महाभारतम्-01-आदिपर्व-063

← आदिपर्व-062 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-063
वेदव्यासः
आदिपर्व-064 →

पूरुवंशकथनम्।। 1 ।।

 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
वैशंपायन उवाच। 1-63-1x
पूरोर्वंशमहं धन्यं राज्ञाममिततेजसाम्।
प्रवक्ष्यामि पितॄणां ते तेषां नामानि मे शृमु।।
1-63-1a
1-63-1b
अव्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः।
तस्मान्मरीचिः संजज्ञे दक्षश्चैव प्रजापतिः।।
1-63-2a
1-63-2b
अङ्गुष्ठाद्दक्षमसृजच्चक्षुर्भ्यां च मरीचिनम्।
मरीचेः कश्यपः पुत्रो दक्षस्य दुहिताऽऽदितिः।।
1-63-3a
1-63-3b
अदित्यां कश्यपाद्विवस्थान्।
विवस्वतो मनुर्मनोरिला।।
1-63-4a
1-63-4b
इलायाः पुरूरवाः।
पुरूरवस आयुः।
आयुषो नहुषः।
नहुषस्य ययातिः।।
1-63-5a
1-63-5b
1-63-5c
1-63-5d
ययातेर्द्वे भार्ये बभूवतुः।
उशनसो दुहिता देवयानी वृषपर्वणश्च दुहिता शर्मिष्ठा नाम।।
1-63-6a
1-63-6b
तत्रानुवंशो भवति।
यदुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत।
द्रुह्यं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी।।
1-63-7a
1-63-7b
1-63-7c
तत्र यदोर्यादवाः।
पूरोः पौरवाः।
पूरोर्भार्या कौसल्या बभूव।
तस्यामस्य जज्ञे जनमेजयः।।
1-63-8a
1-63-8b
1-63-8c
1-63-8d
स त्रीन्हयमेधानाजहार।
विश्वजिता चेष्ट्वा वनं प्रविवेश।।
1-63-9a
1-63-9b
जनमेजयस्तु सुनन्दां नामोपयेमे मागधीं।
तस्यामस्य जज्ञे प्राचीन्वान्।।
1-63-10a
1-63-10b
यः प्राचीं दिशं जिगाय।
यावत्सूर्यादयात् तत्तस्य प्राचीनत्वम्।।
1-63-11a
1-63-11b
प्राचीन्वांस्तु खल्वाश्मकीमुपयेमे यादवीम्।
तस्यामस्य जज्ञे शस्यातिः।।
1-63-12a
1-63-12b
शय्यातिस्तु त्रिशङ्कोर्दुहितरं वराङ्गीं नामोपयेमे तस्यामस्य जज्ञेऽहंयातिः।। 1-63-13a
अहंयातिस्तु खलु कृतवीर्यदुहितरं भानुमतीं नामोपयेमे।
तस्यामस्य जज्ञे सार्वभौमः।।
1-63-14a
1-63-14b
सार्वभौमस्तु खलु जित्वाऽऽजहार कैकयीं सुन्दरां नाम तामुपयेमे।
तस्यामस्य जज्ञे जयत्सेनः।।
1-63-15a
1-63-15b
जयत्सेनस्तु खलु वैदर्भीमुपयेमे सुश्रवां नाम।
तस्यामस्य जज्ञेऽपराचीनः।।
1-63-16a
1-63-16b
अपराचीनस्तु खलु वैदर्भीमपरामुपयेमे मर्यादां नाम।
तस्यामस्य जज्ञेऽरिहः।।
1-63-17a
1-63-17b
अरिहः खल्वाङ्गीमुपेयेमे।
तस्यामस्य जज्ञे महाभौमः।।
1-63-18a
1-63-18b
