← आदिपर्व-097 महाभारतम्
प्रथमपर्व
महाभारतम्-01-आदिपर्व-098
वेदव्यासः
आदिपर्व-099 →

शकुन्तलायाः स्वपाणिग्रहणमनङ्कीकुर्वता दुष्यन्तेन सह विवादः।। १ ।।

 1. 001
 2. 002
 3. 003
 4. 004
 5. 005
 6. 006
 7. 007
 8. 008
 9. 009
 10. 010
 11. 011
 12. 012
 13. 013
 14. 014
 15. 015
 16. 016
 17. 017
 18. 018
 19. 019
 20. 020
 21. 021
 22. 022
 23. 023
 24. 024
 25. 025
 26. 026
 27. 027
 28. 028
 29. 029
 30. 030
 31. 031
 32. 032
 33. 033
 34. 034
 35. 035
 36. 036
 37. 037
 38. 038
 39. 039
 40. 040
 41. 041
 42. 042
 43. 043
 44. 044
 45. 045
 46. 046
 47. 047
 48. 048
 49. 049
 50. 050
 51. 051
 52. 052
 53. 053
 54. 054
 55. 055
 56. 056
 57. 057
 58. 058
 59. 059
 60. 060
 61. 061
 62. 062
 63. 063
 64. 064
 65. 065
 66. 066
 67. 067
 68. 068
 69. 069
 70. 070
 71. 071
 72. 072
 73. 073
 74. 074
 75. 075
 76. 076
 77. 077
 78. 078
 79. 079
 80. 080
 81. 081
 82. 082
 83. 083
 84. 084
 85. 085
 86. 086
 87. 087
 88. 088
 89. 089
 90. 090
 91. 091
 92. 092
 93. 093
 94. 094
 95. 095
 96. 096
 97. 097
 98. 098
 99. 099
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
 157. 157
 158. 158
 159. 159
 160. 160
 161. 161
 162. 162
 163. 163
 164. 164
 165. 165
 166. 166
 167. 167
 168. 168
 169. 169
 170. 170
 171. 171
 172. 172
 173. 173
 174. 174
 175. 175
 176. 176
 177. 177
 178. 178
 179. 179
 180. 180
 181. 181
 182. 182
 183. 183
 184. 184
 185. 185
 186. 186
 187. 187
 188. 188
 189. 189
 190. 190
 191. 191
 192. 192
 193. 193
 194. 194
 195. 195
 196. 196
 197. 197
 198. 198
 199. 199
 200. 200
 201. 201
 202. 202
 203. 203
 204. 204
 205. 205
 206. 206
 207. 207
 208. 208
 209. 209
 210. 210
 211. 211
 212. 212
 213. 213
 214. 214
 215. 215
 216. 216
 217. 217
 218. 218
 219. 219
 220. 220
 221. 221
 222. 222
 223. 223
 224. 224
 225. 225
 226. 226
 227. 227
 228. 228
 229. 229
 230. 230
 231. 231
 232. 232
 233. 233
 234. 234
 235. 235
 236. 236
 237. 237
 238. 238
 239. 239
 240. 240
 241. 241
 242. 242
 243. 243
 244. 244
 245. 245
 246. 246
 247. 247
 248. 248
 249. 249
 250. 250
 251. 251
 252. 252
 253. 253
 254. 254
 255. 255
 256. 256
 257. 257
 258. 258
 259. 259
 260. 260
एवमुक्ता वरारोहा व्रीडितेव मनस्विनी।
