← आदिपर्व-188 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-189
वेदव्यासः
आदिपर्व-190 →

पुनरन्तर्हितायां तपत्यां मोहितस्य संवरणस्य समीपे अमात्यादीनामागमनं।। 1 ।।
अमात्येनाश्वासितस्य राज्ञः सूर्योपासनसमये वसिष्ठस्यागमनं।। 2 ।।
सूर्यसमीपं गत्वा वसिष्ठेनादित्यस्तुतिकरणं।। 3 ।।
स्तुत्या तुष्टेन सूर्येण संवरणार्थं वसिष्ठाय तपतीदानं।। 4 ।।
तस्मिन्नेव तपतीसंवरणयोर्विवाहः।। 5 ।।
तया सह तत्रैव रममाणस्य संवरणस्य राज्ये द्वादशवार्षिक्यनावृष्टिः।। 6 ।।
वसिष्ठेनानावृष्टिनिवर्तनं।। 7 ।।
तपत्युपाख्यानोपसंहारः।। 8 ।।

 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
गन्धर्व उवाच। 1-189-1x
एवमुक्त्वा ततस्तूर्णं जगामोर्ध्वमनिन्दिता।
`तपतीतपतीत्येव विललापातुरो नृपः।।
1-189-1a
1-189-1b
प्रास्स्वलच्चासकृद्राजा पुनरुत्थाय धावति।
धावमानस्तु तपतीमदृष्ट्वैव महीपतिः।'
स तु राजा पुनर्भूमौ तत्रैव निपपात ह।।
1-189-2a
1-189-2b
1-189-2c
अन्वेषमाणः सबलस्तं राजानं नृपोत्तमम्।
अमात्यः सानुयात्रश्च तं ददर्श महावने।।
1-189-3a
1-189-3b
क्षितौ निपतितं काले शक्रध्वजमिवोच्छ्रितम्।
त हि दृष्ट्वा महेष्वासं निरस्तं पतितं भुवि।।
1-189-4a
1-189-4b
बभूव सोऽस्य सचिवः संप्रदीप्त इवाग्निना।
त्वरया चोपसङ्गम्य स्नेहादागतसंभ्रमः।।
1-189-5a
1-189-5b
तं समुत्थापयामास नृपतिं काममोहितम्।
भूतलाद्भूमिपालेशं पितेव पतितं सुतम्।।
1-189-6a
1-189-6b
प्रज्ञया वयसा चैव वृद्धः कीर्त्या नयेन च।
अमात्यस्तं समुत्थाप्य बभूव विगतज्वरः।।
1-189-7a
1-189-7b
उवाच चैनं कल्याण्या वाचा मधुरयोत्थिम्।
मा भैर्मनुजशार्दूल भद्रमस्तु तवानघ।।
1-189-8a
1-189-8b
क्षुत्पिपासापरिश्रान्तं तर्कयामास वै नृपम्।
पतितं पातनं सङ्ख्ये शात्रवाणां महीतले।।
1-189-9a
1-189-9b
वारिणा च सुशीतेन शिरस्तस्याभ्यषेचयत्।
अस्पृशन्मुकुटं राज्ञः पुण्डरीकसुगन्धिना।।
1-189-10a
1-189-10b
ततः प्रत्यागतप्राणस्तद्बलं बलवान्नृपः।
सर्वं विसर्जयामास तमेकं सचिवं विना।।
1-189-11a
1-189-11b
ततस्तस्याज्ञया राज्ञो विप्रतस्थे महद्बलम्।
स तु राजा गिरिप्रस्थे तस्मिन्पुनरुपाविशत्।।
1-189-12a
1-189-12b
ततस्तस्मिन् गिरिवरे शुचिर्भूत्वा कृताञ्जलिः।
आरिराधयिषुः सूर्यं तस्थावूर्ध्वमुखः क्षितौ।।
1-189-13a
1-189-13b
जगाम मनसा चैव वसिष्ठमृषिसत्तमम्।
पुरोहितममित्रघ्नं तदा संवरणो नृपः।।
1-189-14a
1-189-14b
नक्तन्दिनमथैकत्र स्थिते तस्मिञ्जनाधिपे।
अथाजगाम विप्रर्षिस्तदा द्वादशमेऽहनि।।
1-189-15a
1-189-15b
स विदित्वैव नृपतिं तपत्या हृतमानसम्।
दिव्येन विधिना ज्ञात्वा भावितात्मा महानृपिः।।
1-189-16a
1-189-16b
तथा तु नियतात्मानं तं नृपं मुनिसत्तमः।
आबभाषे स धर्मात्मा तस्यैवार्थचिकीर्षया।।
1-189-17a
1-189-17b
स तस्य मनुजेन्द्रस्य पश्यतो भगवानृषिः।
ऊर्ध्वमाचक्रमे द्रष्टुं भास्करं भास्करद्युतिः।।
1-189-18a
1-189-18b