महाभौमस्तु खलु प्रसेनजिद्दुहितरमुपयेमे सुयज्ञां नाम।
तस्यामस्य जज्ञे अयुतानायी।।
1-63-19a
1-63-19b
यः पुरुषमेधे पुरुषाणामयुतमानयत्तत्तस्यायुतानायित्वम्।। 1-63-20a
अयुतानायी तु खलु पृथुश्रवसो दुहितरमुपयेमे भासां नाम।
तस्यामस्य जज्ञेऽक्रोधनः।।
1-63-21a
1-63-21b
अक्रोधनस्तु खलु कालिङ्गीं कण्डूं नामोपयेमे।
तस्यामस्य जज्ञे देवातिथिः।।
1-63-22a
1-63-22b
देवातिथिस्तु खलु वैदर्भीमुपयेमे मर्यादां नाम तस्यामस्य जज्ञे ऋचः।। 1-63-23a
ऋचस्तु खलु वामदेव्यामङ्गराजकन्यायामृक्षं पुत्रमजीजनत्।। 1-63-24a
ऋक्षस्तु खलु तक्षकदुहितरं ज्वलन्तीं नामोपयेमे।
तस्यामन्त्यनारमुत्पादयामास।।
1-63-25a
1-63-25b
अन्त्यनारस्तु खलु सरस्वत्यां द्वादशवार्षिकं सत्रमाजहार।
तमुदवसाने सरस्वत्यभिगम्य भर्तारं वरयामास।।
1-63-26a
1-63-26b
तस्यां पुत्रं जनयामास त्रस्नुं नाम।
अत्रानुवंशो भवति।।
1-63-27a
1-63-27b
त्रस्नुं सरस्वती पुत्रमन्त्यनारादजीजनत्।
इलिलं जनयामास कालिन्द्यांत्रस्नुरात्मजम्।।
1-63-28a
1-63-28b
इलिलस्तु रथन्तर्यां दुष्यन्तादीन्पञ्च पुत्रानजीजनत्।। 1-63-29a
दुष्यन्तस्तु लाक्षीं नाम भागीरथीमुपयेमे तस्यामस्य जज्ञे जनमेजयः।। 1-63-30a
सएव दुष्यन्तो विश्वामित्रदुहितरं शकुन्तलां नामोपयेमे।
तस्यामस्य जज्ञे भरतः।।
1-63-31a
1-63-31b
तत्रेमौ श्लोकौ भवतः।
माता भस्त्रा पितुः पुत्रो यस्माज्जातः स एव सः।
भरस्व पुत्रं दौष्यन्तिं सत्यमाह शकुन्तला।।
1-63-32a
1-63-32b
1-63-32c
रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यमक्षयात्।
त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला।।
1-63-33a
1-63-33b
ततोऽस्य भरतत्वम्।
भरतस्तु खलु काशेयीं सार्वसेनीमुपयेमे सुनन्दां नाम।
तस्यामस्य जज्ञे भुमन्युः।।
1-63-34a
1-63-34b
1-63-34c
भुमन्युस्तु खलु दाशार्हीमुपयेमे सुवर्णां नाम।
तस्यामस्य जज्ञे सुहोत्रः।।
1-63-35a
1-63-35b
सुहोत्रस्तु खल्वैक्ष्वाकीमुपयेमे जयन्तीं नाम।
तस्यामस्य जज्ञे हस्ती।
य इदं पुरं निर्मापयामास।।
1-63-36a
1-63-36b
1-63-36c
तस्माद्धास्तिनपुरत्वम्।
हस्ती खलु त्रैगर्तीमुपयेमे यशोदां नाम तस्यामस्य जज्ञे विकुञ्जतः।।
1-63-37a
1-63-37b
विकुञ्जनस्तु खलु दाशार्हीमुपयेमे सुन्दरां नाम।
तस्यामस्य जज्ञेऽजमीढः।।
1-63-38a
1-63-38b
अजमीढस्य तु चतुर्विंशतिपुत्रशतं बभूव।
कैकय्यां नागायां गान्धार्यां विमलायामृक्षायामिति।।