विसंज्ञेव च दुःखेन तस्थौ स्थूणेव निश्चला।।
1-98-1a
1-98-1b
संरम्भामर्षताम्राक्षी स्फुरमाणोष्ठसंपुटा।
कटाक्षैर्निर्दहन्तीव तिर्यग्राजानमैक्षत।।
1-98-2a
1-98-2b
आकारं गूहमाना च मन्युना च समीरितम्।
तपसा संभृतं तेजो धारयामास वै तदा।।
1-98-3a
1-98-3b
सा मुहूर्तमिव ध्यात्वा दुःखामर्षसमन्विता।
भर्तारमभिसंप्रेक्ष्य यथान्यायं वचोऽब्रवीत्।।
1-98-4a
1-98-4b
जानन्नपि महाराज कस्मादेवं प्रभाषसे।
न जानामीति निःशङ्कं यथान्यः प्राकृतस्तथा।।
1-98-5a
1-98-5b
तस्य ते हृदयं वेद सत्यस्यैवानृतस्य च।
साक्षिणं बत कल्याणमात्मानमवमन्यसे।।
1-98-6a
1-98-6b
योऽन्यथा सन्तमात्मानन्यथा प्रतिपद्यते।
किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा।।
1-98-7a
1-98-7b
एकोऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं
न हृच्छयं वेत्सि मुनिं पुराणम्।
यो वेदिता कर्मणः पापकस्य
तस्यान्तिके त्वं वृजिनं करोषि।।
1-98-8a
1-98-8b
1-98-8c
1-98-8d
`धर्म एव हि साधूनां सर्वेषां हितकारणम्।
नित्यं मिथ्याविहीनानां न च दुःखावहो भवेत्'।।
1-98-9a
1-98-9b
मन्यते पापकं कृत्वा न कश्चिद्वेत्ति मामिति।
विदन्ति चैनं देवाश्च यश्चैवान्तरपूरुषः।।
1-98-10a
1-98-10b
आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च
द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च।
अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये
धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्।।
1-98-11a
1-98-11b
1-98-11c
1-98-11d
यमो वैवस्वतस्तस्य निर्यातयति दुष्कृतम्।
हृदि स्थितः कर्मसाक्षी क्षेत्रज्ञो यस्य तुष्यति।।
1-98-12a
1-98-12b
न तुष्यति च यस्यैष पुरुषस्य दुरात्मनः।
तं यमः पापकर्माणं निर्भर्त्सयति दुष्कृतम्।।
1-98-13a
1-98-13b
योऽवमत्यात्मनात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते।
न तस्य देवाः श्रेयांसो यस्यात्मापि न कारणम्।।
1-98-14a
1-98-14b
स्वयं प्राप्तेति मामेवं मावमंस्था पतिव्रताम्।
अर्चार्हां नार्चयसि मां स्वयं भार्यामुपस्थिताम्।।
1-98-15a
1-98-15b
किमर्थं मां प्राकृतवदुपप्रेक्षसि संसदि।
नखल्वहमिदं शून्ये रौमि किं न शृणोषि मे।।
1-98-16a
1-98-16b
यदि मे याचमानाया वचनं न करिष्यसि।
दुष्यन्त शतधा त्वद्य मूर्धा ते विफलिष्यति।।
1-98-17a
1-98-17b
जायां पतिः संप्रविश्य यदस्यां जायते पुनः।
जायायास्तद्धि जायात्वं पौराणाः कवयो विदुः।।
1-98-18a
1-98-18b
यदागमवतः पुंसस्तदपत्यं प्रजायते।
तत्तारयति संतत्या पूर्वप्रेतान्पितामहान्।।
1-98-19a
1-98-19b
पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः।
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः पूर्वमेव स्वयंभुवा।।
1-98-20a
1-98-20b
`पुत्रेण लोकाञ्जयन्ति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते।
अथ पौत्रस्य पुत्रेण मोदन्ते प्रपितामहाः।।'
1-98-21a
1-98-21b
सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती।
सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता।।
1-98-22a
1-98-22b
अर्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा।
भार्या मूलं त्रिवर्गस्य यः सभार्यः स बन्धुमान्।।
1-98-23a
1-98-23b
भार्यावन्तः क्रियावन्तः सभार्या गृहमेधिनः।
भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः श्रियावृताः।।
1-98-24a
1-98-24b
सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदाः।
पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः।।
1-98-25a
1-98-25b
कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनि कस्य वै।
यः सदारः स विश्वास्यस्तस्माद्दाराः परा गतिः।
1-98-26a
1-98-26b
संसरन्तमभिप्रेतं विषमेष्वेकपातिनम्।
भार्यैवान्वेति भर्तारं सततं या पतिव्रता।।
1-98-27a
1-98-27b
प्रथमं संस्थिता भार्या पतिं प्रेत्य प्रतीक्षते।
पूर्वप्रेतं तु भर्तारं पश्चात्साप्यनुगच्छति।।
1-98-28a
1-98-28b
एतस्मात्कारणाद्राजन्पाणिग्रहणमिष्यते।
यदाप्नोति पतिर्भार्यामिह लोके परत्र च।।
1-98-29a
1-98-29b
`पोषणार्थं शरीरस्य पाथेयं स्वर्गतस्य वै।'
आत्माऽऽत्मनैव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः।।
1-98-30a
1-98-30b
तस्माद्भार्यां पतिः पश्येन्मातृवत्पुत्रमातरम्।
`अन्तरात्मैव सर्वस्य पुत्रो नामोच्यते सदा।।
1-98-31a
1-98-31b
गती रूपं च चेष्टा च आवर्ता लक्षणानि च।
पितॄणां यानि दृश्यन्ते पुत्राणां सन्ति तानि च।।
1-98-32a
1-98-32b
तेषां शीलगुणाचारास्तत्संपर्काच्छुभाशुभात्।'
भार्यायां जनितं पुत्रमादर्शे स्वमिवाननम्।।
1-98-33a
1-98-33b
जनिता मोदते प्रेक्ष्य स्वर्गं प्राप्येव पुण्यकृत्।
`पतिव्रतारूपधराः परबीजस्य संग्रहात्।।
1-98-34a
1-98-34b
कुलं विनाश्य भर्तॄणां नरकं यान्ति दारुणम्।
परेण जनिताः पुत्राः स्वभार्यायां यथेष्टतः।।
1-98-35a
1-98-35b
मम पुत्रा इति मतास्ते पुत्रा अपि शत्रवः।
द्विषन्ति प्रतिकुर्वन्ति न ते वचनंकारिणः।।
1-98-36a
1-98-36b
द्वेष्टि तांश्च पिता चापि स्वबीजे न तथा नृप।
न द्वेष्टि पितरं पुत्रो जनितारमथापि वा।।
1-98-37a
1-98-37b
न द्वेष्टि जनिता पुत्रं तस्मादात्मा सुतो भवेत्।'
