कार्यप्रगतिःसम्पाद्यताम्

Tool to be used -

कार्यविभाजनम्सम्पाद्यताम्

क्र.सं. सदस्यनाम पुस्तकनाम पृष्ठानि पृष्ठानां सङ्ख्या कार्यस्थितिः
1. Sahana19 मेघदूतम् 1-20
आरम्भपृष्ठम्
20
2. Sandeep V Kulkarni मेघदूतम् 21-23
आरम्भपृष्ठम्
3
3. Divya Navil मेघदूतम् 41-60
आरम्भपृष्ठम्
20
कुमारसम्भवम् 321-330
आरम्भपृष्ठम्
10
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 322-330
आरम्भपृष्ठम्
9
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 143-150
आरम्भपृष्ठम्
8
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 203-205, 207-210
आरम्भपृष्ठम्
7
शिशुपालवधम् 151-160
आरम्भपृष्ठम्
10
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 234-240
आरम्भपृष्ठम्
7
नैषधीयचरितम् 161-170
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 421-425
आरम्भपृष्ठम्
5
रघुवंशम् 243-249
आरम्भपृष्ठम्
7
4. VijayalakshmiR48 मेघदूतम् 61-80
आरम्भपृष्ठम्
20
नैषधीयचरितम् 261-270
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 471-480
आरम्भपृष्ठम्
10
5. Sandeep vasant joshi मेघदूतम्

रघुवंशम्
81-90
आरम्भपृष्ठम्
1-10
आरम्भपृष्ठम्
10

10
शिशुपालवधम् 11-20
आरम्भपृष्ठम्
10
6. KrishnamurthyAshwini रघुवंशम् 11-30
आरम्भपृष्ठम्
20
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 353-360
आरम्भपृष्ठम्
8
रघुवंशम् 183-190
आरम्भपृष्ठम्
8
नैषधीयचरितम् 401-405
आरम्भपृष्ठम्
5
7. Parvathavardhini रघुवंशम् 31-40
आरम्भपृष्ठम्
10
8. UshaMa रघुवंशम् 51-55
आरम्भपृष्ठम्
5
9. Veena keshav रघुवंशम् 71-90
आरम्भपृष्ठम्
20
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 162,163,165,167,168,169,170
आरम्भपृष्ठम्
7
नैषधीयचरितम् 641-650
आरम्भपृष्ठम्
10
10. Sharada Gopalakrishna रघुवंशम् 91-110
आरम्भपृष्ठम्
20
11. PrashantPSJR रघुवंशम् 111-130
आरम्भपृष्ठम्
20
विक्रमोर्वशीयम् 41-60
आरम्भपृष्ठम्
20
विक्रमोर्वशीयम् 171-190
आरम्भपृष्ठम्
20
विक्रमोर्वशीयम् 191-220
आरम्भपृष्ठम्
30
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 331-350
आरम्भपृष्ठम्
20
विक्रमोर्वशीयम् 243-260
आरम्भपृष्ठम्
18
कुमारसम्भवम् 331-350
आरम्भपृष्ठम्
20
शिशुपालवधम् 181-200
आरम्भपृष्ठम्
20
मालविकाग्निमित्रम् 33-40
आरम्भपृष्ठम्
8
शिशुपालवधम् 241-250
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 261-310
आरम्भपृष्ठम्
50
नैषधीयचरितम् 31-60
आरम्भपृष्ठम्
30
12. Kavita.G.Bhat रघुवंशम् 131-135
आरम्भपृष्ठम्
5
13. Narayanan V T रघुवंशम् 151-170
आरम्भपृष्ठम्
20
मालविकाग्निमित्रम् xix- xxxix
आरम्भपृष्ठम्
21
विक्रमोर्वशीयम् i- xxx
आरम्भपृष्ठम्
30
श्रुतबोधः 1- 58
आरम्भपृष्ठम्
58
गोपालसहस्रनामस्तोत्रम् 1- 124
आरम्भपृष्ठम्
124
शिशुपालवधम् 371-400
आरम्भपृष्ठम्
30
नैषधीयचरितम् 91-120
आरम्भपृष्ठम्
30
नैषधीयचरितम् 271-300
आरम्भपृष्ठम्
30
नैषधीयचरितम् 431-440
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 451-460
आरम्भपृष्ठम्
10
कुमारसम्भवम् 101-110
आरम्भपृष्ठम्
10
मालविकाग्निमित्रम् 115-164
आरम्भपृष्ठम्
50
नैषधीयचरितम् 541-570
आरम्भपृष्ठम्
30
नैषधीयचरितम् 651-660
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 701-730
आरम्भपृष्ठम्
30
14. Sandythosh रघुवंशम् 171-175
आरम्भपृष्ठम्
5
15. Mahalakshmi Prasanna रघुवंशम् 191