1-63-39a
1-63-39b
पृथग्वंशकर्तारो नृपतयः।
तत्र अजमीढादृक्षायां संवरणो जज्ञे स वंशकरः।।
1-63-40a
1-63-40b
सवरणस्तु वैवस्वतीं तपतीं नामोपयेमे।
तस्यामस्य जज्ञे कुरुः।।
1-63-41a
1-63-41b
कुरुस्तु खलु दाशार्हीमुपयेमे शुभाङ्गीं नाम।
तस्यामस्य जज्ञे विदूरथः।।
1-63-42a
1-63-42b
विदूरथस्तु खलु मागधीमुपयेमे संप्रियां नाम।
तस्यामस्य जज्ञेऽनश्वान्।।
1-63-43a
1-63-43b
अनश्वांस्तु खलु मागधीमुपयेमेऽमृतां नाम।
तस्यामस्य जज्ञे परिक्षित्।।
1-63-44a
1-63-44b
परिक्षित्खलु बाहुकामुपयेमे सुवेषां नाम।
तस्यामस्य जज्ञे भीमसेनः।।
1-63-45a
1-63-45b
भीमसेनस्तु खलु कैकयीमुपयेमे सुकुमारीं नाम।
तस्यामस्य जज्ञे परिश्रवाः।।
1-63-46a
1-63-46b
यमाहुः प्रतीप इति।
प्रतीपस्तु खलु शैब्यामुपयेमे सुनन्दीं नाम।
तस्यां त्रीन्पुत्रानुत्पादयामास देवापिं शन्तनुं बाह्लीकं चेति।।
1-63-47a
1-63-47b
1-63-47c
देवापिस्तु खलु बाल एवारण्यं प्रविवेश।
शन्तनुस्तु महीपालोऽभवत्।।
1-63-48a
1-63-48b
तत्र श्लोको भवति।
यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं स सुखमश्नुते।
पुनर्युवा च भवति तस्मात्तं शन्तनुं विदुः।।
1-63-49a
1-63-49b
1-63-49c
तदस्य शन्तनुत्वं।
शन्तनुस्तु खलु गङ्गां भागीरथीमुपयेमे तस्यामस्य जज्ञे देवव्रतः।
यमाहुर्भीष्म इति।।
1-63-50a
1-63-50b
1-63-50c
भीष्मस्तु खलु पितुः प्रियचिकीर्षया सत्यवतीमानयामास मातरं।
यामाहुः कालीति।।
1-63-51a
1-63-51b
तस्यां पूर्वं पुराशरात्कन्यागर्भो द्वैपायनः।
तस्यामेव शन्तनोर्द्वौ पुत्रौ बभूवतुः चित्राङ्गदो विचित्रवीर्यश्च।।
1-63-52a
1-63-52b
चित्राङ्गदस्तु प्राप्तराज्य एव गन्धर्वेण निहृतः।
ततो विचित्रवीर्यो राजा बभूव।।
1-63-53a
1-63-53b
विचित्रवीर्यस्तु खलुकाशिराजस्य सुते अम्बिकाम्बालिके उदवहत्।
विचित्रवीर्योऽनुत्पन्नापत्य एव विदेहत्वं प्राप्तः।।
1-63-54a
1-63-54b
ततः सत्यवती चिन्तयामास कथं नु खलु शन्तनोः पिण्डविच्छेदो न स्यादिति।। 1-63-55a
साथ द्वैपायनं चिन्तयामास सोऽग्रतः स्थितः किं करवाणीति।
तं सत्यवत्युवाच भ्राता तेऽनपत्य एव स्वर्गतः तस्यार्थेऽपत्यमुत्पादयेति।।
1-63-56a
1-63-56b
स परमित्युवाच स तत्र त्रीन्पुत्रानुत्पादयामास धृतराष्ट्रं पाण्डुं विदुरं चेति।। 1-63-57a
धृतराष्ट्रात्पुत्रशतं बभूव गान्धार्यां वरदानाद्द्वैपायनस्य तेषां च