दह्यमाना मनोदुःखैर्व्याधिभिस्तुमुलैर्जनः।।
1-98-38a
1-98-38b
ह्लादन्ते स्वेषु दारेषु घर्मार्ताः सलिलेष्विव।
`विप्रवासकृशा दीना नरा मलिनवाससः।।
1-98-39a
1-98-39b
तेऽपि स्वदारांस्तुष्यन्ति दरिद्रा धनलाभवत्।'
अप्रियोक्तोपि दाराणां न ब्रूयादप्रियं बुधः।।
1-98-40a
1-98-40b
रतिं प्रीतिं च धर्मं च तदायत्तमवेक्ष्य च।
`आत्मनोऽर्धमिति श्रौतं सा रक्षति धनं प्रजाः।।
1-98-41a
1-98-41b
शरीरं लोकयात्रां वै धर्मं स्वर्गमृषीन्पितॄन्।'
आत्मनो जन्मनः क्षेत्रं पुण्या रामाः सनातनाः।।
1-98-42a
1-98-42b
ऋषीणामपि का शक्तिः स्रष्टुं रामामृते प्रजा-।
`देवानामपि का शक्तिः कर्तुं संभवमात्मनः।।
1-98-43a
1-98-43b
पण्डितस्यापि लोकेषु स्त्रीषु सृष्टिः प्रतिष्ठिता।
ऋषिभ्यो ह्यृषयः केचिच्चण्डालीष्वपि जज्ञिरे'।।
1-98-44a
1-98-44b
परिसृत्य यथा सूनुर्धरणीरेणुकुण्ठितः।
पितुरालिङ्गतेऽङ्गानि किमस्त्यभ्यधिकं ततः।।
1-98-45a
1-98-45b
स त्वं सूनुमनुप्राप्तं साभिलाषं मनस्विनम्।
प्रेक्षमाणं कटाक्षेण किमर्थमवमन्यसे।।
1-98-46a
1-98-46b
अण्डानि बिभ्रति स्वानि न त्यजन्ति पिपीलिकाः।
किं पुनस्त्वं न मन्येथाः सर्वथा पुत्रमीदृशम्।।
1-98-47a
1-98-47b
न भरेथाः कथं नु त्वं मयि जातं स्वमात्मजम्।
`ममाण्डानीति वर्ध्ते कोकिलाण्डानि वायसाः।।
1-98-48a
1-98-48b
किं पुनस्त्वं न मन्येथाः सर्वज्ञः पुत्रमीदृशम्।
मलयाच्चन्दनं जातमतिशीतं वदन्ति वै।।
1-98-49a
1-98-49b
शिशोरालिङ्गनं तस्माच्चन्दनादधिकं भवेत्।'
न वाससां न रामाणां नापां स्पर्शस्तथाविधः।।
1-98-50a
1-98-50b
शिशुनालिङ्ग्यमानस्य स्पर्शः सूनोर्यथा सुखः।
पुत्रस्पर्शात्प्रियतरः स्पर्शो लोके न विद्यते।।
1-98-51a
1-98-51b
स्पृशतु त्वां समालिङ्ग्य पुत्रोऽयं प्रियदर्शनः।
ब्राह्मणो द्विपदां श्रेष्ठो गौर्वरिष्ठा चतुष्पदाम्।।
1-98-52a
1-98-52b
मुरुर्गरीयसां श्रेष्ठः पुत्रः स्पर्शवतां वरः।।
त्रिषु वर्षेषु पूर्णेषु प्रजातोऽयमरिन्दमः।।
1-98-53a
1-98-53b
`अद्यायं मन्नियोगात्तु तवाह्वानं प्रतीक्षते।
कुमारो राजशार्दूल तव शोकप्रणाशनः।।'
1-98-54a
1-98-54b
आहर्ता वाजिमेधस्य शतसङ्ख्यस्य पौरवः।
`राजसूयादिकानन्यान्क्रतूनमितदक्षिणान्।।
1-98-55a
1-98-55b
इति गौरन्तरिक्षे मां सूतके ह्यवदत्पुरा।
हन्त स्वमङ्कमारोप्य स्नेहाद्ग्रामान्तरं गताः।।
1-98-56a
1-98-56b
मूर्ध्नि पुत्रानुपाघ्राय प्रतिनन्दन्ति मानवाः।
वेदेष्वपि वदन्तीमं मन्त्रग्रामं द्विजातयः।।
1-98-57a
1-98-57b
जातकर्मणि पुत्राणां तवापि विदितं ध्रुवम्।
अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायसे।।
1-98-58a