आरम्भपृष्ठम्
1
16. PratikR48 रघुवंशम् 211-230
आरम्भपृष्ठम्
20
विक्रमोर्वशीयम् 21-30
आरम्भपृष्ठम्
10
17. Swaminathan sitapathi रघुवंशम् 231-235
आरम्भपृष्ठम्
20
विक्रमोर्वशीयम् 1-150(Formatting)
आरम्भपृष्ठम्
110
18. Dr.BHAGYALAKSHMI रघुवंशम् 251-270
आरम्भपृष्ठम्
20
19. Sandhya seshadri 67 रघुवंशम् 271-290
आरम्भपृष्ठम्
20
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 401-410
आरम्भपृष्ठम्
10
20. Sailaja Nittala रघुवंशम् 291-310
आरम्भपृष्ठम्
20
विक्रमोर्वशीयम् 231-240
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 31-40
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 171-180
आरम्भपृष्ठम्
10
कुमारसम्भवम् 295-300
आरम्भपृष्ठम्
6
नैषधीयचरितम् 591-600
आरम्भपृष्ठम्
10
21. Pushpa Javahar रघुवंशम् 311-330
आरम्भपृष्ठम्
20
शिशुपालवधम् 361-370
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 481-490
आरम्भपृष्ठम्
10
22. Suryanarayana jois रघुवंशम् 331-350
आरम्भपृष्ठम्
20
विक्रमोर्वशीयम् 1-20(प्रस्तावना)
आरम्भपृष्ठम्
20
विक्रमोर्वशीयम् 21-59(प्रस्तावना)
आरम्भपृष्ठम्
39
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 72-73
आरम्भपृष्ठम्
2
विक्रमोर्वशीयम् 61-100
आरम्भपृष्ठम्
40
विक्रमोर्वशीयम् 131-170
आरम्भपृष्ठम्
40
रघुवंशम् 56-70
आरम्भपृष्ठम्
15
रघुवंशम् 41-50
आरम्भपृष्ठम्
10
रघुवंशम् 136-148
आरम्भपृष्ठम्
13
शिशुपालवधम् 401-430
आरम्भपृष्ठम्
30
शिशुपालवधम् 491-521
आरम्भपृष्ठम्
31
नैषधीयचरितम् 121-150
आरम्भपृष्ठम्
30
नैषधीयचरितम् 201-230
आरम्भपृष्ठम्
30
नैषधीयचरितम् 341-370
आरम्भपृष्ठम्
30
23. Ganapatijoshi26 रघुवंशम् 351-370
आरम्भपृष्ठम्
20
नैषधीयचरितम् 61-70
आरम्भपृष्ठम्
10
24. Lalitha2804 रघुवंशम् 371-391
आरम्भपृष्ठम्
21
नैषधीयचरितम् 331-340
आरम्भपृष्ठम्
10
25. Chetana ऋतुसंहारम् 1-20
आरम्भपृष्ठम्
20
ऋतुसंहारम् 21-40
आरम्भपृष्ठम्
20
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 440-443,445-447
आरम्भपृष्ठम्
7
नैषधीयचरितम् 71-80
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 81-90
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 601-610
आरम्भपृष्ठम्
10
26. Sujathamn
27. Dr. Shantala Vishwasa ऋतुसंहारम् 41-60
आरम्भपृष्ठम्
20
विक्रमोर्वशीयम् 1-20
आरम्भपृष्ठम्
20
कुमारसम्भवम् 171
आरम्भपृष्ठम्
1
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 21-40
आरम्भपृष्ठम्
20
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 173,174,175,177,178,179,180,181,182
आरम्भपृष्ठम्
7
कुमारसम्भवम् 301-310
आरम्भपृष्ठम्
10
28. K V Suryaprakash ऋतुसंहारम् 61-81
आरम्भपृष्ठम्
21
29. Sreemathi V. Hegde मालविकाग्निमित्रम् 61-70
आरम्भपृष्ठम्
10
30. Arundhathi MK
31. Truptihubli
32. NagalakshmiSuresh मालविकाग्निमित्रम् 91-100
आरम्भपृष्ठम्
10
33. Shanthi25prasad अभिज्ञानशाकुन्तलम् 61-64
आरम्भपृष्ठम्
5
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 272-280
आरम्भपृष्ठम्
9
मेघदूतम् 24-30
आरम्भपृष्ठम्
7
34. Ramdas080854 अभिज्ञानशाकुन्तलम् 71
आरम्भपृष्ठम्
1
कुमारसम्भवम् 71-80
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 441-450
आरम्भपृष्ठम्
10
मालविकाग्निमित्रम् 111-113
आरम्भपृष्ठम्
3
नैषधीयचरितम् 691-700
आरम्भपृष्ठम्
10