धार्तराष्ट्राणां चत्वारः प्रधानाः दुर्योधनो दुश्शासनो विकर्णश्चित्रसेनश्चेति।।
1-63-58a
पाण्डोस्तु कुन्ती माद्रीति स्त्रीरत्ने बभूवतुः।
स मृगयां चरन्मैथुनगतमृषिं मृगचारिणं बाणेन जघान।।
1-63-59a
1-63-59b
स बाणविद्ध उवाच पाण्डुम्।
अत्र श्लोको भवति।।
1-63-60a
1-63-60b
योऽकृतार्थं हि मां ग्रूर बाणेनाघ्ना मृगव्रतम्।
त्वामप्येतादृशो भावः क्षिप्रमेवागमिष्यति।।
1-63-61a
1-63-61b
इति मृगव्रतचारिणा ऋषिणा शप्तः।
स विषण्णरूपः पाण्डुस्तं शापं परिहरन्नोपसर्पति भार्ये।।
1-63-62a
1-63-62b
कदाचित्स आह।
स्वचापल्यादिदं प्राप्तवानहम्।
पुराणेषु पठ्यमानं शृणोमि नानपत्यस्य लोकाः सन्तीति।।
1-63-63a
1-63-63b
1-63-63c
सा त्वं मदर्थे पुत्रानुत्पादयेति कुन्तीमुवाच।। 1-63-64a
सा कुन्ती पुत्रानुत्पादयामास धर्माद्युधिष्ठिरं मारुताद्भीमसेनमिन्द्रादर्जुनमिति।
स हृष्टरूपः पाण्डुरुवाच।
इयं ते सपत्नी भवति माद्र्यनपत्या व्रीडिता साध्वी अस्यामपत्यमुत्पाद्यतामिति।।
1-63-65a
1-63-65b
1-63-65c
सा कुन्ती तस्यै माद्र्यै तथेति व्रतमादिदेश।
ततस्तस्यां नकुलसहदेवौ यमावश्विभ्यां जज्ञाते।।
1-63-66a
1-63-66b
माद्रीं तु खलु स्वलङ्कृतां दृष्ट्वा पाण्डुर्भावं चक्रे।
स तां प्राप्यैव विदेहत्वं प्राप्तः।।
1-63-67a
1-63-67b
ततस्तेन सह चितामन्वारुरोह माद्री।
कुन्तीं चोवाच यमयोरार्ययाऽप्रमत्तया भवितव्यमिति।।
1-63-68a
1-63-68b
ततः पञ्चपाण्डवान्सह कुन्त्या हास्तिनपुरं नयन्ति स्म तपस्विनः।। 1-63-69a
तत्र भीष्माय धृतराष्ट्रविदुरयोः पाण्डोः स्वर्गगमनं याथातथ्यं निवेदयन्तिस्म तपस्विनः।। 1-63-70a
पाण्डवान्सह कुन्त्या जतुगृहे दाहयितुकामो धृतराष्ट्रात्मजोऽभूत्।। 1-63-71a
तांश्च विदुरो मोक्षयामास।
ततो भीमो हिडिम्बं हत्वा पुत्रमुत्पादयामास हिडिम्बायां घटोत्कचं नाम।।
1-63-72a
1-63-72b
ततश्चैकचक्रां जग्मुः कुशलिनः।
ततः पाञ्चालविषयं गत्वा स्वयंवरे द्रौपदीं लब्ध्वाऽर्धराज्यं प्राप्येन्द्रप्रस्थनिवासिनस्तस्यां पुत्रानुत्पादयामासुर्द्रौपद्याम्।।
1-63-73a
1-63-73b
श्रुतसेनं सहदेव इति।। 1-63-74e
शैव्यस्य कन्यां देवकीं नामोपयेमे युधिष्ठिरः।
तस्यां पुत्रं जनयामास यौधेयं नाम।।
1-63-75a
1-63-75b
भीमसेनस्तु वाराणस्यां काशिराजकन्यां जलन्धरां नामोपयेमे स्वयंवरस्थां।
तस्यामस्य जज्ञे शर्वत्रातः।।
1-63-76a
1-63-76b