1-98-58b
आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्।
उपजिघ्रन्ति पितरो मन्त्रेणानेन मूर्धनि।।
1-98-59a
1-98-59b
पोषणं त्वदधीनं मे सन्तानमपि चाक्षयम्।
तस्मात्त्वं जीव मे पुत्र स सुखी शरदां शतम्।।
1-98-60a
1-98-60b
एको भूत्वा द्विधा भूत इति वादः प्रवर्तते।
त्वदङ्गेभ्यः प्रसूतोऽयं पुरुषात्पुरुषः परः।।
1-98-61a
1-98-61b
सरसीवामलेऽऽत्मानं द्वितीयं पश्य ते सुतम्।
`सरसीवामले सोमं प्रेक्षात्मानं त्वमात्मनि'।।
1-98-62a
1-98-62b
यथाचाहवनीयोऽग्निर्वर्हपत्यात्प्रणीयते।
एवं त्वत्तः प्रणीतोऽयं त्वमेकः सन्द्विधा कृतः।।
1-98-63a
1-98-63b
मृगापकृष्टेन हि वै मृगयां परिधावता।
अहमासादिता राजन्कुमारी पितुराश्रमे।।
1-98-64a
1-98-64b
उर्वशी पूर्वचित्तिश्च सहजन्या च मेनका।
विश्वाची च घृताची च षडेवाप्सरसां वराः।।
1-98-65a
1-98-65b
तासां वै मेनका नाम ब्रह्मयोनिर्वराप्सराः।
दिवः संप्राप्य जगतीं विश्वामित्रादजीजनत्।।
1-98-66a
1-98-66b
`श्रीमानृषिर्धर्मपरो वैश्वानर इवापरः।
ब्रह्मयोनिः कुशो नाम विश्वामित्रपितामहः।।
1-98-67a
1-98-67b
कुशस्य पुत्रो बलवान्कुशनाभश्च धार्मिकः।
गाधिस्तस्य सुतो राजन्विश्वामित्रस्तु गाधिजः।।
1-98-68a
1-98-68b
एवंविधो मम पिता मेनका जननी वरा।'
सा मां हिमवतः पृष्ठे सुषुवे मेनकाऽप्सराः।।
1-98-69a
1-98-69b
परित्यज्य च मां याता परात्मजमिवासती।
`पक्षिणः पुम्यवन्तस्ते सहिता धर्मतस्तदा।।
1-98-70a
1-98-70b
पक्षैस्तैरभिगुप्ता च तस्मादस्मि शकुन्तला।
ततोऽहमृषिणा दृष्टा काश्यपेन महात्मना।।
1-98-71a
1-98-71b
जलार्थमग्निहोत्रस्य गतं दृष्ट्वा तु पक्षिणः।
न्यासभूतामिव मुनेः प्रददुर्मां दयावतः।।
1-98-72a
1-98-72b
कण्वस्त्वालोक्य मां प्रीतो हसन्तीति हविर्भुजः।
स माऽरणिमिवादाय स्वमाश्रममुपागमत्।।
1-98-73a
1-98-73b
सा वै संभाविता राजन्ननुक्रोशान्महर्षिणा।
तेनैव स्वसुतेवाहं राजन्वै वरवर्णिनी।।
1-98-74a
1-98-74b
विश्वामित्रसुता चाहं वर्धिता मुनिना नृप।
यौवने वर्तमानां च दृष्टवानसि मां नृप।।
1-98-75a
1-98-75b
आश्रमे पर्णशालायां कुमारीं विजने तदा।
धात्रा प्रचोदितां शून्ये पित्रा विरहितां मिथः।।
1-98-76a
1-98-76b
वाग्भिस्त्वं सूनृताभिर्मामपत्यार्थमचूचुदः।
अकार्षीस्त्वाश्रमे वासं धर्मकामार्थनिश्चितम्।।
1-98-77a
1-98-77b
गान्धर्वेण विवाहेन विधिना पाणिमग्रहीः।
साऽहं कुलं च शीलं च सत्यवादित्वमात्मनः।।
1-98-78a
1-98-78b
स्वधर्मं च पुरस्कृत्य त्वामद्य शरणं गता।
तस्मान्नर्हसि संश्रुत्य तथेति वितथं वचः।।
1-98-79a
1-98-79b
स्वधर्मं पृष्ठतः कृत्वा परित्यक्तुमुपस्थिताम्।