35. Manaspatiranjan अभिज्ञानशाकुन्तलम् 81-82
आरम्भपृष्ठम्
2
कुमारसम्भवम् 81-90
आरम्भपृष्ठम्
10
36. Archana Kanitkar अभिज्ञानशाकुन्तलम् 91-95
आरम्भपृष्ठम्
5
कुमारसम्भवम् 91-100
आरम्भपृष्ठम्
10
37. P.Jayashree
38. Aruna mydur अभिज्ञानशाकुन्तलम् 111-112
आरम्भपृष्ठम्
2
कुमारसम्भवम् 111-120
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 501-510
आरम्भपृष्ठम्
10
39. हर्षः शर्मा अभिज्ञानशाकुन्तलम् 121-122
आरम्भपृष्ठम्
2
कुमारसम्भवम् 121-130
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 331-340
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 191-200
आरम्भपृष्ठम्
10
40. Attaluri2076 अभिज्ञानशाकुन्तलम् 131
आरम्भपृष्ठम्
1
कुमारसम्भवम् 131-140
आरम्भपृष्ठम्
10
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 251-260
आरम्भपृष्ठम्
10
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 311-320
आरम्भपृष्ठम्
10
41. Tanuja1111 अभिज्ञानशाकुन्तलम् 141-142
आरम्भपृष्ठम्
2
कुमारसम्भवम् 141-150
आरम्भपृष्ठम्
10
कुमारसम्भवम् 242-250
आरम्भपृष्ठम्
9
रघुवंशम् 196-202
आरम्भपृष्ठम्
7
रघुवंशम् 192-195
आरम्भपृष्ठम्
4
विक्रमोर्वशीयम् 241-242
आरम्भपृष्ठम्
2
नैषधीयचरितम् 581-590
आरम्भपृष्ठम्
10
42. Sravanonwiki कुमारसम्भवम् 151-160
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 391-400
आरम्भपृष्ठम्
10
43. Sitaramasomayajulu अभिज्ञानशाकुन्तलम् 161
आरम्भपृष्ठम्
1
44. Hamsark अभिज्ञानशाकुन्तलम् 171
आरम्भपृष्ठम्
1
कुमारसम्भवम् 212-220
आरम्भपृष्ठम्
9
नैषधीयचरितम् 621-630
आरम्भपृष्ठम्
10
45. Subraya Hegde Ugresara अभिज्ञानशाकुन्तलम् 181
आरम्भपृष्ठम्
1
कुमारसम्भवम् 221-230
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 321-330
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 251-260
आरम्भपृष्ठम्
10
46. DrJitendraTiwari अभिज्ञानशाकुन्तलम् 192-200
आरम्भपृष्ठम्
09
मालविकाग्निमित्रम् 1-20
आरम्भपृष्ठम्
20
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 41-60
आरम्भपृष्ठम्
20
47. G RAMALINGA SARMA अभिज्ञानशाकुन्तलम् 201
आरम्भपृष्ठम्
1
कुमारसम्भवम् 231-240
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 1-10
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 301-310
आरम्भपृष्ठम्
10
48. शारदा भट्ट अभिज्ञानशाकुन्तलम् 211-220
आरम्भपृष्ठम्
10
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 83-90
आरम्भपृष्ठम्
8
रघुवंशम् 203-210
आरम्भपृष्ठम्
8
49. Dattatreya vajralli अभिज्ञानशाकुन्तलम् 221-230
आरम्भपृष्ठम्
10
कुमारसम्भवम् 191-200
आरम्भपृष्ठम्
10
कुमारसम्भवम् 172-180
आरम्भपृष्ठम्
9
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 103,110,113,115,116,117,119,120
आरम्भपृष्ठम्
8
शिशुपालवधम् 341-350
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 63-70
आरम्भपृष्ठम्
8
विक्रमोर्वशीयम् प्रशस्तिः-प्रश्नाः
आरम्भपृष्ठम्
8
नैषधीयचरितम् 681-690
आरम्भपृष्ठम्
10
50. SumanaKoundinya अभिज्ञानशाकुन्तलम् 231-243
आरम्भपृष्ठम्
3
शिशुपालवधम् 431-440
आरम्भपृष्ठम्
10
51. Sandhyayajur अभिज्ञानशाकुन्तलम् 241-250
आरम्भपृष्ठम्
10
कुमारसम्भवम् 61-70
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 471-480
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 671-680
