← आदिपर्व-190 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-191
वेदव्यासः
आदिपर्व-192 →

वसिष्ठोपाख्याने---विश्वामित्रस्य वसिष्ठाश्रमाभिगमनं।। 1 ।।
वसिष्ठेन विश्वामित्रस्यातिथ्यकरणं।। 2 ।।
विश्वामित्रेण वसिष्ठधेनुयाचनं।। 3 ।।
वसिष्ठेनादत्ताया धेनोः विश्वामित्रेण बलात्कारेण हरणं।। 4 ।।
कुपितया नन्दिन्या सृष्टैः म्लेच्छाद्यैः विश्वामित्रपराजयः।। 5 ।।
विश्वामित्रस्य तपसा ब्राह्मण्यप्राप्तिः।। 6 ।।

 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
अर्जुन उवाच। 1-191-1x
किंनिमित्तमभूद्वैरं विश्वामित्रवसिष्ठयोः।
वसतोराश्रमे दिव्ये शंस नः सर्वमेव तत्।।
1-191-1a
1-191-1b
गन्धर्व उवाच। 1-191-2x
इदं वासिष्ठमाख्यानं पुराणं परिचक्षते।
पार्थ सर्वेषु लोकेषु यथावत्तन्निबोध मे।।
1-191-2a
1-191-2b
कान्यकुब्जे महानासीत्पार्थिवो भरतर्षभ।
गाधीति विश्रुतो लोके कुशिकस्यात्मसंभवः।।
1-191-3a
1-191-3b
तस्य धर्मात्मनः पुत्रः समृद्धबलवाहनः।
विश्वामित्र इति ख्यतो बभूव रिपुमर्दनः।।
1-191-4a
1-191-4b
स चचार सहामात्यो मृगयां गहने वने।
मृगान्विध्यन्वराहांश्च रम्येषु मरुधन्वसु।।
1-191-5a
1-191-5b
व्यायामकर्शितः सोऽथ मृगलिप्सुः पिपासितः।
आजगाम नरश्रेष्ठ वसिष्ठस्याश्रमं प्रति।।
1-191-6a
1-191-6b
तमागतमभिप्रेक्ष्य वसिष्ठः श्रेष्ठभागृषिः।
विश्वामित्रं नरश्रेष्ठं प्रतिजग्राह पूजया।।
1-191-7a
1-191-7b
पाद्यार्घ्याचमनीचैस्तं स्वागतेन च भारत।
तथैव परिजग्राह वन्येन हविषा तदा।।
1-191-8a
1-191-8b
तस्याथ कामधुग्धेनुर्वसिष्ठस्य महात्मनः।
उक्ता कामान्प्रयच्छेति सा कामान्दुदुहे ततः।।
1-191-9a
1-191-9b
`बाष्पाढ्यस्योदनस्यैव राशयः पर्वतोपमाः।
निष्ठानानि च सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च।।
1-191-10a
1-191-10b
कूपांश्च घृतसंपूर्णान्गौड्यान्नानि सहस्रशः।
इक्षून्मधूनि लाजांश्च मैरेयांश्च वरासवान्।।'
1-191-11a
1-191-11b
ग्राम्यारण्याश्चौषधीश्च दुदुहे पय एव च।
षड्रसं चामृतनिभं रसायनमनुत्तमम्।।
1-191-12a
1-191-12b
भोजनीयानि पेयानि भक्ष्याणि विविधानि च।
लेह्यान्यमृतकल्पानि चोष्याणि च तथार्जुना।।
1-191-13a
1-191-13b
रत्नानि च महार्हाणि वासांसि विविधानि च।
तैः कामैः सर्वसंपूर्णैः पूजितश्च महिपतिः।।
1-191-14a
1-191-14b
सामात्यः सबलश्चैव तुतोष स भृशं तदा।
षडुन्नतां सुपार्श्वोरुं पृथुपञ्चसमावृताम्।।
1-191-15a
1-191-15b
मण्डूकनेत्रां स्वाकारां पीनोधसमनिन्दिताम्।
सुवालघिं शङ्कुकर्णां चारुशृङ्गां मनोरमाम्।।
1-191-16a
1-191-16b
पुष्टायतशिरोग्रीवां विस्मितः सोऽभिवीक्ष्यताम्।
अभिनन्द्य स तां राजा नन्दिनीं गाधिनन्दनः।।
1-191-17a
1-191-17b
अब्रवीच्च भृशं तुष्टः स राजा तमृषिं तदा।
अर्बुदेन गवां ब्रह्मन्मम राज्येन वा पुनः।।
1-191-18a
1-191-18b
नन्दिनीं संप्रयच्छस्व भुङ्क्ष्व राज्यं महामुने। 1-191-19a
वसिष्ठ उवाच। 1-191-19x
देवतातिथिपित्रर्थं याज्यार्थं च पयस्विनी।। 1-191-19b
अदेया नन्दिनीयं वै राज्येनापि तवानघ। 1-191-20a
विश्वामित्र उवाच। 1-191-20x
`रत्नं हि भगवन्नेतद्रत्नहारी च पार्थिवः।'
क्षत्रियोऽहं भवान्विप्रस्तपःस्वाध्यायसाधनः।।
