दशमीव्रतं
अग्निपुराणम्
अग्निरुवाच
दशमीव्रतकं वक्ष्ये धर्मकामादिदायकं ।१८६.००१
दशम्यामेकभक्ताशी समाप्ते दशधेनुदः ॥१८६.००१
दिशश्च काञ्चनीर्दद्याद्ब्राह्मणाधिपतिर्भवेत् ।१८६.००२

इत्याग्नेये महापुराणे दशमीव्रतानि नाम षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