`योजनानां तु नियुतं क्षणाद्गत्वा तपोधनः।'
सहस्रांशुं ततो विप्रः कृताञ्जलिरुपस्थितः।
वसिष्ठोहमिति प्रीत्या स चात्मानं न्यवेदयत्।।
1-189-19a
1-189-19b
1-188-19c
तमुवाच महातेजा विवस्वान्मुनिसत्तमम्।
महर्षे स्वागतं तेऽस्तु कथयस्व यथेप्सितम्।।
1-189-20a
1-189-20b
यदिच्छसि महाभाग मत्तः प्रवदतां वर।
तत्ते दद्यामभिप्रेतं यद्यपि स्यात्सुदुर्लभम्।।
1-189-21a
1-189-21b
एवमुक्तः स तेनर्षिर्वसिष्ठः संस्तुवन्गिरा।
प्रणिपत्य विवस्वन्तं भानुमन्तमथाब्रवीत्।।
1-189-22a
1-189-22b
`योजनानां चतुष्षष्टिं निमेषात्त्रिशतं तथा।
अश्वैर्गच्छति नित्यं यस्तत्पार्श्वस्थोऽब्रवीदिदम्।।
1-189-23a
1-189-23b
वसिष्ठ उवाच। 1-189-24x
अजाय लोकत्रयपावनाय
भूतात्मने गोपतये वृषाय।
सूर्याय सर्गप्रलयालयाय
नमो महाकारुणिकोत्तमाय।।
1-189-24a
1-189-24b
1-189-24c
1-189-24d
विवस्वते ज्ञानभृतेऽन्तरात्मने
जगत्प्रदीपाय जगद्धितैषिणे।
स्वयंभुवे दीप्तसहस्रचक्षुषे
सुरोत्तमायामिततेजसे नमः।।
1-189-25a
1-189-25b
1-189-25c
1-189-25d
नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे
जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे।
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे
विरिञ्चनारायणशङ्करात्मने।।
1-189-26a
1-189-26b
1-189-26c
1-189-26d
सूर्य उवाच। 1-189-27x
संस्तुतो वरदः सोऽहं वरं वरय सुव्रत।
स्तुतिस्त्वयोक्ता भक्तानां जप्येयं वग्दोस्म्यहम्'।।
1-189-27a
1-189-27b
वसिष्ठ उवाच। 1-189-28x
यैषा ते तपती नाम सावित्र्यवरजा सुता।
तां त्वां संवरणस्यार्थे वरयामि विभावसो।।
1-189-28a
1-189-28b
स हि राजा बृहत्कीर्तिर्धर्मार्थविदुदारधीः।
युक्तः संवरणो भर्ता दुहितुस्ते विहङ्गम।।
1-189-29a
1-189-29b
गन्धर्व उवाच। 1-189-30x
इत्युक्तः स तदा तेन ददानीत्येव निश्चितः।
प्रत्यभाषत तं विप्रं प्रतीनन्द्य दिवाकरः।।
1-189-30a
1-189-30b
वरः संवरणो राज्ञां त्वमृषीणां वरो मुने।
तपती योषितां श्रेष्ठा किमन्यत्रापवर्जनात्।।
1-189-31a
1-189-31b
ततः सर्वानवद्याङ्गीं तपतीं तपनः स्वयम्।
ददौ संवरणस्यार्थे वसिष्ठाय महात्मने।।
1-189-32a
1-189-32b
प्रतिजग्राह तां कन्यां महर्षिस्तपतीं तदा।
वसिष्ठोऽथ विसृष्टस्तु पुनरेवाजगाम ह।।
1-189-33a
1-189-33b
यत्र विख्यातकीर्तिः स कुरूणामृषभोऽभवत्।
स राजा मन्मथाविष्टस्तद्गतेनान्तरात्मना।।
1-189-34a
1-189-34b
दृष्ट्वा च देवकन्यां तां तपतीं चारुहासिनीम्।
वसिष्ठेन सहायान्तीं संहृष्टोऽभ्यधिकं बभौ।।
1-189-35a
1-189-35b
रुरुचे साऽधिकं सुभ्रूरापतन्ती नभस्तलात्।
सौदामनीव विभ्रष्टा द्योतयन्ती दिशस्त्विषा।।
1-189-36a
1-189-36b
कृच्छ्राद्द्वादशरात्रे तु तस्य राज्ञः समाहिते।
आजगाम विशुद्धात्मा वसिष्ठो भगवानृषिः।।
1-189-37a
1-189-37b
तपसाऽऽराध्य वरदं देवं गोपतिमीश्वरम्।
लेभे संवरणो भार्यां वसिष्ठस्यैव तेजसा।।
1-189-38a
1-189-38b