1-191-20b
1-191-20c
ब्राह्णेषु कुतो वीर्यं प्रशान्तेषु धृतात्मसु।
अर्बुदेन गवां यस्त्वं न ददासि ममेप्सितम्।।
1-191-21a
1-191-21b
स्वधर्मं न प्रहास्यामि नेष्यामि च बलेन गाम्। 1-191-22a
वसिष्ठ उवाच। 1-191-22x
बलस्थश्चासि राजा च बाहुवीर्यश्च क्षत्रियः।। 1-191-22b
यथेच्छसि तथा क्षिप्रं कुरु मा त्वं विचारय। 1-191-23a
गन्धर्व उवाच। 1-191-23x
एवमुक्तस्तथा पार्थ विश्वामित्रो बलादिव।। 1-191-23b
हंसचन्द्रप्रतीकाशां नन्दिनीं तां जहार गाम्।
`सा तदा ह्रियमाणा च विश्वामित्रबलैर्बलात्।'
कशादण्डप्रणुदिता काल्यमाना इतस्ततः।।
1-191-24a
1-191-24b
1-191-24c
हंभायमाना कल्याणी वसिष्ठस्याथ नन्दिनी।
आगम्याभिमुखी पार्थ तस्थौ भगवदुन्मुखी।।
1-191-25a
1-191-25b
भृशं च ताड्यमाना वै न जगामाश्रमात्ततः। 1-191-26a
वसिष्ठ उवाच। 1-191-26x
शृणोमि ते रवं भद्रे विनदन्त्याः पुनः पुनः।। 1-191-26b
ह्रियसे त्वं बलाद्भद्रे विश्वामित्रेण नन्दिनि।
किं कर्तव्यं मया तत्र क्षमावान्ब्राह्मणो ह्यहम्।
1-191-27a
1-191-27b
गन्धर्व उवाच। 1-191-28x
सा भयान्नन्दिनी तेषां बलानां भरतर्षभ।
विश्वामित्रभयोद्विग्ना वसिष्ठं समुपागमत्।।
1-191-28a
1-191-28b
गौरुवाच। 1-191-29x
कशाग्रदण्डाभिहतां क्रोशन्तीं मामनाथवत्।
विश्वामित्रबलैर्घोरैर्भगवन् किमुपेक्षसे।।
1-191-29a
1-191-29b
गन्धर्व उवाच। 1-191-30x
एवं तस्यां तदा पार्थ धर्षितायां महामुनिः।
न चुक्षुभे तदा धैर्यान्न चचाल धृतव्रतः।।
1-191-30a
1-191-30b
वसिष्ठ उवाच। 1-191-31x
क्षत्रियाणां बलं तेजो ब्राह्मणानां क्षमा बलम्।
क्षमा मां भजते यस्माद्गम्यतां यदि रोचते।।
1-191-31a
1-191-31b
नन्दिन्युवाच। 1-191-32x
किं नु त्यक्ताऽस्मि भगवन्यदेवं त्वं प्रभाषसे।
अत्यक्ताऽहं त्वया ब्रह्मन्नेतुं शक्या न वै बलात्।।
1-191-32a
1-191-32b
वसिष्ठ उवाच। 1-191-33x
न त्वां त्यजामि कल्याणि स्थीयतां यदि शक्यते।
दृढेन दाम्ना बद्ध्वैष वत्सस्ते हियते बलात्।।
1-191-33a
1-191-33b
गन्धर्व उवाच। 1-191-34x
स्थीयतामिति तच्छ्रुत्वा वसिष्ठस्य पयस्विनी।
ऊर्ध्वाञ्चितशिरोग्रीवा प्रबभौ रौद्रदर्शना।।
1-191-34a
1-191-34b
क्रोधरक्तेक्षणा सा गौर्हंभारवघनस्वना।
विश्वामित्रस्य तत्सैन्यं व्यद्रावयत सर्वशः।।
1-191-35a
1-191-35b
कशाग्रदण्डाभिहता काल्यमाना ततस्ततः।
क्रोधरक्तेक्षणा क्रोधं भूय एव समाददे।।
1-191-36a
1-191-36b
आदित्य इव मध्याह्ने क्रोधदीप्तवपुर्बभौ।
अङ्गारवर्षं मुञ्चन्ती मुहुर्वालधितो महत्।।
1-191-37a
1-191-37b
असृजत्पह्लवान्पुच्छात्प्रस्रवाद्द्राविडाञ्छकान्।
योनिदेशाच्च यवानाञ्शकृतः शबरान्बहून्।।
1-191-38a
1-191-38b
मूत्रतश्चासृजत्कांश्चिच्छबरांश्चैव पार्श्वतः।
पौण्ड्रान्किरातान्यवनान्सिंहलान्बर्बरान्खसान्।।
1-191-39a
1-191-39b
चिबुकांश्च पुलिन्दांश्च चीनान्हूणान्सकेरलान्।
ससर्ज फेनतः सा गौर्म्लेच्छान्बहुविधानपि।।
1-191-40a
1-191-40b
तैर्विसृष्टैर्महासैन्यैर्नानाम्लेच्छगणैस्तदा।
नानावरणसंछन्नैर्नानायुधधरैस्तथा।।
1-191-41a
1-191-41b
अवाकीर्यत संरब्धैर्विश्वामित्रस्य पश्यतः।
एकैकश्च तदा योधः पञ्चभिः सप्तभिर्वृतः।।
