरा दिनविंशत्या द्वौ मासौ श्रवणेन च ।१२१.०७५
धनिष्ठा चार्धमासञ्च वारुणे च दशाहकम् ॥१२१.०७५

न च भाद्रपदे मोक्ष उत्तरासु त्रिपञ्चकम् ।१२१.०७६
रेवती दशरात्रञ्च अहोरात्रन्तथाश्विनी ॥१२१.०७६

भरण्यां प्राणहानिः स्याद्गायत्रीहोमतः शुभं ।१२१.०७७
पञ्चधान्यतिलाज्याद्यैर्धेनुदानन्द्विजे शमं ॥१२१.०७७

दशा सूर्यस्य षष्ठाब्दा इन्दोः पञ्चदशैव तु ।१२१.०७८
अष्टौ वर्षाणि भौमस्य दशसप्तदशा बुधे ॥१२१.०७८

- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
टिप्पणी
१ आर्द्रायामिति ग.. , ज.. च
२ उत्तरासु त्रिरात्रकमिति झ..
३ पूर्वाषाढादिनपञ्चकमिति क.. । हस्तेतु दृश्यन्ते इत्यादिः, पूर्वाषाढात्रिपञ्चकमित्यन्तः पाठः ड.. , छ.. , पुस्तकद्वये नास्ति
- - - - -- - -- - - -- - - - -- -
दशाब्दानि दशा पङ्गोरूनविंशद्गुरोर्दृशा ।१२१.०७६
राहोर्द्वादशवर्षाणि भार्गवस्यैकविंशतिः ॥१२१.०७६

इत्याग्नेये महापुराणे ज्योतिःशस्त्रसारो नाम एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