आरम्भपृष्ठम्
10
52. Adityaasopa कुमारसम्भवम् 241
आरम्भपृष्ठम्
1
कुमारसम्भवम् 202
आरम्भपृष्ठम्
1
नैषधीयचरितम् 231-240
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 321-330
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 426-430
आरम्भपृष्ठम्
5
कुमारसम्भवम् 161-170
आरम्भपृष्ठम्
10
53. Sujatha Mattur अभिज्ञानशाकुन्तलम् 261-270
आरम्भपृष्ठम्
10
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 292-300
आरम्भपृष्ठम्
9
शिशुपालवधम् 21-30
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 201-210
आरम्भपृष्ठम्
10
रघुवंशम् 236-242
आरम्भपृष्ठम्
7
54. Dr. Kalpana Bhat अभिज्ञानशाकुन्तलम् 271
आरम्भपृष्ठम्
1
कुमारसम्भवम् 261-270
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 41-50
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 51-60
आरम्भपृष्ठम्
10
55. Sateeshazad अभिज्ञानशाकुन्तलम् 281-290
आरम्भपृष्ठम्
10
56. Nagasnprasad अभिज्ञानशाकुन्तलम् 291
आरम्भपृष्ठम्
1
57. Suchetaa अभिज्ञानशाकुन्तलम् 301-310
आरम्भपृष्ठम्
10
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 1,2,5,7,8,12,13,17
आरम्भपृष्ठम्
8
मेघदूतम् 31-40
आरम्भपृष्ठम्
10
58. Madhu M Hegde कुमारसम्भवम् 1-30
आरम्भपृष्ठम्
30
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 65-67
आरम्भपृष्ठम्
3
विक्रमोर्वशीयम् 101-130(प्रस्तावना)
आरम्भपृष्ठम्
30
कुमारसम्भवम् 31-60
आरम्भपृष्ठम्
30
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 125,127,129,130,135,136,139,140
आरम्भपृष्ठम्
8
शिशुपालवधम् 71-90
आरम्भपृष्ठम्
20
शिशुपालवधम् 131-150
आरम्भपृष्ठम्
20
59. Pariksht zodekar अभिज्ञानशाकुन्तलम् 321
आरम्भपृष्ठम्
1
कुमारसम्भवम् 281-290
आरम्भपृष्ठम्
10
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 151-160
आरम्भपृष्ठम्
10
60. Vaishnavi कुमारसम्भवम् 291-294
आरम्भपृष्ठम्
4
61. Geetha Haliyal
62. Vrngud.12 अभिज्ञानशाकुन्तलम् 351-352
आरम्भपृष्ठम्
2
कुमारसम्भवम् 311-320
आरम्भपृष्ठम्
10
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 381-390
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 461-470
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 491-500
आरम्भपृष्ठम्
10
63. Gajanan Bovikan अभिज्ञानशाकुन्तलम् 361-370
आरम्भपृष्ठम्
10
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 421-430
आरम्भपृष्ठम्
10
रघुवंशम् 176-182
आरम्भपृष्ठम्
7
शिशुपालवधम् 451-460
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 411-415
आरम्भपृष्ठम्
5
कुमारसम्भवम् 271-280
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 531-540
आरम्भपृष्ठम्
10
64. Dr.Tirumalnhm अभिज्ञानशाकुन्तलम् 371-380
आरम्भपृष्ठम्
10
विक्रमोर्वशीयम् 31-40
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 161-170
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 221-240
आरम्भपृष्ठम्
20
शिशुपालवधम् 351-360
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 481-490
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 181-190
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 311-320
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 381-390
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 416-420