1-191-42a
1-191-42b
अस्त्रवर्षेण महता वध्यमानं बलं तदा।
प्रभग्नं सर्वतस्त्रस्तं विश्वामित्रस्य पश्यतः।।
1-191-43a
1-191-43b
`तस्य तच्चतुरङ्गं वै बलं परमदुःसहम्।
प्रभग्नं सर्वतो घोरं पयस्विन्या विनिर्जितम्।।'
1-191-44a
1-191-44b
न च प्राणैर्वियुज्यन्ते केचित्तत्रास्य सैनिकाः।
विश्वामित्रस्य संक्रुद्धैर्वासिष्ठैर्भरतर्षभ।।
1-191-45a
1-191-45b
सा गौस्तत्सकलं सैन्यं कालयामास दूरतः।
विश्वामित्रस्य तत्सैन्यं काल्यमानं त्रियोजनम्।।
1-191-46a
1-191-46b
क्रोशमानं भयोद्विग्नं त्रातारं नाध्यगच्छत।
`विश्वामित्रस्ततो दृष्ट्वा क्रोधाविष्टः स रोदसी।।
1-191-47a
1-191-47b
ववर्ष शरवर्षाणि वसिष्ठे मुनिसत्तमे।
घोररूपांश्च नाराचान्क्षुरान्भल्लान्महामुनिः।।
1-191-48a
1-191-48b
विश्वामित्रप्रयुक्तांस्तान्वैणवेन व्यमोचयत्।
वसिष्ठस्य तदा दृष्ट्वा कर्मकौशलमाहवे।।
1-191-49a
1-191-49b
विश्वामित्रोऽपि कोपेन भूयः शत्रुनिपातनः।
दिव्यास्त्रवर्षं तस्मै स प्राहिणोन्मुनये रुषा।।
1-191-50a
1-191-50b
आग्नेयं वारुणं चैन्द्रं याम्यं वायव्यमेव च।
विससर्ज महाभागे वसिष्ठे ब्रह्मणः सुते।।
1-191-51a
1-191-51b
अस्त्राणि सर्वतो ज्वालां विसृजन्ति प्रपेदिरे।
युगान्तसमये घोराः पतङ्गस्येव रश्मयः।।
1-191-52a
1-191-52b
वसिष्ठोऽपि महातेजा ब्रह्मशक्तिप्रयुक्तया।
यष्ट्या निवारयामास सर्वाण्यस्त्राणि स स्मयन्।।
1-191-53a
1-191-53b
ततस्ते भस्मसाद्भूताः पतन्ति स्म महीतले।
अपोह्य दिव्यान्यस्त्राणि वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्।।
1-191-54a
1-191-54b
निर्जितोऽसि महाराज दुरात्मन्गाधिनन्दन।
यदि तेऽस्ति परं शौर्यं तद्दर्शय मयि स्थिते।।
1-191-55a
1-191-55b
गन्धर्व उवाच। 1-191-56x
विश्वामित्रस्तथा चोक्तो वसिष्ठेन नराधिपः।
नोवाच किंचिद्व्रीडाढ्यो विद्रावितमहाबलः'।।
1-191-56a
1-191-56b
दृष्ट्वा तन्महदाश्चर्यं ब्रह्मतेजोभवं तदा।
विश्वामित्रः क्षत्रभावान्निर्विण्णो वाक्यमब्रवीत्।
धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्।।
1-191-57a
1-191-57b
1-191-57c
बलाबले विनिश्चित्य तप एव परं बलम्। 1-191-58a
गन्धर्व उवाच। 1-191-58x
स राज्यं स्फीतमुत्सृज्य तां च दीप्तां नृपश्रियम्।। 1-191-58b
भोगांश्च पृष्ठतः कृत्वा तपस्येव मनो दधे।
स गत्वा तपसा सिद्धिं लोकान्विष्टभ्य तेजसा।।
1-191-59a
1-191-59b
तताप सर्वान्दीप्तौजा ब्राह्मणत्वमवाप्तवान्।
अपिबच्च ततः सोममिन्द्रेण सह कौशिकः।।
1-191-60a
1-191-60b
`एवंवीर्यस्तु राजर्षिर्विप्रर्षिः संबभूव ह'।। 1-191-61a
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि
चैत्ररथपर्वमि एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 191 ।।

1-191-5 मरुधन्वसु मरुसंज्ञकेष्वल्पजलप्रदेशेषु।। 1-191-38 पह्लवादयो म्लेच्छविशेषाः।। एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः।। 191 ।।

आदिपर्व-190 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-192
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-191&oldid=54494" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्