अर्जुनस्तु खलु द्वारवतीं गत्वा भगवतो वासुदेवस्य भगिनीं सुभद्रां नामोदवहद्भार्यां।
तस्यामभिमन्युं नाम पुत्रं जनयामास।।
1-63-77a
1-63-77b
नकुलस्तु खलु चैद्यां रेणुमतीं नामोदवहत्।
तस्यां पुत्रं जनयामास निरमित्रं नाम।।
1-63-78a
1-63-78b
सहदेवस्तु खलु माद्रीमेव स्वयंवरे विजयां नामोदवहद्भार्याम्।
तस्यां पुत्रं जनयामास सुहोत्रं नाम।।
1-63-79a
1-63-79b
भीमसेनश्च पूर्वमेव हिडिम्बायां राक्षस्यां पुत्रमुत्पादयामास घटोत्कचं नाम।
अर्जुनस्तु नागकन्यायामुलूप्यामिरावन्तं नाम पुत्रं जनयामास।।
1-63-80a
1-63-80b
ततो मणलूरुपतिकन्यायां चित्राङ्गदायामर्जुनः पुत्रमुत्पादयामास बभ्रुवाहनं नाम।
एते त्रयोदश पुत्राः पाण्डवानाम्।।
1-63-81a
1-63-81b
विराटस्य दुहितरमुत्तरां नामाभिमन्युरुपेयेमे।
तस्यामस्य परासुर्गर्भोऽजायत।।
1-63-82a
1-63-82b
तमुत्सङ्गे प्रतिजग्राह पृथा नियोगात्पुरुषोत्तमस्य।
षाण्मासिकं गर्भमहं जीवयामि पादस्पर्शादिति वासुदेव उवाच।।
1-63-83a
1-63-83b
अहं जीवयामि कुमारमनन्तवीर्यं जात एवायमजायत।
अभिमन्योः सत्येन चेयं पृथिवी धारयत्विति वासुदेवस्य पादस्पर्शात्सजीवोऽजायत।
नाम तस्याकरोत्सुभद्रा।।
1-63-84a
1-63-84b
1-63-84c
परिक्षीणे कुले जात उत्तरायां परंतपः।
परिक्षिदभवत्तस्मात्सौभद्रात्तु यशस्विनः।।
1-63-85a
1-63-85b
परीक्षित्तु खलु भद्रवतीं नामोपयेमे।
तस्यां तत्र भवाञ्जनमेजयः।।
1-63-86a
1-63-86b
जनमेजयात्तु भवतः खलु वपुष्टमायां पुत्रौ द्वौ शतानीकः शङ्कुकर्णश्च।। 1-63-87a
शतानीकस्तु खलु वैदेहीमुपयेमे।
तस्यामस्य जज्ञे पुत्रोऽश्वमेधदत्तः।।
1-63-88a
1-63-88b
इत्येष पूरोर्वंशस्तु पाण्डवानां च कीर्तितः।
पूरोर्वंशमिमं श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।।
1-63-89a
1-63-89b
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि
अंशावतरणपर्वणि त्रिषष्टितमोऽध्यायः।। 63 ।।

संपादित करें

1-63-32 भस्त्रा चर्मकोशः तत्र निहितं बीजं यथा तदीयं न भवति एवं मातापि भस्त्रेव। येन हेतुना यो जातः स एव सः। कार्यस्य कारणानन्यत्वात्।। 1-63-33 पुत्रः रेतोधाः रेतोधातारं पितरं उन्नयति ऊर्ध्वं नयति। यमक्षयात् नरकात्।।

आदिपर्व-062 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-064
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-063&oldid=54238" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्