ततस्तस्मिन्गिरिश्रेष्ठे देवगन्धर्वसेविते।
जग्राह विधिवत्पाणिं तपत्याः स नरर्षभः।।
1-189-39a
1-189-39b
वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञातस्तस्मिन्नेव धराधरे।
सोऽकामयत राजर्षिर्विहर्तुं सह भार्यया।।
1-189-40a
1-189-40b
ततः पुरे च राष्ट्रे च वनेषूपवनेषु च।
आदिदेश महीपालस्तमेव सचिवं तदा।।
1-189-41a
1-189-41b
नृपतिं त्वभ्यनुज्ञाप्य वसिष्ठोऽथापचक्रमे।
सोऽथ राजा गिरौ तस्मिन्विजहारामरो यथा।।
1-189-42a
1-189-42b
ततो द्वादशवर्षाणि काननेषु वनेषु च।
रेमे तस्मिन्गिरौ राजा तयैव सह भार्यया।।
1-189-43a
1-189-43b
तस्य राज्ञः पुरे तस्मिन्समा द्वादश सत्तम।
न ववर्ष सहस्राक्षो राष्ट्रे चैवास्य भारत।।
1-189-44a
1-189-44b
ततस्तस्यामनावृष्ट्यां प्रवृत्तायामरिन्दम।
प्रजाः क्षयमुपाजग्मुः सर्वाः सस्थाणुजङ्गमाः।।
1-189-45a
1-189-45b
तस्मिंस्तथाविधे काले वर्तमाने सुदारुणे।
नावश्यायः पपातोर्व्यां ततः सस्यानि नाऽरुहन्।।
1-189-46a
1-189-46b
ततो विभ्रान्तमनसो जनाः क्षुद्भपीडिताः।
गृहाणि संपरित्यज्य बभ्रमुः प्रदिशो दिशः।।
1-189-47a
1-189-47b
ततस्तस्मिन्पुरे राष्ट्रे त्यक्तदारपरिग्रहाः।
परस्परममर्यादाः क्षुधार्ता जघ्निरे जनाः।।
1-189-48a
1-189-48b
तत्क्षुधार्तैर्निरानन्दैः शवभूतैस्तथा नरैः।
अभवत्प्रेतराजस्य पुरं प्रेतैरिवावृतम्।।
1-189-49a
1-189-49b
ततस्तत्तादृशं दृष्ट्वा स एव भगवानृषिः।
अभ्याद्रवत धर्मात्मा वसिष्ठो मुनिसत्तमः।।
1-189-50a
1-189-50b
तं च पार्थिवशार्दूलमानयामास तत्पुरम्।
तपत्या सहितं राजन्वर्षे द्वादशमे गते।
ततः प्रवृष्टस्तत्रासीद्यथापूर्वं सुरारिहा।।
1-189-51a
1-189-51b
1-188-51c
तस्मिन्नृपतिशार्दूले प्रविष्टे नगरं पुनः।
प्रववर्ष सहस्राक्षः सस्यानि जनयन्प्रभुः।।
1-189-52a
1-189-52b
ततः सराष्ट्रं मुमुदे तत्पुरं परया मुदा।
तेन पार्थिवमुख्येन भावितं भावितात्मना।।
1-189-53a
1-189-53b
ततो द्वादश वर्षाणि पुनरीजे नराधिपः।
तपत्या सहितः पत्न्या यथा शच्या मरुत्पतिः।।
1-189-54a
1-189-54b
गन्धर्व उवाच। 1-189-55x
एवमासीन्महाभागा तपती नाम पौर्विकी।
तव वैवस्वती पार्थ तापत्यस्त्वं यया मतः।।
1-189-55a
1-189-55b
तस्यां संजनयामास कुरुं संवरणो नृपः।
तपत्यां तपतां श्रेष्ठ तापत्यस्त्वं ततोऽर्जुन।।
1-189-56a
1-189-56b
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि
चैत्ररथपर्वणि एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 189 ।।

1-189-10 मुकुटं तत्स्थानं ललाटम्।। 1-189-15 द्वादशमे द्वादशसंख्यया मिते।। 1-189-16 दिव्येन विधिना योगबलेन।। एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 189 ।।

आदिपर्व-188 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-190
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-189&oldid=54490" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्