त्वन्नाथां लोकनाथस्त्वं नार्हसि त्वमनागसम्'।।
1-98-80a
1-98-80b
किं नु कर्माशुभं पूर्वं कृतवत्यस्मि पार्थिव।
यदहं बान्धवैस्त्यक्ता बाल्ये संप्रति वै त्वया।।
1-98-81a
1-98-81b
कामं त्वया परित्यक्ता गमिष्याम्यहमाश्रमम्।
इमं बालं तु संत्युक्तं नार्हस्यात्मजमात्मना।।
1-98-82a
1-98-82b
दुष्यन्त उवाच। 1-98-83x
न पुत्रमभिजानामि त्वयि जातं शकुन्तले।
असत्वचना नार्यः कस्ते श्रद्धास्यते वचः।।
1-98-83a
1-98-83b
`अश्रद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न लज्जसे।
विशेषतो मत्सकाशे दुष्टतापसि गम्यताम्'।।
1-98-84a
1-98-84b
क्व महर्षिस्तपस्युग्रः क्वाप्सराः सा च मेनका।
क्व च त्वमेवं कृपणा तापसीवेषधारिणी।।
1-98-85a
1-98-85b
अतिकायश्च पुत्रस्ते बालोऽतिबलवानयम्।
कथमल्पेन कालेन सालस्कन्ध इवोद्गतः।।
1-98-86a
1-98-86b
सुनिकृष्टा च योनिस्ते पुंश्चली प्रतिभासि मे।
यदृच्छया कामरागाज्जाता मेनकया ह्यसि।।
1-98-87a
1-98-87b
सर्वमेव परोक्षं मे यत्त्वं वदसि तापसि।
`सर्वा वामाः स्त्रियो लोके सर्वाः कामपरायणाः।।
1-98-88a
1-98-88b
सर्वाः स्त्रियः परवशाः सर्वाः क्रोधसमाकुलाः।
असत्योक्ताः स्त्रियः सर्वा न कण्वं वक्तुमर्हसि'।।
1-98-89a
1-98-89b
मेनका निरनुक्रोशा वर्धकी जननी तव।
यया हिमवतः पादे निर्माल्यवदुपेक्षिता।।
1-98-90a
1-98-90b
स चापि निरनुक्रोशः क्षत्रयोनिः पिता तव।
विश्वामित्रो ब्राह्मणत्वे लुब्धः कामपरायणः।।
1-98-91a
1-98-91b
सुषाव सुरनारी मां विश्वामित्राद्यथेष्टतः।
अहो जानामि ते जन्म कुत्सितं कुलटे जनैः।।
1-98-92a
1-98-92b
मेनकाऽप्सरसां श्रेष्ठा महर्षिश्चापि ते पिता।
तयोरपत्यं कस्मात्त्वं पुंश्चलीवाभिभाषसे।।
1-98-93a
1-98-93b
जातिश्चापि निकृष्टो ते कुलीनेति विजल्पसे।
जनयित्वा त्वमुत्सृष्टा कोकिलेन परैर्भृता।।
1-98-94a
1-98-94b
अरिष्टैरिव दुर्बद्धिः कण्वो वर्धयिता पिता।
अश्रद्धेयमिदं वाक्यं यत्त्वं जल्पसि तापसि।।
1-98-95a
1-98-95b
ब्रुवन्ती राजसान्निध्ये गम्यतां यत्र चेच्छसि।
`सुवर्णमणिमुक्तानि वस्त्राण्याभरणानि च।।
1-98-96a
1-98-96b
यदिहेच्छसि भोगार्थं तापसि प्रतिगृह्यताम्।
नाहं त्वां द्रष्टुमिच्छामि यथेष्टं गम्यतामितः'।।
1-98-97a
1-98-97b
।। इति श्रीमन्महाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि अष्टनवतितमोऽध्यायः।। 98 ।।
आदिपर्व-097 पुटाग्रे अल्लिखितम्। आदिपर्व-099
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=महाभारतम्-01-आदिपर्व-098&oldid=54307" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्