अग्निपुराणम्
सर्वदेवपवित्राशेहणविधिःसंपादित करें

अग्निरुवाच
सङ्क्षेपात् सर्वदेवानां पवित्रारोहणं श्रृणु।
पवित्रं सर्वलक्ष्म स्यात् खरमानलगं त्व ।। १ ।।

जगद्योने समागच्छ परिवारगणैः सह।
निमन्त्रयाम्यहं प्रातर्द्दद्यान्तुभ्यं पवित्रकम् ।। २ ।।

जगत्‌सृजे नमस्तुभ्यं गृह्णीष्वेदं पवित्रकम्।
पवित्रीकरणार्थाय वर्षपूजाफलप्रदम् ।। ३ ।।

शिवदेव नमस्तुभ्यं गृह्णीष्वेदं पवित्रकम्।
मणिविद्रुममालाभिर्म्मन्दारकुसुमादिभिः ।। ४ ।।

इयं संवत्सरी पूजा तवास्तु वेदवित्पते।
सांवत्सरीमिमां पूजां सम्पाद्य विधिवन्मम ।। ५ ।।

ब्रज पवित्रकेदानीं स्वर्गलोकं विसर्ज्जितः।
सूर्य्यदेव नमस्तुभ्यं गृह्णीष्वेदं पवित्रकम् ।। ६ ।।

पवित्रीकरणार्थय वर्षपूजाफलप्रदम्।
शिवदेव नमस्तुभ्यं गृह्णोष्वेदं पवित्रकम् ।। ७ ।।

पवित्रीकरणार्थाय वर्षपूजाफलप्रदम्।
वाणेश्वर नस्तुभ्यं गृह्लीष्वेदं पवित्रकम् ।। ८ ।।

पवित्रीकरणार्थय वर्षपूजाफलप्रदम्।
शक्तिदेवि नमस्तुभ्यं गृह्णीषवेदं पवित्रकम् ।। ९ ।।

पवित्रीकरणार्थय वर्षपूजाफलप्रदम्।
नारायणमयं सूत्रमनिरुद्धणमयं वरम् ।। १० ।।

धनधान्यायुरारोग्यप्रदं सम्प्रददामि ते।
कामदेवमयं सूत्रं सङ्कर्षणमयं वरम् ।। ११ ।।

विद्यासन्ततिसौभाग्यप्रदं सम्प्रददामि ते।
वासुदेवमयं सूत्रं धर्म्मकामार्थमोक्षदम् ।। १२ ।।

संसारसागरोत्तारकारणं प्रददामि ते।
विश्वरूपमयं सूत्रं सर्व्वदं पापनाशनम् ।। १३ ।।

अतीतानागतकुलसमुद्दारं ददामि ते।
कनिष्ठादीनि चत्वारि मनुभिस्तु क्रमाद्ददे ।। १४ ।।

इत्यादिमहापुराणे आग्नेये सङ्‌क्षेपपवित्रारोहणं नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