आरम्भपृष्ठम्
5
नैषधीयचरितम् 441-450
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 461-470
आरम्भपृष्ठम्
10
कुमारसम्भवम् 203-211
आरम्भपृष्ठम्
9
मालविकाग्निमित्रम् 71-80
आरम्भपृष्ठम्
10
मालविकाग्निमित्रम् 81-90
आरम्भपृष्ठम्
10
मालविकाग्निमित्रम् 26-30
आरम्भपृष्ठम्
5
नैषधीयचरितम् 521-530
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 631-640
आरम्भपृष्ठम्
10
65. Dr. R. Geetha
66. Ushadevi c s अभिज्ञानशाकुन्तलम् 391-400
आरम्भपृष्ठम्
10
अभिज्ञानशाकुन्तलम् 431-436,438,439
आरम्भपृष्ठम्
8
67. MEGHANA MADHAVAN
68. Udayana अभिज्ञानशाकुन्तलम् 411-420
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 511-520
आरम्भपृष्ठम्
8
69. Suneethi.nm कुमारसम्भवम् 351-360
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 311-320
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 611-620
आरम्भपृष्ठम्
10
70. Gathprasad कुमारसम्भवम् 361-370
आरम्भपृष्ठम्
10
विक्रमोर्वशीयम् 251-260
आरम्भपृष्ठम्
10
71. Vanitha hegde मालविकाग्निमित्रम् 21-25
आरम्भपृष्ठम्
5
72. Archana Teja मालविकाग्निमित्रम् 31-32
आरम्भपृष्ठम्
2
शिशुपालवधम् 171-180
आरम्भपृष्ठम्
10
73. Veenaddg मालविकाग्निमित्रम् 41-50
आरम्भपृष्ठम्
10
मालविकाग्निमित्रम् 101-112
आरम्भपृष्ठम्
12
कुमारसम्भवम् 381-390
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 111-120
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 1-10
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 371-380
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 406-410
आरम्भपृष्ठम्
5
74. Devulapalli suraj मालविकाग्निमित्रम् 51-60
आरम्भपृष्ठम्
10
कुमारसम्भवम् 251-260
आरम्भपृष्ठम्
10
विक्रमोर्वशीयम् 221-230
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 61-62
आरम्भपृष्ठम्
2
75. Nagaraja mensi कुमारसम्भवम् 371-380
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 211-220
आरम्भपृष्ठम्
10
76. Ravifeb52 कुमारसम्भवम् 381
आरम्भपृष्ठम्
1
77. Vinutha23 कुमारसम्भवम् 391-400
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 21-30
आरम्भपृष्ठम्
10
78. Shrividya mayya
79. Dncool85 कुमारसम्भवम् 201-202
आरम्भपृष्ठम्
2
80. Chithrasateesh कुमारसम्भवम् 181-190
आरम्भपृष्ठम्
10
शिशुपालवधम् 101-110
आरम्भपृष्ठम्
10
81. Shruthi Krishna murthy विक्रमोर्वशीयम् 151-260(Formatting)
आरम्भपृष्ठम्
110
82. Shrividya790 शिशुपालवधम् 91-100
आरम्भपृष्ठम्
10
83. Pratibha Satyanarayana शिशुपालवधम् 121-130
आरम्भपृष्ठम्
10
84. Pramoda Hegde Sirsi
85. Gvijay73 नैषधीयचरितम् 11-20
आरम्भपृष्ठम्
10
नैषधीयचरितम् 661-670
आरम्भपृष्ठम्
10
86. Shreedevi Suresh नैषधीयचरितम् 251-260
आरम्भपृष्ठम्
10
87. Balutry80 नैषधीयचरितम् 151-160
आरम्भपृष्ठम्
10
88. Poornima1968 नैषधीयचरितम् 241-250
आरम्भपृष्ठम्
10
89. ChinmayeeSujatha नैषधीयचरितम् 571-580
आरम्भपृष्ठम्
10
90. Soorya Hebbar मेघदूतम् (वल्लभदेवव्याख्यासमेतम्) 1-58
आरम्भपृष्ठम्
58
91. Surekha Kamath कालिदासकृतिमासः २०२० (कार्यम्) कार्यनिर्वहणम्
92. Sayant Mahato कालिदासकृतिमासः २०२० तान्त्रिकनिर्वहणम्
93. Shubha कालिदासकृतिमासः २०२० समग्रनिर्वहणम्
94. Ranjanin नैषधीयचरितम् 751-760
आरम्भपृष्ठम्
10